Публикувано на Оставете коментар

ДВ, бр. 8 от 25.1.2023: Закон за лечебните заведения, КСО и Закон за трудовата миграция

ДВ, бр. 8 от 25.1.2023: Закон за лечебните заведения, КСО и Закон за трудовата миграция

В извънредния брой 8 на ДВ от 25.01.2023 г. са направени изменения на:

  • Закона за лечебните заведения
  • Кодекса за социално осигурявяне
  • Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Важни изменения, свързани със сроковете на лицата с ТЕЛК в Закона за хората с увреждания (ЗХУ ) и Закона за здравето (ЗЗ).

Закона за хората с увреждания

Чл. 26. (7) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите продължава до издаване на новите експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК без прекъсване.


Чл. 70. 5. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2023 г.) над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия – в размер 57 на сто от линията на бедност.


Преходни и Заключителни разпоредби
(3) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Държавната агенция по ал. 2 координира осъществяването на политиката за правата на хората с увреждания.


 

Вашият коментар