Публикувано на Оставете коментар

Огневи работи – правила за безопасност

Огневи работи – правила за безопасност

Още една полезна статия с практическа насоченост за основните правила и изисквания при извършване на огневи работи на постоянни или временни работни места.

ОГНЕВИ РАБОТИ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Огневи работи са всички работи с открит пламък или висока повърхностна температура, като:

 • електродъгово заваряване;
 • газово заваряване и рязане;
 • запояване чрез загряване на различни материали с висока температура;
 • други работи, чрез загряване с висока температура или открит пламък.

Огневите работи могат да се извършват на постоянни или временни работни места.

Постоянни работни места за извършване на огневи работи

са тези, които представляват специално пригодени помещения с осигурена вентилация и (или) открити площадки, които се оборудват с противопожарни уреди и съоръжения.

Временни места за извършване на огневи работи

са местата, където се извършват огневи работи извън определените постоянни места.

Потенциалните опасности, които могат да възникнат при извършване на огневи работи най-често са: възникване на пожар, възникване на взрив, термично изгаряне. Източниците на опасност могат да бъдат различни:

 • работа с открит пламък;
 • висока повърхностна температура;
 • горими и запалими материали;
 • взривоопасни материали;
 • взривоопасна среда (взривоопасна концентрация на прах и/или аерозоли);
 • неизправни технически средства;
 • пропуски в организационните мерки;
 • неквалифициран персонал;
 • неспазване на правилата за безопасна работа;
 • липси или неизправни средства за пожарогасене;
 • други.

ИЗИСКАВНИЯ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ

Организационни мероприятия при огневите работи

Заповед за огневи работи

Необходимо е издаване на заповед за пожаробезопасно извършване на огневи работи /чл. 9 ал.2 т.1 от Наредба № 8121з-647 от 2014г./. При промяна на условията, при които е издадена заповедта, се издава нова, съобразена с настъпилите изменения.

План за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност (ПБ)

При извършване на текущи ремонти и реконструкции е необходимо да се изготви план за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност (ПБ), в който се определят мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряването на ПАБ при извършването на отделните дейности, мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрола при извършване на отделните дейности, мероприятия след ремонта за осигуряване на ПАБ. Планът се утвърждава от собственикът или ръководителят на обекта и се съгласува с ОУ „ПБЗН“.

Акт за извършване на огневи работи

При огневи работи на временни места се издава акт за извършване на огневи работи. Той се издава от определеното със заповедта лице или от собственика или ръководителя на обекта и е валиден до 3 дни. При промяна на условията, се издава нов. В акта се определя ръководителят на огневите работи за всеки отделен случай. Ръководител на огневите работи може да бъде ръководителят на обекта или лице, назначено на длъжността главен механик, началник на ремонтна работилница и други лица с техническо образование. Издаващият акта може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен автомобил.

Измервания и документиране по време на огневите работи

При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или газове лицето, което издава акта, организира вземането на проба за анализ на средата на всеки два часа. Необходимите измервания се извършват от звена и специалисти на собственика на обекта или от акредитиран орган за контрол. Резултатите от анализа се отразяват в протоколи за определяне на експлозивната опасност на средата. Протоколите са неразделна част от акта за извършване на огневи работи. Актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от длъжностното лице, определено със заповедта, до три дни след изтичане на срока, за който е издаден актът. В случай на пожар или експлозия, актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се предават на компетентните органи при поискване.

Осигуряване на подходящо обучение

Осигуряване на технически средства за пожарогасене при извършване на огневи работи

В зависимост от конкретните условия се осигуряват пожарогасители /Прахови, Водопенни, СО2/, негорими противопожарни одеяла, лопата и пясък и др. При наличие на противопожарни кранове и хидранти се осигуряват водопроводни линии. Горимите конструкции в близост до мястото на огневите работи, които не могат да бъдат демонтирани или изнесени на безопасно място, се защитават от топлината и искрите с негорими паравани, екрани, поливат се с вода. При извършване на огневите работи се спазват разстоянията, дадени в таблицата:

Височина на мястото на извършване на огневите работи спрямо кота терен или пода на помещението, mОт 0 до 1Над 1 до 2Над 2 до 3Над 3 до 4Над 4 до 6Над 6 до 8От 8 до 10Над 10
Радиус на зоната, m5891011121314

Обезопасяване на съдове и тръбопроводи за  леснозапалими и горими течности, газове и прахове

Преди извършване на огневи работи:

 • Вместимостите се изпразват и почистват;
 • Ако са под налягане, налягането се понижава до атмосферното;
 • Промиват се с гореща вода, прегрята пара или воден разтвор на сода каустик;
 • Подсушават се и се вентилират;
 • Прави се лабораторен анализ на въздушната среда, като пробите се вземат от най-слабо проветряваните места в зависимост от плътността на парите (газовете) спрямо въздуха;
 • Изключват се или изолират от комуникациите със заглушки.

Данните от лабораторния анализ се отразяват в протокола.

Устройване на работното място при извършване на газозаваръчни работи.

 • Бутилките за сгъстени газове се защитават от действието на слънчеви лъчи и други източници на топлина за недопускане на нагряване над 400 °С;
 • Мястото на огневите работи трябва да се разположи на разстояние не по-малко от 5 m от печки и други източници на огън или топлина;
 • Трябва да се осигури разстояние най-малко 5 m между бутилките с кислород и бутилките с горими газове;
 • Бутилките се ползват закрепени във вертикално положение;
 • Използват се само изправни маркучи с дължина над 10m, но не повече от 40m.

Устройване на работното място при извършване на електрозаваръчни работи.

 • Постоянните електрозаваръчни постове се разполагат само в специално устроени за целта помещения;
 • Тези помещения трябва да бъдат отделени от производствените и другите помещения с плътна негорима преграда с височина не по-малка от 2,5 m;
 • Заваръчните апарати се защитават с предпазители от страната на захранващата мрежа;
 • На временните места за заваряване, където се налагат чести премествания на заваръчните апарати и инсталации, се използват здрави, напълно изолирани шлангови кабели.

Извършване на огневи работи с течно гориво

 • Организирането на работното място е както при газозаваръчните работи;
 • Използват се само еднородни горива без примеси;
 • Съхранява се запас от течно гориво за не повече от една работна смяна;
 • Горивата се пречистват преди зареждане от чужди примеси чрез филтриране;
 • Резервоарите на лампите се напълват с гориво не-повече от 3/4 от обема им;
 • Не се допуска отвиване на въздушния винт и на наливната пробка, както и зареждане с гориво по време на работа или когато не са изстинали.

Топене на битуми и смоли

 • Организиране на работното място трябва да бъде най-малко на 15 m от горими постройки и скелета на новостроящи се сгради;
 • Почиства се района около съдовете за разтопяване от треви и горими материали в радиус 5 m;
 • Разполагат се запасите от суровини и твърдо гориво на разстояние не по-малко от 5 m от съдовете за приготвяне на битум;
 • Не се допуска разтопяване на битуми върху покривите на сгради.
Вашият коментар