Длъжностна характеристика

Изготвянето на длъжностната характеристика е задължителна част и продължение на трудовия договор. Кои са задължителните реквизити на една длъжностна характеристиа?

Описание

Изготвянето на длъжностната характеристика е задължителна част и продължение на трудовия договор. В съответствие с чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ работодателят е длъжен при сключването на трудовия договор да връчи на работника/служителя длъжностна характеристика за изпълняваната работа или длъжност.

Разработване на длъжностна характеристика

Въпреки, че длъжностната характеристика, за разлика от трудовия договор, няма задължителни нормативно регламентирани реквизити, има някои добри практики при разработването й, които гарантират добрите взаимоотношения между работодател и работник:
Наименование и код на длъжността.
Един от задължителните реквизити на всеки един трудов договор е наименованието на длъжността, която наетия работник или служител ще изпълнява.
Самото наименование на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД). Длъжностната характеристика на първо място следва да съдържа кода и наименованието на длъжността, за която се отнася, съгласно НКПД.

Описание на дейностите и процесите характерни за дадената длъжност

Подробно се описват длъжностните задължения, специфични за всяка конкретна длъжност. При разработването на длъжностните характеристики следва да се има предвид, че всяка длъжност се индивидуализира не само със своето наименование, а предимно с вида и естеството на включените в нея трудови задължения. Съобразяването с това обстоятелство при изготвяне на длъжностните характеристики в предприятието има голямо практическо значение. Така например при трудов спор във връзка с правилното провеждане на процедурата по подбор при съкращение на щата съдът решава дали две длъжности са различни или сходни помежду си, като сравнява обема и съдържанието на трудовите задължения, както и всички изисквания, включени в техните характеристики.

Подчиненост, връзки и взаимодействия

Следва да бъде изяснено на кого е подчинена длъжността, от кого получава задачи, на кого се отчита, на какъв период от време и по какъв начин, с кои други длъжности в предприятието си взаимодейства, с кои други организации осъществява връзка и др.;

Отговорности на длъжността

Тук се описват материалните и финансови отговорности, които длъжността носи, включват се и задълженията по безопасност при работа, явяване на периодични медицински прегледи, опазване на имуществото и активите на предприятието, опазване на фирмената тайна и поверителната информация и др.;

Права

Освен задължения, работниците и служителите имат и права и е редно информацията за техните права също да присъства в длъжностната характеристика. Част от правата в този раздел може да включват нормативни такива, като например правото на служителя/работника да му бъде предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията. Съгласно фирмената политика, тук могат да се заложат и вътрешно-фирмени правила, които дават определени права на конкретна длъжност или на всички длъжности.

Условия на труд

Следва да се опише работния ден ( начало и край на работно време, време за почивки), както и битовите придобивки и привилегии, които конкретната длъжност ползва, например: телефон служебен, служебен автомобил, ваучери за храна и т.н.

Изисквания за длъжността

Изискванията за длъжността могат да се разделят в няколко основни групи:
Постижения на изпълнителя – вид и степен на образованието и трудов опит
Специални умения, като например владеенето на специфичен софтуер, владеенето на чужд език и др.
Личностни изисквания към изпълнителя, като например способност за работа самостоятелно и в екип, комуникативност и др.
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността.

Дата и подписи на длъжностната характеристика

Следва длъжностната характеристика да бъде връчена срещу подпис на служителя/работника и да бъде отбелязана датата на връчването – дата на връчването е дата на трудовият договор. Необходимо е да присъства подпис на работодателя, който е утвърдил длъжностната характеристика, а добра практика е да присъства и подписа на лицето, което я е изготвило.

На кратко длъжностната характеристика предоставя информация относно образователните и квалификационните изисквания за заемане на длъжността, изискуемото ниво на чуждоезикова подготовка – при необходимост, организационните връзки и взаимоотношения в рамките на съответното структурно звено, придобития от работника/служителя професионален опит, детайлно описание на неговите трудови задължения, необходимостта от познаване на нормативни актове и други документи, свързани с изпълнението на работата и други специфични изисквания.

Изменение на длъжностна характеристика

КТ не ограничава работодателя да променя длъжностната характеристика в хода на трудовото правоотношение, но работодателя следва да довежда до знанието на работника или служителя всички промени, а той от своя страна да дава своето съгласие, което удостоверява с полагането на подпис върху новата характеристика и отбелязването на датата, на която е запознат с нея. Всички екземпляри от длъжностни характеристики, които съдържат датата на връчване и подписа на работника или служителя, удостоверяващи, че той се е запознал към даден момент с актуалното съдържание на документа, се пазят в трудовото му досие.

В някои случаи работодателят може едностранно да прави промени по длъжностната характеристика. Такъв е случаят при определянето на изискванията за заемане на дадена длъжност и тяхната промяна в последствие. Когато работодателя промени някое изискващо се условие, като например вид или равнище на образование, квалификация, правоспособност, владеене на чужд език и др., а заемащият длъжността работник/служител не отговаря на новото изискване, работодателят може да прекрати трудовото правоотношение на основание на съответстващата разпоредба.

Образец на длъжностна характеристика можете да изтеглите тук:

Образец на длъжностна характеристика (.doc)
Образец длъжностна характеристика (.docx)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Длъжностна характеристика”