Публикувано на Оставете коментар

Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.

Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.
Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се осъществява застраховането, са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” (приета с ПМС № 24 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г., изм. бр. 46 от 2007 г., посл. изм. бр. 5 от 2010 г.).
Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане, са тези, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Определянето им по работни места и длъжности се извършва с писмена заповед на работодателя, като се отчитат резултатите от оценката на риска. С оглед създаване на условия за прозрачност и справедливост при определяне на работниците и служителите, които ще бъдат застраховани, преди издаването на заповедта работодателят трябва да проведе консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд в предприятието.
При доказана необходимост, съгласно оценката на риска или реализиран риск (допусната трудова злополука или инцидент, който би могъл да доведе до трудова злополука), могат да се определят и други работници и служители, които да бъдат застраховани за риска „трудова злополука”. Тази възможност може да се реализира само когато икономическата дейност, към която принадлежи предприятието, е включена в заповедта на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм или когато в предприятието има подписан колективен трудов договор, в който е договорено за кои работни места и дейности в предприятието работещите ще бъдат допълнително включени в кръга на застрахованите лица. В тези случай, разходите за застраховане на допълнително определените работници и служители са за сметка на работодателя и се считат разход за дейността на предприятието.

Задължителната застраховка „трудова злополука” покрива следните рискове:

 • смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука;
 • трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
 • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като минималният й размер не може да бъде по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

На основата на определения размер на застрахователната сума застрахователите изплащат различни обезщетения:

  • при смърт на застраховано лице – в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена при сключване на застрахователния договор, но не по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на работника или служителя;
  • при трайно намалена работоспособност – процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността;
  • при временна неработоспособност – процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност, както следва:

над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто;
над 30 до 60 календарни дни включително – 5 на сто;
над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;
над 121 календарни дни – 10 на сто.

За изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение работодателят трябва да представи на застрахователя следните документи:

   • писмено искане;
   • копие от застрахователния договор;
   • препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
   • копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
   • разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
   • други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение.

Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплаща на застрахованото лице, а в случаите на смърт, на законните му наследници в 15-дневен срок след представянето на всички, посочени в договора, документи.
Правата на страните по договора за задължителната застраховка „трудова злополука” се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Договорът за задължителната застраховка „трудова злополука” се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец, като се сключва само със застрахователи, които притежават разрешение за извършване на дейност по т. 1 от раздел II на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Злополука (включително трудова злополука и професионални заболявания)”.

Максималният срок на договора е ограничен до една календарна година, с оглед на това, че министърът на труда и социалната политика ежегодно определя коефициента на трудов травматизъм (Ктт), който ще се прилага през следващата календарна година. (Вж. по-долу Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.)

В тази връзка, работодателите не трябва да изчисляват коефициента на трудов травматизъм за своето предприятие, а да следят за това, дали тяхното предприятие, с принадлежността си към определена икономическа дейност, попада в някоя от икономическите дейности, включени в заповедта на министъра на труда и социалната политика.

ИЗТЕГЛИ – Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2024 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър:
Г. Машова-Станчева
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2024 г.

№ по ред

Икономическа дейност
(раздели на КИД – 2008)

Код по КИД – 2008

Коефициент на трудов травматизъм (Ктт)
(2019 – 2020 – 2021)

1.

Добив на метални руди

07

8.40

2.

Воден транспорт

50

3.51

3.

Производство на основни метали

24

2.81

4.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.95

5.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама иматериали за плетене

16

1.84

6.

Добив на въглища

05

1.81

7.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.72

8.

Строителство на съоръжения

42

1.71

9.

Горско стопанство

02

1.62

10.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.57

11.

Сухопътен транспорт

49

1.57

12.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

1.43

13.

Строителство на сгради

41

1.38

14.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

1.38

15.

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39

1.35

16.

Добив на неметални материали и суровини

08

1.27

17.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

35

1.21

18.

Производство на тютюневи изделия

12

1.10

19.

Пощенски и куриерски дейности

53

1.08

20.

Специализирани строителни дейности

43

1.04

21.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.04

22.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.00

23.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1.00

24.

Производство, некласифицирано другаде

32

0.97

25.

Спомагателни дейности в добива

09

0.94

26.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.92

27.

Производство на мебели

31

0.88

28.

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение

28

0.87

29.

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

0.82

30.

Производство на хранителни продукти

10

0.76

31.

Производство на електрически съоръжения

27

0.76

32.

Артистична и творческа дейност

90

0.75

33.

Производство на химични продукти

20

0.74

34.

Производство на лекарствени вещества и продукти

21

0.73

35.

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

78

0.71

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63

Труд, Право, Издателство, Списание, Книга,
Правноинформационен Продукт, Семинар, Счетоводство, Данъци, Финанси, Трудови
Отношения, Социално Осигуряване, Епи, Кепси, Обучение, Дайджест, Годишник,
Консултация, Коментар, Нормативен Акт, Процедури, Съдебна Практика,
Административна Практика, Публикация, Нормативни Актове, Авторско Право,
Заплати, Осигуровки, Пенсии, Данък, Пазар, Митници, Застраховане, Финансово
Управление, Фактология, Конкуренция, Вещно Право, Облигационно Право, Търговско
Право, Здравно Осигуряване, Бланки, Формуляри, Образец, Автор, Казус, Решение,
Съдебен Иск

Коефициент на трудов травматизъм
Риск „трудова злополука”
Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. – Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. – Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г.
Трудов травматизъм за прилагане през 2021 г.
Задължително застраховане трудова злополука 2021
Трудова злополука
Задължително застраховане
Задължително застраховане за риска – трудова злополука

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. 

Вашият коментар