Оценка на риска на работното място

✔️ Оценка на риска и факторите за безопасност. Лицензирана фирма за трудова медицина! Абонаментно обслужване, оценка на риска, задължителен набор от документи съгласно ЗЗБУТ. Консултиране. Услуги: Абонаментно обслужване, Оценка на риска, Консултиране, Обучения по ЗБУТ

Описание

Оценка на риска

Оценката на професионалните рискове е основата за осъществяване на плановата работа в областта на ЗБУТ и е от съществено значение за създаването на здравословни работни места. Задължение на работодателя е да осигурява основните принципи на превенция, в това число всички необходими ресурси за осигуряване на безопасни условия на труд. Ролята ни като консултант по безопасност и здраве е съвместно с Работодателя да открием какво в работата може да причини вреда на работещите и да решим дали е направено достатъчно, или е необходимо да се предприемат още действия, за да се избегнат евентуални вреди.

Оценката на риска е процес на анализ и вземане на решения, свързани с наличието на конкретни опасности. Оценката е важна първа стъпка за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Резултатите от оценката на риска са изходна база за планиране на бъдещата работа и осигуряване на всички необходими ресурси за нейното реализиране – финансови, човешки, времеви и други.

Ако оценката на риска се извършва правилно, тя може да подобри безопасността и здравето на работното място, както и цялостната производителност на фирмата.

Периодично е необходимо да се извършват анализи на оценката на риска, за да се гарантира нейната актуалност. Анализите са задължителни, когато се извършват значителни промени в организацията, или са резултат от изводите, направени при разследване на определена злополука или „потенциално опасна ситуация“.

За да се насочи вниманието върху рисковите фактори и въобще към безопасността, е необходимо периодично обучение по безопасност и здраве при работа.

Информираността по отношение на безопасност и здраве при работа има за цела:

информираност и убеденост на ръководителите и на работещите от изграждането на по-продуктивни, по- безопасни и здравословни работни места;
осъзнаване, че добрата безопасност и здраве при работа означават добър бизнес;
намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и спестявайки време и пари;
намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа.
Законът за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11.05.1999 г., доп. ДВ. бр.100 от 24 Ноември 2020г. на МТСП и МЗ за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска са основните нормативни документи, съгласно които се извършва оценката за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Какво представлява оценката на риска?

Оценката на риска е процесът на оценяване на произтичащите от работната среда рискове за безопасността и здравето на работещите. Тя представлява систематично изследване на всички аспекти на работата, включващо:
какво би могло да причини нараняване или увреждане
възможности за премахване на опасностите на работно място
какви превантивни или предпазни мерки са приложени (или трябва да се приложат) с цел контрол на риска

Оценката на риска включва:

Оценка на работни процеси, работно оборудване, работни помещения, организация на труда, използвани суровини и материали.
Изготвяне на карти, съдържащи класификация на дейностите, идентифициране на опасностите и възможната вреда, количествено изражение на риска и препоръки за ликвидация или намаляване на риска.
Разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска.
Изготвяне на приоритетна програма за контрол върху риска с препоръчителни мерки, срокове за изпълнение и отговорници.
Цялата документация се оформя в Доклад с резултатите от оценката, съдържащ карти за оценка на риска на работните места и конкретни предложения за ограничаване проявлението на риска.

Оценката на риска се преразглежда, когато:

Настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.
След настъпили промени в нормативната уредба
Оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи
Има условия оценката да бъде подобрена
Прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни
Резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.
Служба по трудова медицина „Медик Консултинг“ ООД има опит при извършване на оценка на риска в предприятия от всички отрасли. В т.ч. производства, строителство, както и във всички сфери на търговията и услугите, в т.ч. административни услуги.

Нашите компетентни специалисти ще оценят риска за конкретното работно място, в зависимост от разположение, използвано работно оборудване, суровини и материали, работно помещение. Оценката на риска не е еднократен процес. Важно за Работодателя е своевременно да се отразяват всички настъпили промени в едно предприятие. При въвеждане на нови работни процеси, нови работни практики, извършени ремонти и реконструкции и др.

Оценка на риска от Медик Консултинг ООД

Медик Консултинг ООД извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието. Нашата задача е заедно да открием какво в работата може да причини вреда на хората и да решим дали сте направили достатъчно, или е необходимо да се извърши още нещо, за да се избегне тази вреда.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Оценка на риска на работното място”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *