Попълване на производствена характеристика

Целта на производствената характеристика е да даде пълна характеристика на условията на труд на лицето, включително и на тези условия на труд, които не са пряко свързани с разглежданото заболяване, но които могат да имат връзка със стари заболявания, признати за професионални и подлежащи на преосвидетелстване

Описание

Производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на работещи.

Попълване на производствена характеристика за ТЕЛК и НЕЛК


Производствената характеристика е документ, които се изисква от ТЕЛК и НЕЛК.
Характеристиката се изисква, както при определяне на процент нетрудоспособност, така и при продължаване на отпуск по болест, когато лекаря и ЛКК вече нямат право да издават нови болнични листа. Обикновено при продължаване на отпуск по болест ТЕЛК изисква един екземпляр, а при определяне на процент нетрудоспособност е винаги в два екземпляра. Може втория екземпляр да е ксерокопие но не е желателно, като задължително подписите и печатите трябва да са оригинални – т.е. направете ксерокопие на попълнения лист преди да е подписан и подпечатан и чак след това дайте и двата екземпляра за подпис и печат.

Бланката на производствената характеристика е от четири страници

Производствена характеристика за ТЕЛК Производствена характеристика бланка 2017 Производствена характеристика за телк самоосигуряващо се лице Производствена характеристика телк 2017

 

 

 


Първата и последната страница се попълват от ТРЗ, Личен състав или счетоводството на работодателя – те съдържат данни за болнични за текущата и две предходни години, данни от трудовата книжка, код на икономическа дейност (НКИД) на фирмата, код на професията (НКПД) както категория труд и други.

След като първата и последната страница са попълнени вътрешните втора, трета страница и частично първа и четвъртата се попълват от Службата по трудова медицина.
Не чакайте последните дни за попълване на производствената характеристика за комисията.
Разбирате, че трябва да се попълни от работодателя, така и от трудовата медицина която Ви обслужва.


Производствената характеристика се попълва от работодателя – осигурителя, съвместно със службата по трудова медицина.
✔️Официални указания за попълването на производствената характеристика НЯМА.⚠️
Производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на на лица с трайно намалената работоспособност (работещи).

✔️Как да се попълни производствена характеристика?
Утвърдената бланката на производствената характеристика е съгласно Заповед № РД-09-522 от 21.10.2008 г. за утвърждаване на образци на бланки. Няма официални указания за попълването на производствената характеристика.
Изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза за работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на лица с намалената работоспособност (работещи). Работодателя – осигурителя съвместно със службата по трудова медицина попълва производствената характеристика.

✔️Начин на попълване на производствена характеристика
Данни за осигурителя (предприятие), изготвил производствената характеристика:
Следват
Данни за лицето:
 • Трите имена, ЕГН/ЛНЧ, Професионален маршрут
Предприятие и местонахождение: Длъжност: Стаж:
 • от ………до ……. ……………….. ………………..
Трудовият стаж се описва от предходни фирма на първа страница.
Годините стаж също се отнасят за Вашата фирма, а не за всички фирми, в които е работил преди това работещият.
Данни за условията на труд при осигурителя, изготвил производствената характеристика:
Професия (длъжност): НКПД
Стаж по професията: …….., от тях в предприятието: ……
Категория труд:
 • първа;
 • втора;
 • трета;
Работно време:продължителност: ……. ч. ( назначен на 2,4,5 и т.н.)
 • работа на смени;
 • нощен труд;
Вид работно място (дали трудовият договар е постоянен или е срочен):
 • постоянно;
 • непостоянно;
Местоположение на работното място:
 • в помещение;
 • на открито;
 • под земята;
 • на височина;
 • под водата;
 • друго: ……………………..
Трябва да познавате добре картата за оценка на риска за длъжността на работещия, на когото се попълва производствената характеристика.
Попълват се фактори на работната среда, които представляват по-сериозен риск, съгласно оценката на професионалния риск. Факторите на рисковете се съобразят съгласно длъжността и изпълняваните задължения, свързани ли са задължението с работа в помещение или на открито, работа при наличие на шум, управление на МПС и т.н., тъй като това определя фактора работа на открито или динамичен микроклимат, ако работи в помещения и на открито, наличието на физически труд и попълването на т. 17 от производствената характеристика, както попълването на „вдигане и пренасяне на тежести” и работната поза – попълва се „динамична работна поза, придружена с извиване, навеждане”.
Степента на риска за всеки фактор, който сте посочили в производствената характеристиката, е число, което фигурира във Вашата оценка на риска. Независимо от методиката, по която се оценява риска, това е едно цяло число, получено от произведението на вероятност х експозиция х тежест.
Словесният израз или цифров би трябвало да е описан в началото или в края на всяка оценка или в началото на всяка карта и може да бъде „нисък”, „приемлив”, „сериозен” , „ първа”, „втора” , „трета” и т.н.
Експозицията се описва само за времето, през което даденият работещ работи във Вашата фирма и в почти всички случаи няма как да е 8 часа или ако е на смени би било съгласно отработени смени от 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 часа – като времето за работа е различно , защото би трябвало да имате въведен режим на труд и почивка, изпълняват се дейности с различно натоварване и приоритет на различни рискове.
Под всеки фактор има изискване да се попълнят „предприети мерки за ограничаване на експозицията”. Това вече е специфично, но в повечето случаи мерките са: периодично измерване на фактори на работна среда, осигурени лични предпазни средства, осигурено работно облекло, редовно провеждане на инструктажи, разработени и утвърдени инструкции като и режими на труд и почивка и т.н.
Фактори на работния процес:
В работния процес са ангажирани предимно:
 • горен крайник (десен):
 • пръсти;
 • китка;
 • предмишница;
 • мишница;
 • раменен пояс
 • горен крайник (ляв):
 • пръсти;
 • китка;
 • предмишница;
 • мишница;
 • раменен пояс
 • долни крайници чрез: (примерно – натискане на педали) ……………………
 • гръбначен стълб:
 • шиен отдел;
 • гръден отдел;
 • поясен отдел;
 • поясно-кръстцов отдел;
Каква е работна зона:
 • оптимална;
 • максимална;
 • извън посочените
Има ли физическо натоварване:
Оценка на риска: ……………..
(в степен и словесен израз на степента)
…………………………….
(друга информация)
Експозиция: ……………………. ……………………………….
                     (средносменна) (в години стаж)
Предприети мерки за ограничаване на въздействието:………………………………………………………………………………………..
 • вдигане и пренасяне на тежести:
 • самостоятелно;
 • съвместно с други лица
Разстояние: ……………. м
Тегло: ….. кг – за единичен товар; ……… кг – общо за смяна
Време между отделни операции: ………..
 • поддържане на тежест (статично натоварване) – …..ч/смяна
Дали работа е двигателно-монотонна работа.
 • Да;
 • Не;
Каква е работна поза по часове:
 • в тясно пространство – ….. ч./смяна;
 • правостояща – …. ч./смяна;
 • седяща – ….. ч./смяна;
 • наведена – ….. ч./смяна;
 • на колене – ….. ч./смяна;
 • с натиск върху лакътя – ….. ч./смяна;
 • с натиск върху китката – ….. ч./смяна;
 • с натиск върху пръстите на краката – ….. ч./смяна;
 • с ръце над ниво на раменете – ….. ч./смяна;
 • друга: …………………………… – ….. ч./смяна
Физиологичен режим на труд и почивка дали е :
 • въведен;
 • не е въведен;
Описват се и видовете усилия ако има такива:
 • гласово усилие – ….. ч./смяна;
 • зрително напрежение – ….. ч./смяна;
 • нервно-психично напрежение – ….. ч./смяна;
 • друго: ………………………..
Попълване на точка 22 от производствена характеристика. Осигурени средства за защита.
Средства за колективна защита са всички варианти по темата общо обменна вентилация, осигурени парапети, предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи, осигурителни мрежи, капаци, огради при строежи. Средствата за колективна защита са изолационни оперативни щанги, преносими заземления, временни ограждания, предпазни екрани, диелектрични килимчета, обезшумени помещения за почивка и т.н. и се определят в зависимост от дейностите, които изпълнява дадения работещ.
Същото се отнася и за личните предпазни средства.
Допълнителна информация от осигурителя:
Допълнителната информация от осигурителя не винаги се попълва. Но ако във Вашата фирма има въведено, например, ротация на дейности, работни места по време на работната смяна или на работния ден, е добре да се опише. Описвате дали е изработена оценка на риска, имали ли програма за намаляване на риска, изработен физиологичен режим на труд и почивка, дали редовно провеждате инструктажи, Осигурени противопожарни средства, Осигурена аптечка за долекарска помощ, Извършени измервания на фактори на работна среда и електробезопасност, Учреден ГУТ или КУТ, Проведено обучение на членовете на ГУТ или КУТ както и на длъжностни лица по ЗБУТ. Осигурено работно облекло и ЛПС. Утвърдени инструкции по безопасност и здраве. Изработени вътрешно фирмени документи по ЗБУТ. Както и всичко, което работодателят е предприел за подобряване на условията на работещите като осигурена храна, напитки, транспортно обслужване, санаториуми, оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), и т.н.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Попълване на производствена характеристика”