Попълване на производствена характеристика

60,00 лв. с ДДС

Целта на производствената характеристика е да даде пълна характеристика на условията на труд на лицето, включително и на тези условия на труд, които не са пряко свързани с разглежданото заболяване, но които могат да имат връзка със стари заболявания, признати за професионални и подлежащи на преосвидетелстване

Описание

Производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на работещи.

Попълване на производствена характеристика за ТЕЛК и НЕЛК


Имате нужда от попълване наПроизводствената характеристика!
Имате нужда от съдействие? Ние можем да ви помогнем!
Информация може да получите на телефон 024900361 на цената на един разговор според тарифния план на абоната.
Служба трудова медицина Медик Консултинг ООД предлага попълване на производствена характеристика за ТЕЛК и НЕЛК. За клиенти на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД попълване на производствени характеристики е безплатно съгласно договор за обслужване.
Производствената характеристика е документ, които се изисква от ТЕЛК и НЕЛК.
Характеристиката се изисква, както при определяне на процент нетрудоспособност, така и при продължаване на отпуск по болест, когато лекаря и ЛКК вече нямат право да издават нови болнични листа. Обикновено при продължаване на отпуск по болест ТЕЛК изисква един екземпляр, а при определяне на процент нетрудоспособност е винаги в два екземпляра. Може втория екземпляр да е ксерокопие но не е желателно, като задължително подписите и печатите трябва да са оригинални – т.е. направете ксерокопие на попълнения лист преди да е подписан и подпечатан и чак след това дайте и двата екземпляра за подпис и печат.

Бланката на производствената характеристика е от четири страници

Производствена характеристика за ТЕЛК Производствена характеристика бланка 2017 Производствена характеристика за телк самоосигуряващо се лице Производствена характеристика телк 2017

Първата и последната страница се попълват от ТРЗ, Личен състав или счетоводството на работодателя – те съдържат данни за болнични за текущата и две предходни години, данни от трудовата книжка, код на икономическа дейност (НКИД) на фирмата, код на професията (НКПД) както категория труд и други.
След като първата и последната страница са попълнени вътрешните втора, трета страница и частично първа и четвъртата се попълват от Службата по трудова медицина.
Не чакайте последните дни за попълване на производствената характеристика за комисията.
Разбирате, че трябва да се попълни от работодателя, така и от трудовата медицина която Ви обслужва.
При невъзможност вашата служба по трудова медицина да ви попълни производствена характеристика Медик Консултинг ООД може да го извърши!
Служба трудова медицина Медик Консултинг ООД предлага попълване на производствена характеристика.

✔️Допълнителни указания:
Може да изпратите частично попълнена бланка в (word) на Производствената характеристика. Ако нямате може да я изтеглите от нашият сайт и да е изпратите до e-mail: info@zbut.bg. Може да е получите от нашият офис или да ви бъде изпратена попълнена, подписана и подпечатана по куриер.

Такса за попълване на производствената характеристика е в размер на 60,00 лв. с ДДС като куриерската такса е за ваша сметка. При необходимост може да се изискват допълнителни данни от вас за производствената характеристика.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: БЦ Княгиня Мария Луиза
IBAN: BG64BUIN95611000255985
BIC: BUINBGSF
За въпроси:
Информация може да получите на телефон ☎️ 0700 20 744 на цената на един разговор според тарифния план на абоната.
Мобилен: ☎️0878 272 999
e-mail: info@zbut.bg

Производствената характеристика се попълва от работодателя – осигурителя, съвместно със службата по трудова медицина.
✔️Официални указания за попълването на производствената характеристика НЯМА.⚠️
Производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на на лица с трайно намалената работоспособност (работещи).
✔️Как да се попълни производствена характеристика?
Утвърдената бланката на производствената характеристика е съгласно Заповед № РД-09-522 от 21.10.2008 г. за утвърждаване на образци на бланки. Няма официални указания за попълването на производствената характеристика.
Изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза за работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на лица с намалената работоспособност (работещи). Работодателя – осигурителя съвместно със службата по трудова медицина попълва производствената характеристика.
✔️Начин на попълване на производствена характеристика
Данни за осигурителя (предприятие), изготвил производствената характеристика:
Следват
Данни за лицето:
 • Трите имена, ЕГН/ЛНЧ, Професионален маршрут
Предприятие и местонахождение: Длъжност: Стаж:
 • от ………до ……. ……………….. ………………..
Трудовият стаж се описва от предходни фирма на първа страница.
Годините стаж също се отнасят за Вашата фирма, а не за всички фирми, в които е работил преди това работещият.
Данни за условията на труд при осигурителя, изготвил производствената характеристика:
Професия (длъжност): НКПД
Стаж по професията: …….., от тях в предприятието: ……
Категория труд:
 • първа;
 • втора;
 • трета;
Работно време:продължителност: ……. ч. ( назначен на 2,4,5 и т.н.)
 • работа на смени;
 • нощен труд;
Вид работно място (дали трудовият договар е постоянен или е срочен):
 • постоянно;
 • непостоянно;
Местоположение на работното място:
 • в помещение;
 • на открито;
 • под земята;
 • на височина;
 • под водата;
 • друго: ……………………..
Трябва да познавате добре картата за оценка на риска за длъжността на работещия, на когото се попълва производствената характеристика.
Попълват се фактори на работната среда, които представляват по-сериозен риск, съгласно оценката на професионалния риск. Факторите на рисковете се съобразят съгласно длъжността и изпълняваните задължения, свързани ли са задължението с работа в помещение или на открито, работа при наличие на шум, управление на МПС и т.н., тъй като това определя фактора работа на открито или динамичен микроклимат, ако работи в помещения и на открито, наличието на физически труд и попълването на т. 17 от производствената характеристика, както попълването на „вдигане и пренасяне на тежести” и работната поза – попълва се „динамична работна поза, придружена с извиване, навеждане”.
Степента на риска за всеки фактор, който сте посочили в производствената характеристиката, е число, което фигурира във Вашата оценка на риска. Независимо от методиката, по която се оценява риска, това е едно цяло число, получено от произведението на вероятност х експозиция х тежест.
Словесният израз или цифров би трябвало да е описан в началото или в края на всяка оценка или в началото на всяка карта и може да бъде „нисък”, „приемлив”, „сериозен” , „ първа”, „втора” , „трета” и т.н.
Експозицията се описва само за времето, през което даденият работещ работи във Вашата фирма и в почти всички случаи няма как да е 8 часа или ако е на смени би било съгласно отработени смени от 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 часа – като времето за работа е различно , защото би трябвало да имате въведен режим на труд и почивка, изпълняват се дейности с различно натоварване и приоритет на различни рискове.
Под всеки фактор има изискване да се попълнят „предприети мерки за ограничаване на експозицията”. Това вече е специфично, но в повечето случаи мерките са: периодично измерване на фактори на работна среда, осигурени лични предпазни средства, осигурено работно облекло, редовно провеждане на инструктажи, разработени и утвърдени инструкции като и режими на труд и почивка и т.н.
Фактори на работния процес:
В работния процес са ангажирани предимно:
 • горен крайник (десен):
 • пръсти;
 • китка;
 • предмишница;
 • мишница;
 • раменен пояс
 • горен крайник (ляв):
 • пръсти;
 • китка;
 • предмишница;
 • мишница;
 • раменен пояс
 • долни крайници чрез: (примерно – натискане на педали) ……………………
 • гръбначен стълб:
 • шиен отдел;
 • гръден отдел;
 • поясен отдел;
 • поясно-кръстцов отдел;
Каква е работна зона:
 • оптимална;
 • максимална;
 • извън посочените
Има ли физическо натоварване:
Оценка на риска: ……………..
(в степен и словесен израз на степента)
…………………………….
(друга информация)
Експозиция: ……………………. ……………………………….
                     (средносменна) (в години стаж)
Предприети мерки за ограничаване на въздействието:………………………………………………………………………………………..
 • вдигане и пренасяне на тежести:
 • самостоятелно;
 • съвместно с други лица
Разстояние: ……………. м
Тегло: ….. кг – за единичен товар; ……… кг – общо за смяна
Време между отделни операции: ………..
 • поддържане на тежест (статично натоварване) – …..ч/смяна
Дали работа е двигателно-монотонна работа.
 • Да;
 • Не;
Каква е работна поза по часове:
 • в тясно пространство – ….. ч./смяна;
 • правостояща – …. ч./смяна;
 • седяща – ….. ч./смяна;
 • наведена – ….. ч./смяна;
 • на колене – ….. ч./смяна;
 • с натиск върху лакътя – ….. ч./смяна;
 • с натиск върху китката – ….. ч./смяна;
 • с натиск върху пръстите на краката – ….. ч./смяна;
 • с ръце над ниво на раменете – ….. ч./смяна;
 • друга: …………………………… – ….. ч./смяна
Физиологичен режим на труд и почивка дали е :
 • въведен;
 • не е въведен;
Описват се и видовете усилия ако има такива:
 • гласово усилие – ….. ч./смяна;
 • зрително напрежение – ….. ч./смяна;
 • нервно-психично напрежение – ….. ч./смяна;
 • друго: ………………………..
Попълване на точка 22 от производствена характеристика. Осигурени средства за защита.
Средства за колективна защита са всички варианти по темата общо обменна вентилация, осигурени парапети, предпазни козирки, проходи, ограждения и предпазни мрежи, осигурителни мрежи, капаци, огради при строежи. Средствата за колективна защита са изолационни оперативни щанги, преносими заземления, временни ограждания, предпазни екрани, диелектрични килимчета, обезшумени помещения за почивка и т.н. и се определят в зависимост от дейностите, които изпълнява дадения работещ.
Същото се отнася и за личните предпазни средства.
Допълнителна информация от осигурителя:
Допълнителната информация от осигурителя не винаги се попълва. Но ако във Вашата фирма има въведено, например, ротация на дейности, работни места по време на работната смяна или на работния ден, е добре да се опише. Описвате дали е изработена оценка на риска, имали ли програма за намаляване на риска, изработен физиологичен режим на труд и почивка, дали редовно провеждате инструктажи, Осигурени противопожарни средства, Осигурена аптечка за долекарска помощ, Извършени измервания на фактори на работна среда и електробезопасност, Учреден ГУТ или КУТ, Проведено обучение на членовете на ГУТ или КУТ както и на длъжностни лица по ЗБУТ. Осигурено работно облекло и ЛПС. Утвърдени инструкции по безопасност и здраве. Изработени вътрешно фирмени документи по ЗБУТ. Както и всичко, което работодателят е предприел за подобряване на условията на работещите като осигурена храна, напитки, транспортно обслужване, санаториуми, оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV), и т.н.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Попълване на производствена характеристика”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *