Орган за контрол от вида С

Органът за контрол от вида “С” е обособено самостоятелно звено, относно декларирания обхват на измервателната и контролната си дейност. Обособен е като независима функционална единица и извършва, безпристрастно своите дейности по контрол.

Описание

Осветление обхват на контрола по параметър:

 • осветеност;

Шум обхват на контрола по параметър:

 • обхват на контрола по параметър:
 • еквивалентно ниво на шум;
 • ниво на шум;
 • дневно ниво на експозиция на шум;
 • средно седмично ниво на експозиция на шум;
 • върховониво на звуково налягане;
 • дневно ниво на шум;
 • вечерно ниво на шум;
 • нощно ниво на шум;

Електрически уредби до 1000V обхват на контрола по параметър:

 • импеданс на контура “фаза – защитен проводник”:
 • съпротивление на изолация до 1000V;
 • cъпротивление на защитни заземителни уредби;
 • cъпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • защитни прекъсвачи: време на изключване, ток на изключване, съпротивление на заземител и допирно напрежение.

Климатични инсталации

 • обхват на контрола по параметър:
 • температура на въздуха;
 • относителна влажност на въздуха.

Вентилационни инсталации обхват на контрола по параметър:

 • скорост на движение на въздуха;
 • дебит на въздуха;

Най-често задавани въпроси
Периодичност на измерванията на фактори на работната среда
Периодичност на измерванията по електробезопасност

Измерване на Микроклимат

Съгласно Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат.
Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.

Измервания на изкуствено осветеление – Качествените показатели на осветителните уредби и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.
Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност.

Измервания на шум

Съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.

На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.

Вентилация

Съгласно чл. 124 и чл. 127. ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения.

Каква е периодичността на контролните измервания на eлектрическите уредби и съоръжения до 1000V, физичните и химични фактори на работната, битова и околна среда, както и на вентилационните инсталации?

 • Съгласно чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.

Периодичността на контролните измервания за проверкана защитата срещу поражение от електрически ток в електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V както следва:

 • В електрически уредби с директно заземен звезден център за напрежение до 1000V, в които се прилага зануляване, ефективността на зануляването периодично се проверява съобразно критериите и показателите, определени в Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур „фаза -защитен проводник” или „фаза – проводник PEN” се измерва и оценява с периодичност, определена:

 • в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;
 • във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите;
 • от енергетика – но най-малко веднъж на пет години.

За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник” или „фаза -проводник PEN” се измерва и оценява:

 • при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
 • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
 • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

Контролни измервания за проверка на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност и за опасно напрежение в ел.уредби с напрежение до 1000V, съгласно чл. 268 и чл. 269 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от:

 • една година – за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземление;
 • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания потребител и предпазното заземление при защита от токове с нулева последователност;
 • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания консуматори защитния прекъсвач за опасно напрежение, и отсъствието на електрическа връзка между корпуса на защитавания консуматор и предпазното заземление.

Контролни измервания за проверка на защитната заземителна уредба, съгласно чл. 260 и чл. 261 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

 • една година – за съпротивлението на заземителите спрямо земя;
 • пет години – за съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване.

Контролни измервания за проверка на изолационното съпротивление, на веригите за безопасно свръхниско напрежение спрямо останалите електрически вериги на захранващата мрежа, съгласно чл. 271 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършва в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от три години.

Контролни измервания на изолационното съпротивление и стойността на напрежението в осветителните уредби, съгласно чл. 383 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват при следната периодичност:

 • един път на три години – измерване на изолационното съпротивление на проводниците и кабелите;
 • един път годишно – измерване на товарите и стойността на напрежението в отделните точки на електрическата инсталация.

Съпротивлението на заземителите от мълниезащитна заземителна уредба
Сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия исъгласно чл.177 от Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Сроковете не могат да бъдат по-дълги от:

 • една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и замълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
 • две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и замълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
 • три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория намълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІи ІV).

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Орган за контрол от вида С”