Орган за контрол от вида С

Органът за контрол от вида “С” е обособено самостоятелно звено, относно декларирания обхват на измервателната и контролната си дейност. Обособен е като независима функционална единица и извършва, безпристрастно своите дейности по контрол.

Описание

Осветление обхват на контрола по параметър:

 • осветеност;

Шум обхват на контрола по параметър:

 • обхват на контрола по параметър:
 • еквивалентно ниво на шум;
 • ниво на шум;
 • дневно ниво на експозиция на шум;
 • средно седмично ниво на експозиция на шум;
 • върховониво на звуково налягане;
 • дневно ниво на шум;
 • вечерно ниво на шум;
 • нощно ниво на шум;

Електрически уредби до 1000V обхват на контрола по параметър:

 • импеданс на контура “фаза – защитен проводник”:
 • съпротивление на изолация до 1000V;
 • cъпротивление на защитни заземителни уредби;
 • cъпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • защитни прекъсвачи: време на изключване, ток на изключване, съпротивление на заземител и допирно напрежение.

Климатични инсталации

 • обхват на контрола по параметър:
 • температура на въздуха;
 • относителна влажност на въздуха.

Вентилационни инсталации обхват на контрола по параметър:

 • скорост на движение на въздуха;
 • дебит на въздуха;

Най-често задавани въпроси
Периодичност на измерванията на фактори на работната среда
Периодичност на измерванията по електробезопасност

Измерване на Микроклимат

Съгласно Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат.
Периодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.

Измервания на изкуствено осветеление – Качествените показатели на осветителните уредби и устройства, съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.
Съгласно чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност.

Измервания на шум

Съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо, да измери нивата на шума, на които работещите са експонирани.

На работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, най-малко веднъж в годината се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.

Вентилация

Съгласно чл. 124 и чл. 127. ал. 1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., производствените и спомагателните помещения и затворените работни места се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения.

Каква е периодичността на контролните измервания на eлектрическите уредби и съоръжения до 1000V, физичните и химични фактори на работната, битова и околна среда, както и на вентилационните инсталации?

 • Съгласно чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.

Периодичността на контролните измервания за проверкана защитата срещу поражение от електрически ток в електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V както следва:

 • В електрически уредби с директно заземен звезден център за напрежение до 1000V, в които се прилага зануляване, ефективността на зануляването периодично се проверява съобразно критериите и показателите, определени в Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур „фаза -защитен проводник” или „фаза – проводник PEN” се измерва и оценява с периодичност, определена:

 • в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;
 • във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите;
 • от енергетика – но най-малко веднъж на пет години.

За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник” или „фаза -проводник PEN” се измерва и оценява:

 • при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
 • след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
 • след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

Контролни измервания за проверка на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност и за опасно напрежение в ел.уредби с напрежение до 1000V, съгласно чл. 268 и чл. 269 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от:

 • една година – за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземление;
 • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания потребител и предпазното заземление при защита от токове с нулева последователност;
 • пет години – за електрическата връзка между корпуса на защитавания консуматори защитния прекъсвач за опасно напрежение, и отсъствието на електрическа връзка между корпуса на защитавания консуматор и предпазното заземление.

Контролни измервания за проверка на защитната заземителна уредба, съгласно чл. 260 и чл. 261 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

 • една година – за съпротивлението на заземителите спрямо земя;
 • пет години – за съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване.

Контролни измервания за проверка на изолационното съпротивление, на веригите за безопасно свръхниско напрежение спрямо останалите електрически вериги на захранващата мрежа, съгласно чл. 271 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършва в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от три години.

Контролни измервания на изолационното съпротивление и стойността на напрежението в осветителните уредби, съгласно чл. 383 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г., се извършват при следната периодичност:

 • един път на три години – измерване на изолационното съпротивление на проводниците и кабелите;
 • един път годишно – измерване на товарите и стойността на напрежението в отделните точки на електрическата инсталация.

Съпротивлението на заземителите от мълниезащитна заземителна уредба
Сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия исъгласно чл.177 от Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Сроковете не могат да бъдат по-дълги от:

 • една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и замълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
 • две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и замълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
 • три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория намълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІи ІV).

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Орган за контрол от вида С”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *