Публикувано на Оставете коментар

Финансиране за защита на интелектуалната собственост

Финансиране за защита на интелектуалната собственост

От 23-ти януари малките и средни предприятия ще бъдат финансирани за защита на интелектуалната собственост.

Това съобщават от Патентното ведомство, като уточняват, че: всички малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за два вида ваучери (1 и 2) от Фонда за малки и средни предприятия (МСП) през 2023 година.

Фондът за МСП „Ideas Powered for Business“ е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага правата на интелектуална собственост (ИС) на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС. Фондът е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и ще обхваща периода от 23 януари 2023 г. до 15 декември 2023 г.

Финансовите средства са ограничени и ще бъдат отпуснати по реда на кандидатстване.

Защо е необходима закрила на интелектуалната собственост

Закрилата на ИС е абсолютна необходимост в ерата на цифровите технологии. Това е единственият законен начин да избегнете копирането или използването без позволение на вашите уникални идеи, продукти или услуги. Закрилата на ИС може да обхваща много различни активи, а именно марки, дизайни, патенти, корпоративна идентичност, продукти, услуги и процеси.

Кой може да се възползва от Фонда за МСП

Фондът за МСП предлага финансова подкрепа за МСП, установени в Европейския съюз. Заявлението може да бъде подадено от собственик, служител или упълномощен представител на МСП от ЕС, действащ от негово име. Безвъзмездните средства се превеждат директно на МСП.

Как функционира Фондът за МСП:

Фондът за МСП е програма за възстановяване на разходи. По нея се издават ваучери, които могат да се използват за частично покриване на таксите за избраните дейности. Има два вида ваучери в зависимост от съответната дейност:

Ваучер 1

За услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan), такси за марки и дизайни.

Ваучер 2

За такси за патенти.

За да се възползвате от Фонда за МСП, трябва:
 1. Да се регистрирате, да влезете във „вашия профил във Фонда за МСП“ и да подадете формуляр за кандидатстване.
 2. Веднага щом заявлението ви бъде одобрено, ще получите уведомление за отпускането на безвъзмездни средства и ваучер(и)*. След това можете да заявите дейностите, свързани с ИС, които желаете да ползвате.
 3. За да ви бъдат възстановени разходи за заявените дейности трябва да кандидатствате за възстановяване, след като сте извършили плащане за дейностите чрез формуляра, наличен във вашия профил във Фонда за МСП.

*Бележка: Ваучерите са валидни 4 месеца от момента на получаване на безвъзмездната помощ и при необходимост могат да бъдат удължени с още 2 месеца през последните 30 дни от първоначалния 4-месечен период. През този период можете да заявите и да заплатите за дейности, свързани с ИС, и след това да заявите съответното възстановяване на разходите, като по този начин активирате вашия(те) ваучер(и).

Уверете се, че използвате ваучера(ите) през периода на неговата валидност!

След като сте активирали ваучера(ите), започва период на изпълнение“, през който можете да заявите допълнителни дейности и да поискате допълнително възстановяване на разходи. Този период е с продължителност:

 • 6 месеца за Ваучер 1
 • 12 месеца за Ваучер 2
Във всеки от случаите имате допълнителни най-много 30 дни, за да заявите възстановяване на разходите след „периода на изпълнение“.

Дейности, за които можете да кандидатствате

Изданието за 2022 г. на Фонда за МСП обхваща няколко дейности, които ще ви помогнат да приложите стратегията си за активи в областта на интелектуалната собственост в зависимост от нуждите на вашето предприятие.
Услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan)

Възстановяване на 90 % от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan).

  • Чрез интервюта с експерт по ИС, определен от националната служба за ИС, вие проучвате съвместно вашия бизнес модел, продукти или услуги и планове за растеж, за да определите най-подходящата за предприятието ви стратегия за ИС. IP Scan не представлява правна услуга.
  • След оценката експертът по ИС ще ви предостави цялостен доклад относно стратегията за ИС и ще предложи набор от най-добри практики и препоръки как в бъдеще да управлявате, защитавате и развивате своите права на ИС.
  • IP Scan обхваща всички права на интелектуална собственост (марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, географски указания), дори права, които са нерегистрирани/не подлежат на регистрация (авторски права, търговски тайни), както и дружествени наименования и имена на домейни.
Марки и дизайни

Равнището на закрила, което изберете (национално, регионално, ЕС или международно), зависи от вашата бизнес стратегия и плановете ви за растеж. Ако не сте сигурни за какъв вид закрила да кандидатствате или на какво териториално равнище, услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) или безплатната консултация за ИС (услуга pro bono) може да ви помогне да направите правилния избор.

  • Възстановяване на 75 % от разходите за такси за марки и дизайни на равнището на ЕС:
   Можете да кандидатствате за възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, както и такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването на равнището на ЕС. Регистрацията за този вид закрила се извършва чрез EUIPO.
  • Възстановяване на 75 % от разходите за такси за марки и дизайни на национално и регионално равнище
   Можете да кандидатствате за възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, както и такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването на национално и регионално равнище. Регистрацията за този вид закрила се извършва директно чрез националната служба за интелектуална собственост или Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (за закрила на регионално равнище, обхващащо Белгия, Нидерландия и Люксембург).
 • Възстановяване на 50 % от разходите за такси за марки и дизайни извън ЕС
  Можете да кандидатствате за възстановяване на 50 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, такси за вписване, както и последващи такси за вписване извън ЕС. Не са включени такси за вписване за държави от ЕС, както и такси за обработка, които се начисляват от службата на произход. Регистрацията за този вид закрила се извършва чрез Световната организация за интелектуалната собственост (СОИС).
Патенти
 • Възстановяване на 50 % от разходите за такси за патенти на национално равнище
  Можете да кандидатствате за възстановяване на 50% от разходите за предварително издаване на патент (напр. подаване, търсене и проверка), предоставяне, както и такси за публикуване на национално равнище. Регистрацията за този вид закрила се извършва директно чрез националната служба за интелектуална собственост.

Подробна информация за ограниченията и таксите може да бъде намерена в поканата за представяне на предложения и съответните приложения. Службата за интелектуална собственост предлага също собствена услуга за предварителна диагностика на ИС, която не се покрива от Фонда за МСП.

Преди да кандидатствате:

Процесът на кандидатстване е прост. Уверете се, че когато кандидатствате, сте подготвили следните документи. Те трябва да са във формат PDF (приемат се сканирани екземпляри на физически документи във формат PDF). Цялата подадена документация трябва да бъде четлива и да не бъде защитена с парола.
Банково извлечение на дружеството ( образец), в което се съдържат следните данни: наименование на дружеството като титуляр на сметката; пълен IBAN номер с код на държавата ( примери); и BIC/SWIFT код.
Удостоверение за ДДС или Удостоверение за национален регистрационен номер на дружеството, издадено от компетентния национален орган.
Ако вашето МСП използва услугите на представител или вие сте представител, действащ от името на МСП, трябва да подадете „Клетвена декларация“ ( образец), подписана от упълномощен собственик или служител на МСП.

Списък на данни за такси и за връзка:

По-долу можете да видите списъка с таксите, които подлежат на възстановяване, по дейност и страна, както и конкретните данни за връзка с EUIPO, СОИС и службите за ИС на държавите членки, за да получите помощ по всички въпроси, свързани с Фонда за МСП.

Списъкът е предварителен и подлежи на допълнителни промени, тъй като включва информация от различни източници. Направете справка с първоизточника, за да получите най-актуалната информация.

Вашият коментар