Публикувано на Оставете коментар

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Индикативен срок за обявяване на приема: януари 2023 г.
Бюджет: 200 млн. лева

На предприятията ще бъде осигурено финансиране за инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление (до 1 MW), в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 1500 служители) от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, микро-предприятия със седалище и дейност на територията на селска община, както и предприятията с основна дейност първична преработка на земеделски и горски продукти.

В допълнение кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

2) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
• за микро предприятия >= 80 хил. лв.
• за малки предприятия >= 187 хил. лв.
• за средни предприятия, малки дружество със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация >= 750 хил. лв.

3) Инвестицията да обслужва основната икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, на кандидата.

Допустими за финансиране ще са дейности, при които:
1) Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.
2) Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
3) Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии .
4) Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.
ВАЖНО: Обстоятелствата по точки 1 – 4) се удостоверяват чрез представения на етап кандидатстване идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Допустими за финансиране ще са разходи за:
– разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
– разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
– разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
– разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.

ВАЖНО: Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице).

% на безвъзмездната помощ:

За дейности извън ЮЗР
– Микро и малки предприятия – 50%
– Средни предприятия – 50%
– Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 45%

За дейности в ЮЗР (областите София-град, Софийска област, Кюстендил, Благоевград и Перник)
– Микро и малки предприятия – 50%
– Средни предприятия – 45%
– Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 35%

Минимален размер на безвъзмездното финансиране – 100 хил. лева 
Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1 млн. лева, но не повече от:
– За микро предприятия – 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– За малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– За средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация– 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Средна цена на инвестицията – до … лева без ДДС за всеки 1 kWp инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Срок за изпълнение на проекта – 18 месеца

Вашият коментар