Публикувано на Оставете коментар

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

Класификация на икономическите дейности (КИД 2008). Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност, известна и със съкращението NACE е стандартната отраслова класификация, използвана в Европейския съюз.

Изтегли – Класификация на икономическите дейности (КИД 2008)

КодНаименование на икономическа дейност
AСелско, горско и рибно стопанство
01Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
01.1Отглеждане на едногодишни растения
01.11Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
01.12Отглеждане на ориз
01.13Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и грудкови
01.14Отглеждане на захарна тръстика
01.15Отглеждане на тютюн
01.16Отглеждане на влакнодайни растения
01.19Отглеждане на други едногодишни растения
01.2Отглеждане на многогодишни насаждения
01.21Отглеждане на грозде
01.22Отглеждане на тропични и субтропични плодове
01.23Отглеждане на цитрусови плодове
01.24Отглеждане на семкови и костилкови плодове
01.25Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове
01.26Отглеждане на маслосъдържащи плодове
01.27Отглеждане на растения за напитки
01.28Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения
01.29Отглеждане на други многогодишни насаждения
01.3Дейности на разсадници, без горските
01.30Дейности на разсадници, без горските
01.4Животновъдство
01.41Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление
01.42Отглеждане на едър рогат добитък, с друго направление
01.43Отглеждане на коне, магарета, мулета и катъри
01.44Отглеждане на камили, лами и подобни животни
01.45Отглеждане на дребен рогат добитък
01.46Отглеждане на свине
01.47Отглеждане на домашни птици
01.49Отглеждане на други животни (пчеларство)
01.5Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
01.50Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
01.6Спомагателни дейности в селското стопанство
01.61Спомагателни дейности в растениевъдството
01.62Спомагателни дейности в животновъдството
01.63Дейности след прибиране на реколтата
01.64Обработка на семена за посев
01.7Лов и спомагателни дейности
01.70Лов и спомагателни дейности
02Горско стопанство
02.1Възпроизводство на гори
02.10Възпроизводство на гори
02.2Дърводобив
02.20Дърводобив
02.3Събиране на диворастящи и недървесни продукти
02.30Събиране на диворастящи и недървесни продукти
02.4Спомагателни дейности в горското стопанство
02.40Спомагателни дейности в горското стопанство
03Рибно стопанство
03.1Риболов
03.11Океански и морски риболов
03.12Сладководен риболов
03.2Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми
03.21Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни
03.22Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни
BДобивна промишленост
05Добив на въглища
05.1Добив на антрацитни и черни въглища
05.10Добив на антрацитни и черни въглища
05.2Добив на кафяви и лигнитни въглища
05.20Добив на кафяви и лигнитни въглища
06Добив на нефт и природен газ
06.1Добив на нефт
06.10Добив на нефт
06.2Добив на природен газ
06.20Добив на природен газ
07Добив на метални руди
07.1Добив на железни руди
07.10Добив на железни руди
07.2Добив на уранови, ториеви и руди на цветни метали
07.21Добив на уранови и ториеви руди
07.29Добив на руди на цветни метали
08Добив на неметални материали и суровини
08.1Добив на скални материали, пясък и глина
08.11Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
08.12Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин
08.9Добив на други неметални материали и суровини
08.91Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове
08.92Добив на торф
08.93Добив на сол
08.99Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
09Спомагателни дейности в добива
09.1Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
09.10Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
09.9Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
09.90Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ
CПреработваща промишленост
10Производство на хранителни продукти
10.1Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
10.11Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
10.12Производство и преработка на месо от домашни птици
10.13Производство на месни продукти, без готови ястия
10.2Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.20Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
10.3Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.31Преработка и консервиране на картофи
10.32Производство на плодови и зеленчукови сокове
10.39Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия
10.4Производство на растителни и животински масла и мазнини
10.41Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
10.42Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини
10.5Производство на мляко и млечни продукти
10.51Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
10.52Производство на сладолед
10.6Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
10.61Производство на мелничарски продукти
10.62Производство на нишесте и нишестени продукти
10.7Производство на хлебни и тестени изделия
10.71Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
10.72Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
10.73Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
10.8Производство на други хранителни продукти
10.81Производство на захар
10.82Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
10.83Преработка на кафе и чай
10.84Производство на хранителни подправки и овкусители
10.85Производство на готови ястия
10.86Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
10.89Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
10.9Производство на готови храни за животни
10.91Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
10.92Производство на готови храни за домашни любимци
11Производство на напитки
11.0Производство на напитки
11.01Производство на спиртни напитки
11.02Производство на вина от грозде
11.03Производство на други ферментирали напитки
11.04Производство на други недестилирани алкохолни напитки
11.05Производство на пиво
11.06Производство на малц
11.07Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
12Производство на тютюневи изделия
12.0Производство на тютюневи изделия
12.00Производство на тютюневи изделия
13Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
13.1Подготовка и предене на текстилни влакна
13.10Подготовка и предене на текстилни влакна
13.2Производство на тъкани
13.20Производство на тъкани
13.3Облагородяване на прежди, платове и облекло
13.30Облагородяване на прежди, платове и облекло
13.9Производство на други текстилни изделия
13.91Производство на плетени платове
13.92Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
13.93Производство на килими и текстилни подови настилки
13.94Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
13.95Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
13.96Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
13.99Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
14Производство на облекло
14.1Производство на облекло, без кожухарско
14.11Производство на облекло от обработени меки кожи
14.12Производство на работно облекло
14.13Производство на горно облекло, без работно
14.14Производство на долно облекло
14.19Производство на друго облекло и допълнения за облекло
14.2Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.20Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.3Производство на други трикотажни изделия
14.31Производство на чорапи и чорапогащи
14.39Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
15Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
15.1Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия
15.11Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
15.12Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
15.2Производство на обувки
15.20Производство на обувки
16Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
16.1Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
16.10Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
16.2Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене
16.21Производство на фурнир и дървесни плочи
16.22Производство на сглобени паркетни плочи
16.23Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
16.24Производство на опаковки от дървен материал
16.29Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
17Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
17.1Производство на влакнести полуфабрикати, хартия и картон
17.11Производство на влакнести полуфабрикати
17.12Производство на хартия и картон
17.2Производство на изделия от хартия и картон
17.21Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
17.22Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
17.23Производство на канцеларски материали от хартия и картон
17.24Производство на тапети и подобни стенни облицовки
17.29Производство на други изделия от хартия и картон
18Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
18.1Печатна дейност
18.11Печатане на вестници
18.12Печатане на други издания и печатни продукти
18.13Предпечатна подготовка
18.14Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
18.2Възпроизвеждане на записани носители
18.20Възпроизвеждане на записани носители
19Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
19.1Производство на кокс и продукти на коксуването
19.10Производство на кокс и продукти на коксуването
19.2Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
19.20Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
20Производство на химични продукти
20.1Производство на основни химични вещества
20.11Производство на промишлени газове
20.12Производство на багрила и пигменти
20.13Производство на други основни неорганични химични вещества
20.14Производство на други основни органични химични вещества
20.15Производство на азотни съединения и торове
20.16Производство на полимери в първични форми
20.17Производство на синтетичен каучук в първични форми
20.2Производство на пестициди и други агрохимикали
20.20Производство на пестициди и други агрохимикали
20.3Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
20.30Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
20.4Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати
20.41Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
20.42Производство на парфюми и тоалетни продукти
20.5Производство на други химични продукти
20.51Производство на експлозиви
20.52Производство на лепила
20.53Производство на етерични масла
20.59Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
20.6Производство на изкуствени и синтетични влакна
20.60Производство на изкуствени и синтетични влакна
21Производство на лекарствени вещества и продукти
21.1Производство на лекарствени вещества
21.10Производство на лекарствени вещества
21.2Производство на лекарствени продукти
21.20Производство на лекарствени продукти
22Производство на изделия от каучук и пластмаси
22.1Производство на изделия от каучук
22.11Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми
22.19Производство на други изделия от каучук
22.2Производство на изделия от пластмаси
22.21Производство на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси
22.22Производство на опаковки от пластмаси
22.23Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
22.29Производство на други изделия от пластмаси
23Производство на изделия от други неметални минерални суровини
23.1Производство на стъкло и изделия от стъкло
23.11Производство на необработено плоско стъкло
23.12Формуване и обработване на плоско стъкло
23.13Производство на опаковки и домакинско стъкло
23.14Производство на стъклени влакна
23.19Производство и обработване на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
23.2Производство на огнеупорни изделия
23.20Производство на огнеупорни изделия
23.3Производство на керамични изделия за строителството
23.31Производство на керамични плочки
23.32Производство на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
23.4Производство на други порцеланови и керамични изделия
23.41Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
23.42Производство на санитарна керамика
23.43Производство на керамични изолатори
23.44Производство на друга техническа керамика
23.49Производство на други керамични изделия, некласифицирани другаде
23.5Производство на цимент, вар и гипс
23.51Производство на цимент
23.52Производство на вар и гипс
23.6Производство на изделия от бетон, гипс и цимент
23.61Производство на изделия от бетон за строителството
23.62Производство на изделия от гипс за строителството
23.63Производство на готови бетонови смеси
23.64Производство на неогнеупорни строителни разтвори
23.65Производство на влакнесто-циментови изделия
23.69Производство на други изделия от бетон, гипс и цимент
23.7Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
23.70Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
23.9Производство на изделия от други неметални минерали
23.91Производство на абразивни изделия
23.99Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде
24Производство на основни метали
24.1Производство на чугун, стомана и феросплави
24.10Производство на чугун, стомана и феросплави
24.2Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
24.20Производство на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
24.3Производство на други продукти при първичната преработка на стомана
24.31Студено изтегляне на пръти
24.32Студено валцуване на тесни ленти
24.33Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
24.34Студено изтегляне на тел
24.4Производство на основни благородни и други цветни метали
24.41Производство на благородни метали
24.42Производство на алуминий
24.43Производство на олово, цинк, калай
24.44Производство на мед
24.45Производство на други цветни метали
24.46Преработка на ядрено гориво
24.5Леене на метали
24.51Леене на чугун
24.52Леене на стомана
24.53Леене на леки метали
24.54Леене на други метали
25Производство на метални изделия, без машини и оборудване
25.1Производство на метални изделия за строителството
25.11Производство на метални конструкции и части от тях
25.12Производство на метална дограма
25.2Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване; производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
25.21Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
25.29Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
25.3Производство на парни котли, без котли за централно отопление
25.30Производство на парни котли, без котли за централно отопление
25.4Производство на въоръжение и боеприпаси
25.40Производство на въоръжение и боеприпаси
25.5Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
25.50Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
25.6Друго металообработване
25.61Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
25.62Механично обработване на метал
25.7Производство на кухненски прибори, инструменти и железария
25.71Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
25.72Производство на строителен и мебелен обков
25.73Производство на сечива и инструменти за ръчна работа
25.9Производство на други метални изделия
25.91Производство на варели и подобни съдове от стомана
25.92Производство на леки опаковки от метал
25.93Производство на изделия от тел, вериги и пружини
25.94Производство на свързващи елементи
25.99Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
26Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
26.1Производство на електронни елементи и печатни платки
26.11Производство на електронни елементи
26.12Производство на монтирани печатни платки
26.2Производство на компютърна техника
26.20Производство на компютърна техника
26.3Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.30Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.4Производство на битова електроника
26.40Производство на битова електроника
26.5Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници
26.51Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
26.52Производство на часовници и часовникови механизми
26.6Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.60Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.7Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.70Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.8Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
26.80Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
27Производство на електрически съоръжения
27.1Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.11Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.12Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.2Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
27.20Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
27.3Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия
27.31Производство на кабели от оптични влакна
27.32Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
27.33Производство на електроинсталационни изделия
27.4Производство на лампи и осветители
27.40Производство на лампи и осветители
27.5Производство на битови уреди
27.51Производство на битови електроуреди
27.52Производство на неелектрически битови уреди
27.9Производство на други електрически съоръжения
27.90Производство на други електрически съоръжения
28Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
28.1Производство на машини с общо предназначение
28.11Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
28.12Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
28.13Производство на други помпи и компресори
28.14Производство на арматурни изделия
28.15Производство на лагери, предавки и съединители
28.2Производство на други машини с общо предназначение
28.21Производство на пещи и горелки
28.22Производство на подемно-транспортни машини
28.23Производство на офис техника, без компютърната
28.24Производство на преносими инструменти с вграден двигател
28.25Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
28.29Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
28.3Производство на машини за селското и горското стопанство
28.30Производство на машини за селското и горското стопанство
28.4Производство на обработващи машини
28.41Производство на машини за обработка на метал
28.49Производство на други обработващи машини
28.9Производство на други машини със специално предназначение
28.91Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
28.92Производство на машини за добива и строителството
28.93Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
28.94Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.95Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.96Производство на машини за каучук или пластмаси
28.99Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
29Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
29.1Производство на автомобили и техните двигатели
29.10Производство на автомобили и техните двигатели
29.2Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
29.20Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
29.3Производство на части и принадлежности за автомобили
29.31Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
29.32Производство на други части и принадлежности за автомобили
30Производство на превозни средства, без автомобили
30.1Строителство на плавателни съдове
30.11Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
30.12Строителство на плавателни съдове за отдих
30.2Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.20Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.3Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.30Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.4Производство на бойни бронирани транспортни машини
30.40Производство на бойни бронирани транспортни машини
30.9Производство на други превозни средства
30.91Производство на мотоциклети и техните двигатели
30.92Производство на велосипеди и инвалидни колички
30.99Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
31Производство на мебели
31.0Производство на мебели
31.01Производство на мебели за офиси и магазини
31.02Производство на кухненски мебели
31.03Производство на матраци и дюшеци
31.09Производство на други мебели
32Производство, некласифицирано другаде
32.1Производство на бижута и подобни изделия
32.11Сечене на монети
32.12Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
32.13Производство на бижута имитация
32.2Производство на музикални инструменти
32.20Производство на музикални инструменти
32.3Производство на спортни стоки
32.30Производство на спортни стоки
32.4Производство на игри и детски играчки
32.40Производство на игри и детски играчки
32.5Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.50Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
32.9Разнообразни производства, некласифицирани другаде
32.91Производство на метли и четки
32.99Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
33Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
33.1Ремонт на метални изделия, машини и оборудване
33.11Ремонт на метални изделия
33.12Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
33.13Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
33.14Ремонт на електрически съоръжения
33.15Ремонт и поддържане на плавателни съдове
33.16Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
33.17Ремонт и поддържане на други превозни средства
33.19Ремонт на друго оборудване
33.2Инсталиране на машини и оборудване
33.20Инсталиране на машини и оборудване
DПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
35Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
35.1Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
35.11Производство на електрическа енергия
35.12Пренос на електрическа енергия
35.13Разпределение на електрическа енергия
35.14Търговия с електрическа енергия
35.2Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
35.21Производство на газообразни горива
35.22Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
35.23Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи
35.3Производство и разпределение на топлинна енергия
35.30Производство и разпределение на топлинна енергия
EДоставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
36Събиране, пречистване и доставяне на води
36.0Събиране, пречистване и доставяне на води
36.00Събиране, пречистване и доставяне на води
37Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
37.0Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
37.00Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
38Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
38.1Събиране на отпадъци
38.11Събиране на неопасни отпадъци
38.12Събиране на опасни отпадъци
38.2Обработване и обезвреждане на отпадъци
38.21Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
38.22Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
38.3Рециклиране на материали
38.31Разкомплектоване на отпадъци
38.32Рециклиране на сортирани отпадъци
39Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
39.0Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
39.00Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
FСтроителство
41Строителство на сгради
41.1Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
41.10Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
41.2Строителство на жилищни и нежилищни сгради
41.20Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42Строителство на съоръжения
42.1Строителство на пътища, вкл. релсови
42.11Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.12Строителство на подземни и надземни релсови пътища
42.13Строителство на мостове и тунели
42.2Строителство на преносни и разпределителни проводи и мрежи
42.21Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.22Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.9Строителство на други съоръжения
42.91Строителство на хидротехнически съоръжения
42.99Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43Специализирани строителни дейности
43.1Разчистване и подготовка на строителната площадка
43.11Събаряне и разрушаване
43.12Земни работи
43.13Сондиране и пробиване
43.2Изграждане на инсталации
43.21Изграждане на електрически инсталации
43.22Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29Изграждане на други инсталации
43.3Довършителни строителни дейности
43.31Полагане на мазилки
43.32Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33Полагане на облицовки и настилки
43.34Боядисване и стъклопоставяне
43.39Други довършителни строителни дейности
43.9Други специализирани строителни дейности
43.91Покривни работи
43.99Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
GТърговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети
45Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
45.1Търговия с автомобили
45.11Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
45.19Търговия с други автомобили над 3.5 т
45.2Техническо обслужване и ремонт на автомобили
45.20Техническо обслужване и ремонт на автомобили
45.3Търговия с части и принадлежности за автомобили
45.31Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили
45.32Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили
45.4Търговия с мотоциклети и с части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
45.40Търговия с мотоциклети и части за тях, техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
46Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
46.1Търговия на едро чрез посредничество
46.11Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
46.12Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
46.13Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
46.14Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
46.15Търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
46.16Търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
46.17Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.18Специализирано търговско посредничество с други групи стоки
46.19Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
46.2Tърговия на едро със селскостопански суровини и живи животни
46.21Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
46.22Търговия на едро с цветя и растения
46.23Търговия на едро с живи животни
46.24Търговия на едро със сурови и обработени кожи
46.3Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.31Търговия на едро с плодове и зеленчуци
46.32Търговия на едро с месо и месни продукти
46.33Търговия на едро с мляко и млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини
46.34Търговия на едро с напитки
46.35Търговия на едро с тютюневи изделия
46.36Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия
46.37Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
46.38Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
46.39Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
46.4Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки
46.41Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки
46.42Търговия на едро с облекло и обувки
46.43Търговия на едро с битова електроника и електроуреди
46.44Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
46.45Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки
46.46Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура
46.47Търговия на едро с мебели, килими и осветители
46.48Търговия на едро с часовници и бижутерия
46.49Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки
46.5Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
46.51Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
46.52Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
46.6Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях
46.61Търговия на едро с машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях
46.62Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
46.63Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
46.64Търговия на едро с машини за производство на текстил, облекло и кожени изделия и части за тях
46.65Търговия на едро с офис мебели
46.66Търговия на едро с друга офис техника, без компютри
46.69Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях
46.7Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап
46.71Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
46.72Търговия на едро с метали и руди
46.73Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
46.74Търговия на едро с железария и арматурни изделия
46.75Търговия на едро с химични вещества и продукти
46.76Специализирана търговия на едро с други междинни продукти
46.77Търговия на едро с отпадъци и скрап
46.9Неспециализирана търговия на едро
46.90Неспециализирана търговия на едро
47Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
47.1Търговия на дребно в неспециализирани магазини
47.11Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.19Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
47.2Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.21Търговия на дребно с плодове и зеленчуци
47.22Търговия на дребно с месо и месни продукти
47.23Търговия на дребно с риба и други морски храни
47.24Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия
47.25Търговия на дребно с напитки
47.26Търговия на дребно с тютюневи изделия
47.29Търговия на дребно с други хранителни стоки
47.3Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
47.30Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
47.4Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника
47.41Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
47.42Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
47.43Търговия на дребно с битова електроника
47.5Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил, железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди
47.51Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки
47.52Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло
47.53Търговия на дребно с тапети, килими и други стенни и подови покрития
47.54Търговия на дребно с битови електроуреди
47.59Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде
47.6Търговия на дребно в специализирани магазини със стоки, предназначени за свободното време
47.61Търговия на дребно с книги
47.62Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки
47.63Търговия на дребно с аудио и видео записи
47.64Търговия на дребно със спортни стоки
47.65Търговия на дребно с игри и играчки
47.7Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки
47.71Търговия на дребно с облекло
47.72Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
47.73Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
47.74Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
47.75Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности
47.76Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях
47.77Търговия на дребно с часовници и бижутерия
47.78Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
47.79Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
47.8Търговия на дребно на открити щандове и пазари
47.81Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
47.82Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил, облекло и обувки
47.89Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки
47.9Търговия на дребно извън търговски обекти
47.91Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
47.99Търговия на дребно извън търговски обекти, некласифицирана другаде
HТранспорт, складиране и пощи
49Сухопътен транспорт
49.1Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
49.10Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
49.2Товарен железопътен транспорт
49.20Товарен железопътен транспорт
49.3Друг пътнически сухопътен транспорт
49.31Пътнически градски и крайградски транспорт
49.32Пътнически таксиметров транспорт
49.39Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде
49.4Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
49.41Товарен автомобилен транспорт
49.42Услуги по преместване
49.5Тръбопроводен транспорт
49.50Тръбопроводен транспорт
50Воден транспорт
50.1Пътнически морски и крайбрежен транспорт
50.10Пътнически морски и крайбрежен транспорт
50.2Товарен морски и крайбрежен транспорт
50.20Товарен морски и крайбрежен транспорт
50.3Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
50.30Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
50.4Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
50.40Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
51Въздушен транспорт
51.1Пътнически въздушен транспорт
51.10Пътнически въздушен транспорт
51.2Товарен въздушен транспорт; космически транспорт
51.21Товарен въздушен транспорт
51.22Космически транспорт
52Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
52.1Складиране и съхраняване на товари
52.10Складиране и съхраняване на товари
52.2Спомагателни дейности в транспорта
52.21Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
52.22Спомагателни дейности във водния транспорт
52.23Спомагателни дейности във въздушния транспорт
52.24Обработка на товари
52.29Други спомагателни дейности в транспорта
53Пощенски и куриерски дейности
53.1Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
53.10Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
53.2Други пощенски и куриерски дейности
53.20Други пощенски и куриерски дейности
IХотелиерство и ресторантьорство
55Хотелиерство
55.1Хотели и подобни места за настаняване
55.10Хотели и подобни места за настаняване
55.2Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.20Туристическо и друго краткосрочно настаняване
55.3Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.30Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
55.9Други места за настаняване
55.90Други места за настаняване
56Ресторантьорство
56.1Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.10Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.2Приготвяне и доставяне на храна
56.21Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
56.29Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
56.3Дейност на питейни заведения
56.30Дейност на питейни заведения
JСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения
58Издателска дейност
58.1Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност
58.11Издаване на книги
58.12Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13Издаване на вестници
58.14Издаване на списания и други периодични издания
58.19Друга издателска дейност
58.2Издаване на програмни продукти
58.21Издаване на компютърни игри
58.29Издаване на други програмни продукти
59Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
59.1Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания
59.11Производство на филми и телевизионни предавания
59.12Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
59.13Разпространение на филми и телевизионни предавания
59.14Прожектиране на филми
59.2Звукозаписване и издаване на музика
59.20Звукозаписване и издаване на музика
60Радио- и телевизионна дейност
60.1Създаване и излъчване на радиопрограми
60.10Създаване и излъчване на радиопрограми
60.2Създаване и излъчване на телевизионни програми
60.20Създаване и излъчване на телевизионни програми
61Далекосъобщения
61.1Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.10Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.2Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.20Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.3Спътникова далекосъобщителна дейност
61.30Спътникова далекосъобщителна дейност
61.9Други далекосъобщителни дейности
61.90Други далекосъобщителни дейности
62Дейности в областта на информационните технологии
62.0Дейности в областта на информационните технологии
62.01Компютърно програмиране
62.02Консултантска дейност по информационни технологии
62.03Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09Други дейности в областта на информационните технологии
63Информационни услуги
63.1Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали
63.11Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
63.12Web-портали
63.9Други информационни услуги
63.91Дейност на информационни агенции
63.99Други информационни услуги, некласифицирани другаде
KФинансови и застрахователни дейности
64Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
64.1Парично посредничество
64.11Дейност на централната банка
64.19Друго парично посредничество
64.2Дейност на холдингови дружества
64.20Дейност на холдингови дружества
64.3Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
64.30Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
64.9Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
64.91Финансов лизинг
64.92Други форми на предоставяне на кредит
64.99Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде
65Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
65.1Застраховане
65.11Животозастраховане
65.12Друго застраховане, без животозастраховане
65.2Презастраховане
65.20Презастраховане
65.3Допълнително пенсионно осигуряване
65.30Допълнително пенсионно осигуряване
66Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
66.1Спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.11Управление на финансови пазари
66.12Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки
66.19Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
66.2Спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
66.21Оценяване на застрахователни рискове и щети
66.22Дейности на застрахователни брокери и агенти
66.29Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
66.3Управление на фондове
66.30Управление на фондове
LОперации с недвижими имоти
68Операции с недвижими имоти
68.1Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
68.10Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
68.2Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
68.20Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
68.3Посредническа дейност по операции с недвижими имоти
68.31Дейност на агенции за недвижими имоти
68.32Управление на недвижими имоти
MПрофесионални дейности и научни изследвания
69Юридически и счетоводни дейности
69.1Юридически дейности
69.10Юридически дейности
69.2Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
69.20Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
70Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
70.1Дейност на централни офиси
70.10Дейност на централни офиси
70.2Консултантски дейности в областта на управлението
70.21Консултантска дейност по връзки с обществеността
70.22Консултантска дейност по стопанско и друго управление
71Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
71.1Архитектурни и инженерни дейности
71.11Архитектурни дейности
71.12Инженерни дейности и технически консултации
71.2Технически изпитвания и анализи
71.20Технически изпитвания и анализи
72Научноизследователска и развойна дейност
72.1Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
72.11Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
72.19Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
72.2Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
72.20Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
73Рекламна дейност и проучване на пазари
73.1Рекламна дейност
73.11Дейност на рекламни агенции
73.12Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
73.2Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
73.20Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
74Други професионални дейности
74.1Специализирани дейности в областта на дизайна
74.10Специализирани дейности в областта на дизайна
74.2Дейности в областта на фотографията
74.20Дейности в областта на фотографията
74.3Преводаческа дейност
74.30Преводаческа дейност
74.9Други професионални дейности, некласифицирани другаде
74.90Други професионални дейности, некласифицирани другаде
75Ветеринарномедицинска дейност
75.0Ветеринарномедицинска дейност
75.00Ветеринарномедицинска дейност
NАдминистративни и спомагателни дейности
77Даване под наем и оперативен лизинг
77.1Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили
77.11Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
77.12Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
77.2Даване под наем и оперативен лизинг на лични и домакински вещи
77.21Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
77.22Даване под наем на видеокасети и дискове
77.29Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
77.3Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение
77.31Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
77.32Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
77.33Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
77.34Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
77.35Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
77.39Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
77.4Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
77.40Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
78Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
78.1Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
78.10Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
78.2Предоставяне на работна сила за временна заетост
78.20Предоставяне на работна сила за временна заетост
78.3Други дейности по предоставяне на работна сила
78.30Други дейности по предоставяне на работна сила
79Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
79.1Туристическа агентска и операторска дейност
79.11Туристическа агентска дейност
79.12Туроператорска дейност
79.9Други дейности, свързани с пътувания и резервации
79.90Други дейности, свързани с пътувания и резервации
80Дейности по охрана и разследване
80.1Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
80.10Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
80.2Дейности в областта на технически системи за сигурност
80.20Дейности в областта на технически системи за сигурност
80.3Дейности по разследване и издирване
80.30Дейности по разследване и издирване
81Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
81.1Комплексно обслужване на сгради
81.10Комплексно обслужване на сгради
81.2Дейности по почистване
81.21Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
81.22Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
81.29Други дейности по почистване
81.3Оформяне и поддържане на озеленени площи
81.30Оформяне и поддържане на озеленени площи
82Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
82.1Административни и спомагателни офис дейности
82.11Комбинирани административни офис дейности
82.19Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
82.2Дейност на телефонни центрове за услуги
82.20Дейност на телефонни центрове за услуги
82.3Организиране на конгреси и търговски изложения
82.30Организиране на конгреси и търговски изложения
82.9Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
82.91Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация
82.92Дейности по опаковане и пакетиране
82.99Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
OДържавно управление
84Държавно управление
84.1Държавно управление с общ, икономически и социален характер
84.11Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
84.12Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
84.13Държавно управление в областта на стопанската дейност
84.2Услуги на държавното управление за обществото като цяло
84.21Външни работи
84.22Отбрана
84.23Правосъдие
84.24Обществен ред и сигурност
84.25Пожарна безопасност и защита при бедствия
84.3Държавно обществено осигуряване
84.30Държавно обществено осигуряване
PОбразование
85Образование
85.1Предучилищно образование
85.10Предучилищно образование
85.2Начално образование (първи етап на основното образование)
85.20Начално образование (първи етап на основното образование)
85.3Прогимназиално (втори етап на основното образование) и средно образование
85.31Прогимназиално и средно общо образование
85.32Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
85.4Образование след завършено средно образование
85.41Професионално обучение след средно образование, но не висше
85.42Висше образование
85.5Други образователни дейности
85.51Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
85.52Неформално обучение в областта на културата
85.53Обучение на водачи на превозни средства
85.59Други образователни дейности, некласифицирани другаде
85.6Спомагателни дейности в областта на образованието
85.60Спомагателни дейности в областта на образованието
QХуманно здравеопазване и социална работа
86Хуманно здравеопазване
86.1Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
86.10Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
86.2Извънболнична лекарска практика
86.21Дейност на общопрактикуващи лекари
86.22Дейност на лекари специалисти
86.23Дейност на лекари по дентална медицина
86.9Други дейности по хуманно здравеопазване
86.90Други дейности по хуманно здравеопазване
87Медико-социални грижи с настаняване
87.1Дейност на заведения със здравни грижи
87.10Дейност на заведения със здравни грижи
87.2Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.20Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
87.3Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
87.30Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
87.9Други социални грижи с настаняване
87.90Други социални грижи с настаняване
88Социална работа без настаняване
88.1Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
88.10Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
88.9Друга социална работа без настаняване
88.91Дневни грижи за малки деца
88.99Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
RКултура, спорт и развлечения
90Артистична и творческа дейност
90.0Артистична и творческа дейност
90.01Изпълнителско изкуство
90.02Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
90.03Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
90.04Експлоатация на зали за представления
91Други дейности в областта на културата
91.0Други дейности в областта на културата
91.01Дейност на библиотеки и архиви
91.02Дейност на музеи
91.03Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
91.04Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
92Организиране на хазартни игри
92.0Организиране на хазартни игри
92.00Организиране на хазартни игри
93Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
93.1Дейности в областта на спорта
93.11Експлоатация на спортни обекти и съоръжения
93.12Дейност на спортни клубове
93.13Дейност на фитнес центрове и зали
93.19Други дейности в областта на спорта
93.2Дейности, свързани с развлечения и отдих
93.21Дейност на увеселителни и тематични паркове
93.29Други дейности, свързани с развлечения и отдих
SДРУГИ ДЕЙНОСТИ
94Дейности на организации с нестопанска цел
94.1Дейност на бизнес организации, организации на работодатели и професионални организации
94.11Дейност на бизнес организации и организации на работодатели
94.12Дейност на професионални организации
94.2Дейност на синдикални организации
94.20Дейност на синдикални организации
94.9Дейност на други организации с нестопанска цел
94.91Дейност на религиозни организации
94.92Дейност на политически организации
94.99Дейност на други организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде
95Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
95.1Ремонт на компютърна и комуникационна техника
95.11Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
95.12Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
95.2Ремонт на лични и домакински вещи
95.21Ремонт на битова електроника
95.22Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
95.23Поправка на обувки и кожени изделия
95.24Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
95.25Ремонт на часовници и бижута
95.29Ремонт на други лични и домакински вещи
96Други персонални услуги
96.0Други персонални услуги
96.01Пране и химическо чистене
96.02Фризьорски и козметични услуги
96.03Организиране на погребения и свързани с тях услуги
96.04Поддържане на добро физическо състояние
96.09Други персонални услуги, некласифицирани другаде
TДейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
97Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
97.0Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
97.00Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
98Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
98.1Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление
98.10Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление
98.2Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление
98.20Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление
UДейности на екстериториални организации и служби
99Дейности на екстериториални организации и служби
99.0Дейности на екстериториални организации и служби
99.00Дейности на екстериториални организации и служби

Контакти с офисите на НОИ

Вашият коментар