Публикувано на Оставете коментар

МВР – Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

МВР - Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г., Обн. ДВ. бр. 27 от 10.03.1998 г., изм. ДВ. бр. 9 от 2.02.1999 г., доп. ДВ. бр. 33 от 9.04.1999 г., изм. ДВ. бр. 78 от 3.09.1999 г., изм. ДВ. бр. 43 от 26.05.2000 г., изм. ДВ. бр. 65 от 8.08.2000 г., изм. ДВ. бр. 86 от 20.10.2000 г., попр. ДВ. бр. 27 от 21.03.2001 г., изм. ДВ. бр. 106 от 7.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 108 от 14.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 24 от 14.03.2003 г., изм. ДВ. бр. 34 от 15.04.2003 г., доп. ДВ. бр. 39 от 25.04.2003 г., изм. ДВ. бр. 106 от 5.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 15 от 24.02.2004 г., изм. ДВ. бр. 24 от 23.03.2004 г., изм. ДВ. бр. 32 от 20.04.2004 г., попр. ДВ. бр. 36 от 30.04.2004 г., изм. ДВ. бр. 52 от 27.06.2006 г., изм. ДВ. бр. 16 от 20.02.2007 г., изм. ДВ. бр. 21 от 9.03.2007 г., попр. ДВ. бр. 26 от 27.03.2007 г., изм. ДВ. бр. 32 от 17.04.2007 г., изм. ДВ. бр. 75 от 18.09.2007 г., изм. ДВ. бр. 81 от 16.09.2008 г., изм. ДВ. бр. 27 от 10.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. ДВ. бр. 75 от 24.09.2010 г., изм. ДВ. бр. 2 от 7.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 51 от 5.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 77 от 4.10.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 3.04.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2012 г., изм. ДВ. бр. 38 от 23.04.2013 г., изм. ДВ. бр. 50 от 17.06.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 5.09.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 6 от 23.01.2015 г., изм. ДВ. бр. 29 от 21.04.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 57 от 28.07.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 23.08.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 21.03.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 11.05.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 49 от 12.06.2018 г., изм. ДВ. бр. 75 от 11.09.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 6.10.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 110 от 29.12.2020 г., доп. ДВ. бр. 69 от 20.08.2021 г.

ИЗТЕГЛИТарифа № 4

Раздел I.
Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Изм. – ДВ, бр. 78 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2011 г.)

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2011 г.) (1) За издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се събират следните такси:
1. за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – 5000 лв.;
2. за промяна на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – 200 лв.;
3. за допълване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – 500 лв.;
4. за издаване на удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – 1000 лв.;
5. на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни вещества за граждански цели – 500 лв.;
6. за издаване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – 2000 лв.;
7. за промяна на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – 100 лв.;
8. за допълване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия – 300 лв.;
9. за издаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата – 100 лв.;
10. за промяна на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата – 20 лв.;
11. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел – 100 лв.;
12. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел – 20 лв.;
13. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица – 20 лв.;
14. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица – 5 лв.;
15. за издаване на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия – 20 лв.;
16. за промяна на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия – 5 лв.;
17. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци – 500 лв.;
18. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци – 50 лв.;
19. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел – 200 лв.;
20. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел – 20 лв.;
21. за издаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел – 500 лв.;
22. за промяна на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
23. за издаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия от физически лица – 200 лв.;
24. за промяна на разрешение за употреба на пиротехнически изделия от физически лица – 20 лв.;
25. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица – 20 лв.;
26. за промяна на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица – 5 лв.;
27. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел – 300 лв.;
28. за промяна на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел – 30 лв.;
29. за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях – 20 лв.;
30. за промяна на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях – 5 лв.;
31. за издаване на разрешение за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
32. за издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица – 20 лв.;
33. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
34. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически лица – 20 лв.;
35. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
36. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически лица – 20 лв.;
37. за издаване на документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на взривни вещества за граждански цели за целите на осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз – 50 лв.;
38. за издаване на разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка – 300 лв.;
39. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци – 50 лв.;
40. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически лица и юридически лица с нестопанска цел – 20 лв.;
41. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за издаване на предварително писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с издадено от друга държава членка разрешение за транспортиране от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел – 60 лв., а за физически лица – 20 лв.;
42. за издаване на разрешение за транспортиране при внос/износ на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци – 100 лв.;
43. за издаване на разрешение за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица – 20 лв.;
44. за издаване на разрешение за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци – 200 лв.;
45. за издаване на разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци – 300 лв.;
46. за промяна на разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци – 30 лв.;
47. (нова – ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие – 110 лв.;
48. (нова – ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка – 20 лв.;
49. (нова – ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища – 300 лв.;
50. (нова – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за административна промяна в разрешението за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси – 5 лв.
(2) За извършване на следните дейности от Министерството на вътрешните работи се събират следните такси:
1. за извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека – 10 лв.;
2. за извършване на технически преглед и издаване на удостоверение за годност за употреба на огнестрелно оръжие – 10 лв.;
3. за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелно оръжие – 20 лв.;
4. за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – 92 лв., и за всяко явяване на изпит за успешно завършване на курса – 22 лв.
(3) При издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие за служебни цели на служители на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, с предмет на дейност охрана, или при промяна на издадено разрешение се събират съответните такси по ал. 1, т. 29 или 30.
(4) За подновяване на разрешение, удостоверение или документ за извършване на дейности по този раздел се събират съответните такси, предвидени за първоначалното им издаване.
(5) За издаване на дубликат на разрешения, документи и удостоверения по ал. 1 се заплаща такса в размер 5 лв.

Раздел II
(Отм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.)
Такси по Закона за задграничните паспорти

Чл. 2 – 6. (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Раздел III
(Отм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.)
Такси по Указа за паспортите и адресната регистрация на гражданите на Република България

Чл. 7 – 9. (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Раздел IV
Такси по Закона за чужденците в Република България
(Загл. изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Органите за граничен паспортен контрол събират такси за издаване на визи по реда на чл. 9д от Закона за чужденците в Република България, в размерите, определени с Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 49 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2000 г. и бр. 49 от 2002 г.).

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България, с изключение на случаите по чл. 10б се събират следните такси:
1. до 6 месеца – 200 лв.;
2. до 1 година – 500 лв.
(2) Срокът, за който се събира таксата по ал. 1, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.
(3) За искане на услуга по ал. 1 се събира такса 10 лв.

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) За продължаване срока на пребиваване в Република България на чужденец, влязъл в страната с валидна виза или по безвизов режим по сериозни лични причини, се събира такса в размер на равностойността на 30 eвро в български левове, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането.

Чл. 10б. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4 и чл. 33р, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 150 лв.
(2) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24в от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 100 лв.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24б, 24и, 24к и 33л от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 110 лв.
(4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24м от Закона за чужденците в Република България се събира такса 7 лв.
(5) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 33к, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България със срок до 4 години се събира такса 150 лв.
(6) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 33к от Закона за чужденците в Република България със срок до 4 години се събира такса 110 лв.

(7) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) Срокът, за който се събират таксите по ал. 1 – 6, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.

Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., нов, бр. 81 от 2008 г.) (1) За заверка на покана-декларация по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), от физическото лице се събира такса в размер 10 лв.
(2) За заверка на покана-декларация по чл. 16, ал. 4 – 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим от физическото или юридическото лице, извършващо дейност по Търговския закон, от юридическото лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или от представителството на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 1000 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец – член на семейството на български гражданин, който е пребивавал непрекъснато на територията на Република България през последните пет години, се събира такса 150 лв.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За искане на услуга по ал. 1 и 2 се събира такса 10 лв.
(5) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За разрешаване право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 25г от Закона за чужденците в Република България се събира такса 7 лв.

Чл. 12а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 110 лв.

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., отм., бр. 15 от 2004 г.).

Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 15. (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При издаване на документ, удостоверяващ посочените в ал. 1 събития и факти за чужденци, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.
(3) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1 и 2 държавните органи и органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 74 от 2014 г.) Чужденците от български произход, чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.) и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), и българите, живеещи извън Република България, заплащат 5 на сто от таксите по чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, 2 и 3.

Чл. 19. Не се събират такси:
1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденци на основата на взаимност и на международни договори, по които Република България е страна;
2. (нова – ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденци, извършващи дейност в Република България по линия на безвъзмездната помощ, оказвана от чуждестранни правителствени и международни организации.
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.) по чл. 10, ал. 1 и 3 – от чужденци, които не могат да напуснат страната по независещи от тях обстоятелства, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и неотложна медицинска помощ, удостоверени с документи от съответните компетентни органи;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г., отм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.);
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) от чужденци, влезли в страната с валидна виза или по безвизов режим, на които се продължава срокът на пребиваване по причини от хуманитарен характер или по причини, свързани с извънредни обстоятелства;
9. (нова – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) от членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в Република България във връзка със службата им в тях.

Раздел V
Такси по Закона за движението по пътищата

Чл. 20. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.) .

Чл. 21. (1) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(2) (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(3) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление се събира такса 2 лв.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление се събира такса 2 лв.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)
(6) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)
(7) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За издаване на контролен талон “Водач на моторно превозно средство без наказания” към свидетелството за управление на моторно превозно средство се събира такса 4 лв.

Чл. 22. За издаване на международно свидетелство за управление се събира такса 5 лв.

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)

Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 65 от 2000 г.).

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство, се събира такса 300 лв.

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За първоначална регистрация на пътно превозно средство, за промяна в регистрацията на пътно превозно средство със смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията на пътно превозно средство с прекратена регистрация се събира такса, както следва:
1. за автомобили – 35 лв.;
2. за ремаркета и полуремаркета – 30 лв.;
3. за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства – 28 лв.
(2) За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса, както следва:
1. за автомобили – 25 лв.;
2. за ремаркета и полуремаркета – 20 лв.;
3. за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства – 15 лв.
(3) За промяна в регистрацията на пътно превозно средство без смяна на табели с регистрационен номер се събира такса 20 лв.
(4) За издаване на разрешение за временно движение без смяна на табели с регистрационен номер се събира такса 10 лв.
(5) За издаване на трета табела за багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер, се събира такса 10 лв.
(6) За спиране от движение на пътно превозно средство по желание на собственика и за прекратяване регистрацията на пътно превозно средство по желание на собственика се събира такса 5 лв.
(7) За пускане в движение на временно спряно от движение пътно превозно средство се събира такса, както следва:
1. пускане в движение без извършване на преглед за техническа изправност – 5 лв.;
2. пускане в движение с извършване на преглед за техническа изправност – 10 лв.
(8) За извършване на идентификация на пътно превозно средство по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено “Пътна полиция” при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 9 лв. за всяко превозно средство.
(9) За извършване на идентификация на пътно превозно средство на територия, обслужвана от съответното звено “Пътна полиция” при ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или от адреса на регистрация – за стопанските субекти, освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 40 лв. за всяко превозно средство.
(10) За извършване на монтаж на табели с регистрационен номер извън пункта за регистрация на съответното звено “Пътна полиция” при ОДМВР освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 5 лв. на брой монтирана регистрационна табела.
(11) За извършване на монтаж на табели с регистрационен номер извън пункта за регистрация на територия, различна от региона на постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или от адреса на регистрация – за стопанските субекти, освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 40 лв. на брой ППС.
(12) За възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство се събира такса 80 лв.

Чл. 26. (1) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2000 г., попр. – ДВ, бр. 27 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., предишен текст на чл. 26 – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и за право на ползване на табели с регистрационен номер се събират следните такси:
1. за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство (част 1 или част 2) – 12 лв.;
2. за право на ползване на табели с регистрационен номер на пътно превозно средство от търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства (временни табели с регистрационен номер) – 650 лв.;
3. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер – 1500 лв.;
4. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: “аа-вв”; “ав-ва”; “ав-ав”, където “а” и “в” са различни числа от “0” до “9”, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание – 300 лв.;
5. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание – 7000 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, се събират следните такси:
1. за регистрационен номер по ал. 1, т. 3 – 300 лв.;
2. за регистрационен номер по ал. 1, т. 4 – 200 лв.;
3. за регистрационен номер по ал. 1, т. 5 – 1000 лв.;
4. за регистрационен номер извън случаите на ал. 1, т. 3, 4 и 5 – 100 лв.

Чл. 27. (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За издаване на удостоверение се събират следните такси:
1. с данни на водач на моторно превозно средство – 5 лв.;
2. с данни за пътни превозни средства – 5 лв. за всяко пътно превозно средство.
(2) За издаване на справка за издирвано превозно средство се събира такса 5 лв.
(3) За издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на рамата и двигателя на моторно превозно средство се събира такса 50 лв.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) За издаване на обобщени справки (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст) за броя на регистрираните пътни превозни средства за период или водените на отчет пътни превозни средства към конкретна дата се събира такса 50 лв. за всяка справка.
(5) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1, 2 и 4 държавните органи и органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) Освобождават се от такси по чл. 25 пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, както и от такси по чл. 25, ал. 1 пътни превозни средства на дипломатически и консулски представителства в Република България при наличие на взаимност.

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.) (1) За изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организирането на движението по пътищата, се събират следните такси:
1. (отм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)
2. по проекти за строителство и реконструкция на пътища – 150 лв.;
3. (доп. – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) по проекти за строителство и ремонтни работи, както и по проекти и схеми за временно разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – 80 лв.;
4. (доп. – ДВ, бр. 75 от 2010 г.) по проекти за изграждане на търговски и други трайно обслужващи пътното движение обекти – 400 лв.
(2) За съгласуване движението на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство и/или товар се събира такса 50 лв.

Раздел VI
Такси по Закона за Министерството на вътрешните работи (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 31. (1) (Доп. – ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 32 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) За извършване на проверка по внесени искания от заинтересовани лица за издаване на сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт, и становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация и за издаване на искания документ или решение за отказ за издаването му се събират следните такси:
1. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за обществено обслужващи сгради:
а) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на образованието: учебни заведения (основни, средни, висши и др.), детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, лагери и лагер-школи, специални училища за деца с увреждания, метеорологични станции, обсерватории, сгради, лаборатории и центрове за научноизследователска дейност и научно-техническа информация – 50 лв. плюс 0,10 лв./кв.м разгъната застроена площ (РЗП);
б) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на здравеопазването и социалните грижи: лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатории за първична медицинска помощ (за индивидуална практика за първична медицинска помощ, за групова практика за първична медицинска помощ), амбулатории за специализирана медицинска помощ (за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, за групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински центрове, стоматологични центрове, медико-стоматологични центрове, диагностично-консултативни центрове), самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории; лечебни заведения за болнична помощ: болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; многопрофилни и специализирани болници, университетски болници, военни и затворнически болници; родилни домове; центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи, диализни центрове и тъканни банки; психиатрични болници; заведения за социални грижи; детски консултации; балнеосанаториуми и др. санаториални заведения; лабораторно-клинични заведения; самостоятелни поликлиники; ветеринарни лечебници; – 30 лв. плюс 0,10 лв./кв.м РЗП;
в) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на културата и изкуството: музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии и ателиета, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др. – 30 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП;
г) (доп. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) с култово и религиозно предназначение: храмове за богослужение, манастири, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове – 50 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП;
д) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за административно обслужване: административни и офисни сгради, банкови и небанкови финансови институти и офиси, обменни бюра, административнообслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др. – 100 лв. плюс 0,10 лв./кв.м РЗП;
е) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите: търговски центрове, базари, покрити пазари и навеси, открити пазари и тържища, универсални и специализирани магазини, аптеки и дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки, панаирни палати, казина, дискотеки, сгради за битови услуги, компютърни и интернет зали, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене (ресторанти, закусвални, кафе-сладкарници и др.), общежития, обществени бани и сауни, хотели, мотели, хижи, почивни домове, къщи за отдих, квартири, ваканционни бунгала и др. – 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
ж) (доп. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на транспорта и съобщенията: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, паркинги (покрити и открити) и гаражи, автоработилници и сервизи, автомивки, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи – 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
з) (изм. и доп. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) спортни сгради и съоръжения за всички видове спорт: – лека атлетика, спортни и гимнастически игри, плувни и гребни спортове, стрелба, ветроходство, ски спортове, спускане с шейни, кънки, въздушни спортове, моделизъм, спортове с развлекателен характер (яхтклубове и аероклубове), зали за волейбол, баскетбол, хандбал, борба и др., стадиони, тенис игрища, фитнес центрове и др. – 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
и) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на озеленяването: зоологически и ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и гробищни паркове – 150 лв.;
к) (нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) развлекателни и увеселителни паркове: атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове и голф игрища – 350 лв.;
л) (предишна б. “к”, изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) бензиностанции, нафтоснабдителни пунктове, газ-(пропан-бутан, метан) станции:
аа) бензиностанции и нафтоснабдителни пунктове, автомобилни газостанции за пропан-бутан или за компресиран природен газ – 150 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа и по 0,50 лв./кв.м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;
бб) комплекси автоснабдителни станции за зареждане на автомобили със светли горива (бензин и дизелово гориво), с пропан-бутан, с компресиран природен газ – 250 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа (за светли горива, за втечнен пропан-бутан, за природен газ или комбинирана – за светли горива и втечнен пропан-бутан) плюс 0,50 лв./кв.м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;
м) (нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) бази за товаро-разтоварна дейност, за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти и горими газове:
аа) бази за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти – 500 лв.;
бб) бази за преработка, съхранение и търговия с горими газове – 800 лв.;
вв) жп наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности – 150 лв. за всеки хидрант;
гг) жп наливно-изливни устройства и естакади за горими газове – 200 лв. за всеки хидрант;
дд) авто наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности – 100 лв. за всеки хидрант;
ее) авто наливно-изливни устройства и естакади за горими газове – 150 лв. за всеки хидрант;
жж) пълначни и складове за бутилки с горими газове – 250 лв. плюс 0,50 лв./кв.м РЗП;
2. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за жилищни сгради и гаражни клетки в жилищни сгради:
а) за жилищни сгради – 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
б) за гаражни клетки в жилищни сгради – 10 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
3. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения:
а) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения от категория по пожарна опасност “А” и “Б” – 250 лв. плюс 0,50 лв./кв.м РЗП;
б) (отм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г., нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) селскостопански и животновъдни сгради – 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
в) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност “В” – 150 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП;
г) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност “Г” и “Д” – 100 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
д) (нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) съоръжения и инсталации с производствено предназначение:
аа) от категория по пожарна опасност “А” и “Б” – 100 лв.;
бб) от категория по пожарна опасност “В” – 80 лв.;
вв) от категория по пожарна опасност “Г” и “Д” – 50 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за инфраструктурни строежи, обекти и съоръжения:
а) пътна инфраструктура:
аа) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) автомагистрали, пътища и улици – 100 лв. плюс 1 лв./км за всяка една от лентите на пътното платно;
бб) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) пешеходни надлези и подлези – 150 лв.;
вв) мостове – 150 лв.;
гг) тунели – на всеки 100 м по 50 лв.;
дд) (нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) светофарни уредби – 50 лв.;
б) железопътна инфраструктура:
аа) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) жп линии – 100 лв. плюс 1 лв./км за всеки коловоз;
бб) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) контактна жп мрежа – 50 лв. плюс 3 лв./км;
вв) пешеходни надлези и подлези – 150 лв.;
гг) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) мостове – 150 лв.;
дд) тунели – на всеки 100 м по 50 лв.;
в) съоръжения към пристанища:
аа) кейове – 150 лв. на едно кейово място;
бб) жп коловози, вътрешни пътища, открити и закрити складове, терминали, силози, резервоари – определените по тарифата такси за съответните съоръжения, сгради и обекти;
вв) рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари – 100 лв.;
г) летища:
аа) самолетни писти за граждански полети, съоръжения за осветяване, сигнализация – 300 лв.;
бб) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) хангари – 200 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП;
вв) диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушния трафик – 300 лв.;
гг) самолетни писти на летища за агротехническа защита, спортни и учебни летища – 200 лв.;
д) метрополитени:
аа) метростанции – 500 лв.;
бб) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) подземни и надземни метропътища с комуникациите към тях – 100 лв./км;
е) (изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) преносни и разпределителни проводи:
аа) транзитни електропроводи и далекопроводи (извън урбанизираните територии):
– до 110 kV – 100 лв. плюс 0,80 лв./км;
– над 110 kV – 100 лв. плюс 1,00 лв./км;
бб) (изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) електропроводи в урбанизираните територии:
– електропроводи за различно напрежение: до 20 kV; от 20 kV до 100 kV; над 110 kV – 80 лв. + 0,02 лв./м;
– контактна мрежа на трамваен и тролейбусен транспорт – 50 лв. плюс 0,03 лв./м;
вв) (попр. – ДВ, бр. 26 от 2007 г.) електрически подстанции, понижителни и разпределителни станции и трансформатори:
– над 1000 kVA – 500 лв.;
– от 401 до 1000 kVA – 300 лв.;
– до 400 kVA – 100 лв.;
– ветрогенератор – 100 лв.;
гг) преносни линии, оптични кабелни мрежи и съоръжения към тях в областта на далекосъобщенията:
– извън урбанизираните територии – 50 лв. плюс 1,00 лв./км;
– в населени места – 50 лв. плюс 2,00 лв./км;
– базови станции на мобилните комуникационни оператори – 50 лв.;
дд) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването:
– транзитни магистрални газопроводи с максимално работно налягане, по-високо от 1,6 мРа – 200 лв. плюс 2,00 лв./км;
– разпределителни газопроводи с максимално работно налягане до 1,6 мРа в урбанизираните територии и съоръженията към тях, включващи газомерните табла на отклоненията към консуматорите – 150 лв. плюс 5,00 лв./км;
– промишлени газови инсталации и котелни помещения – 300 лв.;
– газови инсталации и котелни помещения в административни и общественообслужващи сгради – 200 лв.;
– газови инсталации и котелни помещения в жилищни сгради – 100 лв.;
– компресорни станции – 400 лв.;
– газорегулиращи станции – 200 лв.;
– газоизмервателни станции и газорегулаторни пунктове – 100 лв.;
– газови хранилища – 500 лв.;
ее) преносни и разпределителни проводи (мрежи) за леснозапалими течности и горими течности:
– магистрални нефтопроводи и продуктопроводи – 200 лв. плюс 2,00 лв./км;
– продуктопроводи в урбанизираните територии – 150 лв. плюс 5,00 лв./км;
жж) преносни и разпределителни проводи, абонатни станции и други съоръжения в областта на топлоснабдяването – 100 лв.;
зз) преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и канализациите:
– проводи от водоизточника до водоснабдителния резервоар за населеното място – 50 лв. плюс 2,00 лв./км;
– главни и второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа; канализационни колектори за отпадни води; главни и второстепенни канализационни клонове; дренажни канализации в урбанизираните територии – 50 лв. плюс 3,00 лв./км;
ж) (нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) хидротехнически съоръжения:
аа) язовири, водоеми за напояване и за питейно-битови нужди – 150 лв.;
бб) пречиствателни станции за отпадни води – 300 лв.;
вв) корекции на реки, подпорни стени и укрепителни диги – 80 лв.;
гг) станции за хлориране на води – 50 лв.;
5. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г., нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за устройствени планове – 100 лв.
6. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
7. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
8. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
9. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
10. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
11. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
12. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
13. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
14. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
15. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
16. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
17. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
18. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
19. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
20. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
21. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
22. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
23. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
24. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
25. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
26. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
(2) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2001 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г., нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) За извършване на проверка по внесени искания от заинтересовани лица за издаване на становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност и за издаване на искания документ или решение за отказ за издаването му се събират следните такси:
1. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) по цялата документация на инвестиционния проект:
а) за строежите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 – 50 на сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж;
б) за устройствените планове по ал. 1, т. 5 – таксата по ал. 1;
2. (доп. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) по отделни части на инвестиционния проект (архитектурно-строителна, водопровод и канализация, електрически инсталации, газови инсталации, отопление, вентилация и климатизация, машинно-технологична и др.), както и за специални части на инвестиционния проект (пожароизвестяване, пожарогасене, огнезащита на конструкция и др.) – 20 на сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж;
3. (изм. – ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) по инвестиционен проект за извършване на основен ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство – 10 на сто от таксата по т. 1.
(3) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за комплекс от сгради, обекти и съоръжения и за сгради със смесено предназначение (жилищни сгради с търговска, общественообслужваща и/или административно-битова част и др.) се определя като сбор от таксите за отделните сгради, обекти и съоръжения.
(4) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за сгради, обекти и съоръжения, които не са посочени в ал. 1, се определя, като те се приравнят към съответната категория по пожарна опасност.
(5) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) При повторно искане за проверка и издаване на съответния документ след отстраняване на забележките, дадени при първоначалната проверка, таксата по ал. 1 – 4 се намалява с 50 на сто, а при всяко следващо искане – с 25 на сто от първоначалната такса.
(6) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на становища за въвеждане в експлоатация на строежи и съоръжения по ал. 1 таксата се определя в зависимост от РЗП, дължината на инженерните съоръжения или техния брой или определената такса за съответния строеж/съоръжение.
(7) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Максималният размер на таксите, събирани по ал. 1 – 6 за един обект, е 10 000 лв., а минималният – 20 лв.
(8) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За извършване на проверка по внесено искане от заинтересовано лице за издаване на становище за допустимост на строителен продукт и за издаване на административен акт се събират следните такси:
1. за разглеждане на представените документи – 176 лв.;
2. за издаване на административен акт – 124 лв.
(9) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2001 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 29 от 2015 г., отм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)
(10) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2001 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 29 от 2015 г.)
(11) (Нова – ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на дубликат на документ по ал. 1, 2, 6 и 8 се събира такса 5 лв.
(12) (Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Таксите по ал. 1 се заплащат с увеличение 50 на сто, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 7 работни дни.
(13) (Нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За издаване на документи по ал. 1 – 11 за обекти и строежи – собственост на Министерството на вътрешните работи, не се събира държавна такса.

Чл. 31а. (Нов – ДВ, бр. 24 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 32 от 2004 г., попр. – ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, се събират следните такси:
1. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за пожарогасителна дейност:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи – 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 280 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в обекти на територията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението/Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”:
аа) за разглеждане на представените документи – 225 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи – 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 948 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за спасителна дейност:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи – 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 280 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в обекти на територията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”/Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”:
аа) за разглеждане на представените документи – 225 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи – 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 948 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи – 177 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 160 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в обекти на територията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”/Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”:
аа) за разглеждане на представените документи – 188 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 320 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи – 456 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 670 лв.;
4. (нова – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за сервизно обслужване на противопожарни уреди:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи – 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 280 лв.;
б) (изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в обекти на територията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”/Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”:
аа) за разглеждане на представените документи – 225 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи – 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 948 лв.;
5. (нова – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи – 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 280 лв.;
б) в обекти на територията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”/Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”:
аа) за разглеждане на представените документи – 225 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи – 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение – 948 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) За промяна на условията, при които е издадено разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, се събират следните такси:
1. за промяна в разрешение за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 5 на територията на обект или на територията на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”/Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – 90 лв.;
2. за промяна в разрешение за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 – 5 в обекти на територията на цялата страна – 188 лв.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., доп. – ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) За издаване на разрешение и за промяна на условията, при които е издадено разрешение за повече от една от дейностите по ал. 1 таксата се определя като сбор от таксите за всяка дейност поотделно.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) За издаване на дубликат на разрешение се събира такса в размер 5 лв.

Чл. 31б. (Нов – ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За извършване на проверка по внесено искане от заинтересовано лице за издаване на протокол за класификация на строителен продукт и за издаване на административен акт се събират следните такси:
1. за протокол за класификация по устойчивост на огън на строителен продукт:
а) за разглеждане на представените документи – 193 лв.;
б) за издаване на протокол – 87 лв.;
2. за протокол за класификация по реакция на огън на строителен продукт:
а) за разглеждане на представените документи – 98 лв.;
б) за издаване на протокол – 85 лв.
(2) За издаване на дубликат на протокол по ал. 1 се събира такса 5 лв.

Чл. 31в. (Нов – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За извършване на проверка по внесено искане от заинтересовано лице за издаване на документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, и за издаване на административен акт се събират следните такси:

1. за физически лица – 53 лв.;
2. за юридически лица:
а) за разглеждане на представените документи – 117 лв.;
б) за издаване на административен акт – 33 лв.
(2) За издаване на дубликат на документ за правоспособност (сертификат) по ал. 1 се събира такса 5 лв.

Чл. 31г. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене се събират следните такси:
1. за разглеждане на представените документи – 241 лв.;
2. за издаване на административен акт – 131 лв.
(2) За издаване на дубликат на административен акт по ал. 1, т. 2 се събира такса 5 лв.

Чл. 31д. (Нов – ДВ, бр. 86 от 2000 г., предишен текст на чл. 32а – ДВ, бр. 24 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 36 от 2004 г., нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., предишен чл. 31б – ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишен текст на чл. 31в – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., предишен чл. 31г – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и за предоставяне на информация по искане на юридически лица на небюджетна издръжка и на граждани се събират следните такси:
1. за проверка и издаване на служебна бележка, удостоверение, справка и заверено копие от документ:
а) за първа страница – 2,50 лв.;
б) за всяка следваща – 1,00 лв.;
2. за предоставяне на документ в електронен вид (CD, дискета) – таксата по т. 1.

Чл. 31е. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2003 г., предишен текст на чл. 32б – ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишен чл. 31в – ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишен чл. 31г – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., предишен чл. 31д – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) За издаване на удостоверителни документи се събират следните такси:

1. за проверка и издаване на препис-извлечение (копие) от присъда, мотиви, обвинителен акт по наказателни дела от общ характер и “Народен съд” 

 

2,50 лв.

2. за издаване на документ дубликат1,50 лв.
3. за издаване на документ за конфискация на имущество3,00 лв.
4. (нова – ДВ, бр. 52 от 2006 г.) за проверка и издаване на удостоверение, служебна бележка и заверен препис от документ, несвързан с наказателното производство от общ характер:
а) за първа страница2,50 лв.
б) за всяка следваща страница1,00 лв.

(2) За предоставяне документи на граждани се събират следните такси:

1. за копиране на архивен документ
на хартиен носител А4:
а) нормална услуга0,25 лв.;
б) бърза услуга0,38 лв.;
в) експресна услуга0,50 лв.;
 1. за микрофилмиране на архивен документ (заснемане, проявяване и фиксиране на черно-бели негативи – 35 мм):
  а) за първите 10 кадъра – по 0,42 лв. за 1 кадър;
  б) за останалите – по 0,30 лв. за 1 кадър;
 2. за фотокопиране на архивен документ (черно-бели снимки):
  а) формат 13/18 см:
– нормална услуга– 0,60 лв.;
– бърза услуга– 0,90 лв.;
– експресна услуга– 1,20 лв.;

б) формат 18/24 см:

– нормална услуга– 1,00 лв.;
– бърза услуга– 1,50 лв.;
– експресна услуга– 2,00 лв.;

в) формат 30/40 см:

– нормална услуга– 2,50 лв.;
– бърза услуга– 3,75 лв.;
– експресна услуга– 5,00 лв.;
 1. за предоставяне на архивни документи за заснемане на филм – 150 лв. за 1 час.
 2. (нова – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за сканиране на архивни документи на CD – 3,50 лв.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За заверка на копие на архивни документи – 0,25 лв. на страница.

(4) Срокът за изпълнение на услугата е 10 работни дни за нормална, 3 работни дни за бърза и 24 часа за експресна услуга.

Чл. 31ж. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За изготвяне на експертна оценка за съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и известителни системи в случаите, предвидени в нормативен акт, се събират следните такси:
1. за контролни устройства до 60 зони – 213 лв.;
2. за контролни устройства от 61 до 150 зони – 392 лв.;
3. за контролни устройства от 151 до 350 зони – 482 лв.;
4. за контролни устройства над 350 зони – 572 лв.
(2) За изготвяне на експертна оценка по ал. 1 при извършване на частична реконструкция и преустройство се събира такса в размер 50 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.
(3) При повторно искане за изготвяне на експертна оценка по ал. 1 след отстраняването на забележките, дадени при първоначалната експертна оценка, се събира такса в размер 50 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1, а при всяко искане след повторното за изготвяне на експертна оценка по ал. 1 се събира такса в размер 25 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.

Раздел VII.
Такси за български граждани по Закона за българските лични документи (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., загл. изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 32. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на документ за самоличност се събират следните такси:
1. за лична карта:
а) със срок на валидност 4 години на лице от 14- до 18-годишна възраст – 13 лв.;
б) със срок на валидност 10 години на лице от 18- до 58-годишна възраст – 18 лв.;
в) за безсрочна лична карта на лице, навършило 58-годишна възраст – 11 лв.;
г) на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 2 лв.;
2. за паспорт:
а) на лице до 14-годишна възраст:
аа) за първи паспорт – 10 лв.;
бб) за следващ паспорт – 20 лв.;
б) за паспорт на лице от 14- до 58-годишна възраст – 40 лв.;
в) за паспорт на лице от 58- до 70-годишна възраст – 20 лв.;
г) за паспорт на лице над 70-годишна възраст – 10 лв.;
д) за паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.;
е) за дипломатически паспорт – 45 лв.;
ж) за служебен паспорт – 45 лв.;
з) за моряшки паспорт – 40 лв.;
и) за паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт и моряшки паспорт със срок на валидност до 12 месеца на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни – пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност – 15 лв.;
3. за документ за самоличност, заместващ паспорта:
а) (отм. – ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)
б) за служебен открит лист за преминаване на границата – 40 лв.;
в) за временен паспорт за окончателно напускане на Република България – 50 лв.

Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14- до 16-годишна възраст.
(2) Освобождават се от заплащане на такса за издаване на лична карта лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 33а. (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 34. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 35. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За бързо издаване на лична карта, на паспорт, дипломатически паспорт, на служебен паспорт, моряшки паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и на временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.
(2) За експресно издаване на лична карта, на паспорт, дипломатически паспорт, на служебен паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и на временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

Чл. 36. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За бързо издаване на лична карта и/или паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина и по искане на лицето услугата се извършва в срок до 60 дни, съответната такса се заплаща с увеличение два пъти.
(2) Издаването на документи по реда на ал. 1 се извършва, в случай че в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина се предлага услугата “препращане чрез куриерска фирма”, лицето е заявило желание за ползване на тази услуга и е заплатило за нея.

Чл. 37. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:
1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст – 25 лв.;
2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58- до 70-годишна възраст – 11 лв.;
3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.
(2) Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 10 дни.

Чл. 37б. (Нов – ДВ, бр. 69 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При заявена ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение три пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 3 работни дни.

Чл. 38. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2003 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 39. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи или оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси, след като представят документи, издадени от компетентните органи, от които да е видно, че тези обстоятелства са доказани. Когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси.
(2) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения документ.

Чл. 40. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 41. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(2) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с преминаването на лица през ГКПП на Република България и/или с използваните при преминаването български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(3) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1 и 2, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.

Чл. 42. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 43. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 43а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 44. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 45. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Раздел VII. “а”
Такси за граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства и по Закона за българските лични документи (Нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., загл. изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 45а. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на ЕС, на гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му, които са граждани на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария и на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз – за издаване на временно удостоверение, се събира такса 7 лв.
(2) При искане на лицето за издаване на удостоверение за продължително пребиваване или за издаване на удостоверение за постоянно пребиваване на картов носител се събира такса 18 лв.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2013 г.) Таксата по ал. 2 се събира и за издаване на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване “член на семейство”, на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС с отбелязване “бенефициент съгласно чл. 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО” и на “карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза” на продължително или постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване.

Чл. 45б. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За бързо издаване на документите по чл. 45а съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Чл. 45в. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 45г. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първи документ по чл. 45а лицата до 16-годишна възраст.
(2) Освобождават се от заплащане на такса за издаване на документ по чл. 45а лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 45д. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 75 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на свидетелство за управление на МПС се събира такса 25 лв.
(2) За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 дни, таксата се заплаща с увеличение два пъти.

Чл. 45е. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи по този раздел, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(2) При издаване на документ, удостоверяващ обстоятелствата по ал. 1, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.

Чл. 45ж. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такса. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси.
(2) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и в компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения.

Чл. 45з. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 45и. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) От заплащане на посочените в този раздел такси се освобождават членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в Република България във връзка със службата им в тях.

Раздел VIII.
Такси за чужденци по Закона за българските лични документи (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., загл. изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 46. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се събира такса 45 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се събира и за издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ или постоянно пребиваващ чужденец – член на семейство на български гражданин, който не е гражданин на Европейския съюз.

Чл. 46а. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 46б. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) За издаване на временно разрешение за пребиваване на чужденец – притежател на Синя карта на ЕС, издадена от друга държава – членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство се събира такса 25 лв.

Чл. 46в. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За издаване на “Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза” на чужденец, получил право на пребиваване на основание чл. 24м или 25г от Закона за чужденците в Република България, се събира такса 18 лв., като услугата се извършва в срок до 30 дни.
(2) За бързо издаване на документа по ал. 1 съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Чл. 47. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г.) .

Чл. 48. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила се събират следните такси:
1. за карта на бежанец – 30 лв.;
2. за карта на чужденец с хуманитарен статут – 30 лв.;
3. за карта на чужденец, получил убежище – 40 лв.;
4. за удостоверение за пътуване зад граница на бежанец – 50 лв.;
5. за удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – 50 лв.;
6. за удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – 55 лв.

Чл. 48а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство се събира такса 50 лв.
(2) За издаване на временно удостоверение за напускане на Република България се събира такса 40 лв.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)

Чл. 48б. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на временна карта на чужденец се събира такса 45 лв.

Чл. 49. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, на чужденец, получил убежище, на лице без гражданство и на чужденец с хуманитарен статут със срок на валидност 12 месеца на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни – пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност, се събира такса 18 лв.

Чл. 49а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. – ДВ, бр. 50 от 2014 г.) Таксите по чл. 46, чл. 48, чл. 48а, ал. 1 и чл. 48б се заплащат в двоен размер, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 работни дни.

Чл. 49б. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За експресно издаване на документ по чл. 46 съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок 3 работни дни от деня след приемане на заявлението.
(2) Експресно издаване на документ за пребиваване на постоянно или дългосрочно пребиваващ чужденец се допуска само когато заявлението е подадено в дирекция “Миграция” – МВР.

Чл. 50. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на дипломатическа карта се събира такса 30 лв.
(2) За издаване на консулска карта се събира такса 35 лв.
(3) За издаване на карта на административно-технически персонал се събира такса 30 лв.
(4) За издаване на карта на обслужващ персонал се събира такса 40 лв.

Чл. 51. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на свидетелство за управление на МПС се събира такса 25 лв.
(2) За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 дни, таксата се заплаща с увеличение два пъти.

Чл. 51а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 51б. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 51в. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 52. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Освобождават се от заплащане на такси:
1. чужденци на основата на реципрочност и на международни договори, по които Република България е страна;
2. чужденци, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ; тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи; когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси;
3. чужденци – членове на семейството на български гражданин, навършили 70-годишна възраст – за издаване на документа разрешение за пребиваване;
4. (нова – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в страната във връзка със службата им в тях.

Чл. 53. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.
(2) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.

Чл. 54. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и в компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения документ.

Чл. 55. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 56. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Раздел IX
(Нов – ДВ, бр. 32 от 2004 г.)
Такси по Закона за частната охранителна дейност

Чл. 57. (Нов – ДВ, бр. 32 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:
1. за лична охрана на физически лица:
а) на територията на отделна област – 1600 лв.;
б) на територията на цялата страна – 6000 лв.;
2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;
3. за сигнално-охранителна дейност:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;
4. за самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 2000 лв.;
5. за охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1000 лв.;
6. за охрана на урбанизирани територии:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1000 лв.;
7. за охрана на мероприятия:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 3000 лв.;
8. за охрана на ценни пратки и товари:
а) на територията на отделна област – 1600 лв.;
б) на територията на цялата страна – 6000 лв.;
9. за охрана на селскостопанско имущество:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1000 лв.
(2) За издаване на дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.
(3) За издаване на допълнение към лиценза се събира такса 150 лв.

Раздел X.
Такси по Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) (Нов – ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

Чл. 58. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За заверка по чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа на документи, издадени от Министерството на вътрешните работи, с цел легализирането им се събират следните такси:
а) за първата страница – 2 лв.;
б) за всяка следваща страница – 1 лв.

Чл. 59. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Таксите по чл. 58 се заплащат с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок 3 работни дни.

Раздел ХI
(Нов – ДВ, бр. 75 от 2007 г., отм., бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

Чл. 60. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2007 г., отм., бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) По смисъла на тарифата “Зависими лица” са лицата по § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишен § 1 – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) Не се събират такси за издаване на образци (спесимени) на български лични документи, на диплянки и на други разяснителни печатни материали по издаването им. В тези случаи се изготвя разходен протокол, утвърден от министъра на вътрешните работи и от министъра на финансите.§ 3. (Нов – ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2001 г., предишен § 2 – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (1) Събираните такси по раздели VII и VIII постъпват по отделна набирателна сметка на Министерството на вътрешните работи и се използват за:
  1. покриване на разходи, свързани с издаването на българските документи за самоличност;
  2. покриване на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2001 г.
  (2) Средствата, необходими за покриване на разходите по ал. 1, т. 2, се прехвърлят и разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2001 г.§ 4. (Нов – ДВ, бр. 108 от 2001 г., предишен § 2а – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) Набирателната сметка по § 3, ал. 1 се закрива считано от 1 март 2002 г., като салдото към 28 февруари 2002 г. се прехвърля по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
  (2) Погасяването на задълженията през 2002 г. на Министерството на вътрешните работи към фирмите – изпълнителки по договора за издаването на българските документи за самоличност, се извършва от бюджета на Министерството на вътрешните работи чрез обособяването на отделен платежен код, определен в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (3) Събраните през 2002 г. такси по раздели VII и VIII постъпват и се разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 2 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
(Обн. – ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
(Обн. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

§ 47. До създаване на технически и организационни условия за приемане на заявления за издаване на български лични документи с електронен носител на информация със записани биометрични данни таксите за бланки на заявления и за издаване на български лични документи се определят и събират по досегашния ред.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 2 от 2011 г.)

§ 3. По висящите производства за издаване или подновяване на разрешения, удостоверения или документи по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, по които до влизането в сила на постановлението са внесени дължимите такси по досегашния раздел І, допълнителни такси не се събират.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 29 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Обн. – ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
(Обн. – ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 29 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

§ 36. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 103 от 2012 г.)

§ 8. Параграфи 2, 3, 4 и 5 влизат в сила от 1 януари 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 16 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)

§ 10. Навсякъде в тарифата думите “Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението”/Столично управление “Пожарна безопасност и защита на населението” се заменят с “Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”/Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 16 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 16 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 4 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в “Държавен вестник“.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. – ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен вестник” с изключение на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила на 1 януари 2021 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 16 АВГУСТ 2021 Г.ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. – ДВ, бр. 69 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2021 г.

Вашият коментар