Длъжностна характеристика Гледач служебни животни

Основните му задължения се заключават в грижи за здравето на приетите за продажба животни, попълва, оформя и представя задължителната съпроводителна документация при приемане и предаване на животните, относно здравното им състояние и своевременно реагира при възникнали здравословни проблеми. Персоналът, грижещ се за животни и домашни любимци храни, занимава се, обучава и се грижи за животни, асистира на ветеринарни лекари и техници, помага в приютите за животни, зоологически градини, лаборатории, магазини за домашни любимци, школи за езда, училища за обучение на кучета и подобни заведения

Описание

Длъжностна характеристика
на длъжността
Гледач служебни животни

51641009

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Основните му задължения се заключават в грижи за здравето на приетите за продажба животни, попълва, оформя и представя задължителната съпроводителна документация при приемане и предаване на животните, относно здравното им състояние и своевременно реагира при възникнали здравословни проблеми. Персоналът, грижещ се за животни и домашни любимци храни, занимава се, обучава и се грижи за животни, асистира на ветеринарни лекари и техници, помага в приютите за животни, зоологически градини, лаборатории, магазини за домашни любимци, школи за езда, училища за обучение на кучета и подобни заведения.

Персоналът, грижещ се за животни и домашни любимци изпълнява следните основни задачи
2. Осъществява консултантска и лечебна дейност.
3. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние и методите за евентуалното му лечение.
4. Отразява извършената дейност в съответната документация..
5. Отговаря за спазване на хигиенните изисквания.
6. Къпе и храни животните;
7. Води или откарва животни в лечебници и помага за държането им по време на процедури;
8. Почиства и стерилизира хирургически ветеринарни инструменти;
9. Поставя етикети на лекарства, химически препарати и други фармакологични средства и попълва складовите наличности;
10. Стерилизира шишета, стъкленици и други пособия;
11. Почиства, подрежда и дезинфекцира местата за настаняване на животни;
12. Събира и записва информация за животните като тегло, размери, физическо състояние, проведени лечения, приемани лекарства и храни;
13. Обучава животни да развиват и поддържат необходимата форма за състезания, развлечения, сигурност, езда и други дейности;
14. Грижи се за хигиената на животните чрез къпане, ресане, подрязване и подстригване на козината, изрязване на ноктите и почистване на ушите.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.На подчинение е на управителя на ………………………..
2. В ежедневната работа гледач служебни кучета е подчинен на управителя на магазина в която е назначен или временно прехвърлен.
3. Получава задачи от управителя на магазина в която е назначен или временно прехвърлен.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
По безопасност на труда:
2. Гледача на служебни кучета е длъжен да спазва утвърдените в …………………………. и съответния магазин правила за здравословни и безопасни условия на труд.
3. При работа е длъжен да ползва лични предпазни средства .
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
Гледача на служебни кучета е длъжен да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взел съответните превантивни мерки -за себе си и пациентите (домашни любимци).
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
– качеството на обслужване;
– спазване правилата;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от специалността, в която практикува.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
2. Работно облекло /престилка /, чехли и отличителен знак.
3.Лични предпазни средства – стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на Гледача на служебни кучета, заявено до 30 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на ……………………………

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно

Б) Трудов опит:
– минимум ……… г. общ трудов стаж.

В) Специални умения:
– компютърна грамотност.

Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, умения за работа с животни, комуникативност.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Закон за здравното осигуряване;
– Кодекс на труда;
– правилника за дейността, устройството и вътрешния ред
– други вътрешни актове на предприятието;
– Кодекса на професионалната етика;
– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия

Изготвил: ………………… Утвърдил: ……………………………………
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………
(подпис на работника или служителя)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Длъжностна характеристика Гледач служебни животни”