Длъжностна характеристика Гледач служебни животни

Основните му задължения се заключават в грижи за здравето на приетите за продажба животни, попълва, оформя и представя задължителната съпроводителна документация при приемане и предаване на животните, относно здравното им състояние и своевременно реагира при възникнали здравословни проблеми. Персоналът, грижещ се за животни и домашни любимци храни, занимава се, обучава и се грижи за животни, асистира на ветеринарни лекари и техници, помага в приютите за животни, зоологически градини, лаборатории, магазини за домашни любимци, школи за езда, училища за обучение на кучета и подобни заведения

Описание

Длъжностна характеристика
на длъжността
Гледач служебни животни

51641009

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Основните му задължения се заключават в грижи за здравето на приетите за продажба животни, попълва, оформя и представя задължителната съпроводителна документация при приемане и предаване на животните, относно здравното им състояние и своевременно реагира при възникнали здравословни проблеми. Персоналът, грижещ се за животни и домашни любимци храни, занимава се, обучава и се грижи за животни, асистира на ветеринарни лекари и техници, помага в приютите за животни, зоологически градини, лаборатории, магазини за домашни любимци, школи за езда, училища за обучение на кучета и подобни заведения.

Персоналът, грижещ се за животни и домашни любимци изпълнява следните основни задачи
2. Осъществява консултантска и лечебна дейност.
3. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние и методите за евентуалното му лечение.
4. Отразява извършената дейност в съответната документация..
5. Отговаря за спазване на хигиенните изисквания.
6. Къпе и храни животните;
7. Води или откарва животни в лечебници и помага за държането им по време на процедури;
8. Почиства и стерилизира хирургически ветеринарни инструменти;
9. Поставя етикети на лекарства, химически препарати и други фармакологични средства и попълва складовите наличности;
10. Стерилизира шишета, стъкленици и други пособия;
11. Почиства, подрежда и дезинфекцира местата за настаняване на животни;
12. Събира и записва информация за животните като тегло, размери, физическо състояние, проведени лечения, приемани лекарства и храни;
13. Обучава животни да развиват и поддържат необходимата форма за състезания, развлечения, сигурност, езда и други дейности;
14. Грижи се за хигиената на животните чрез къпане, ресане, подрязване и подстригване на козината, изрязване на ноктите и почистване на ушите.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.На подчинение е на управителя на ………………………..
2. В ежедневната работа гледач служебни кучета е подчинен на управителя на магазина в която е назначен или временно прехвърлен.
3. Получава задачи от управителя на магазина в която е назначен или временно прехвърлен.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
По безопасност на труда:
2. Гледача на служебни кучета е длъжен да спазва утвърдените в …………………………. и съответния магазин правила за здравословни и безопасни условия на труд.
3. При работа е длъжен да ползва лични предпазни средства .
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
Гледача на служебни кучета е длъжен да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взел съответните превантивни мерки -за себе си и пациентите (домашни любимци).
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
– качеството на обслужване;
– спазване правилата;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от специалността, в която практикува.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
2. Работно облекло /престилка /, чехли и отличителен знак.
3.Лични предпазни средства – стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на Гледача на служебни кучета, заявено до 30 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на ……………………………

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно

Б) Трудов опит:
– минимум ……… г. общ трудов стаж.

В) Специални умения:
– компютърна грамотност.

Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, умения за работа с животни, комуникативност.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Закон за здравното осигуряване;
– Кодекс на труда;
– правилника за дейността, устройството и вътрешния ред
– други вътрешни актове на предприятието;
– Кодекса на професионалната етика;
– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия

Изготвил: ………………… Утвърдил: ……………………………………
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………
(подпис на работника или служителя)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Длъжностна характеристика Гледач служебни животни”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *