Длъжностна характеристика Монтажник, слухови апарати

Монтажниците на електрическо и електронно оборудване сглобяват от отделни части или модифицират съществуващо оборудване съгласно спецификации и процедури

Описание

Длъжностна характеристика
на длъжността
Монтажник, слухови апарати

8212-2015

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
Монтажниците на електрическо и електронно оборудване сглобяват от отделни части или модифицират съществуващо оборудване съгласно спецификации и процедури

Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1. Сглобяват части, електрически и електронни системи, поставят, подреждат и закрепват отделни части в агрегати или рамки като използват ръчни или електрически инструменти, поялници и други запояващи устройства;
2. Преглеждат работни указания, спецификации, диаграми и чертежи за определяне на необходимите материали и инструкции за монтиране;
3. Записват производствени и оперативни данни в специални формуляри;
4. Работят с машини за навиване на бобини и друго електрическо оборудване като регулатори, трансформатори, електродвигатели и генератори;
5. Проверяват и тестват готови и монтирани изделия, бракуват дефектни части, елементи и сглобки.
6. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

Основната ни работа е както следва:
1. За хора с увреден слух, които са диагностицирани от лекар и са потвърдили, че текущото клинично лечение е неефективно, да се създаде досие и да се направи оценка на слуховата функция;
2. Обяснявайте резултатите от теста за слуха на хората с увреден слух и техните семейства и анализирайте техните състояния и нужди от слухови увреждания;
3. Запознаване с видовете, производителността и средата на използване на слуховите апарати;
4. Разработете програма за усилване на слуха според състоянието на увреден слух и специфичните нужди на хората с увреден слух;
5. Направете отпечатък от ухото;
6. Отстраняване на грешки в слуховите апарати и оценка на ефектите от слуховия апарат;
7. Предоставяне на насоки за рехабилитация на слуха;
8. Редовно проследяване и оценка.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на……………………..

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства с управителя на организацията, с търговските представители, счетоводител, началник складова база.

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с корпоративните клиенти, със служители на други предприятия, институции и организации, във връзка с изпълняваната работа.

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от …………………………………
5. Отчита извършените задачи пред …………………………, писмено (устно) на период от ………………. месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря имуществено за вреди, причинени на фирмата в резултат на сключване на съзнателно изгодни сделки. Отговаря за повереното му имущество.

По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3.Няма.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
5.При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
– качеството на извършената работа;
– спазване на трудовата дисциплина;
– реализиране продажбите на компанията според планираните обеми;
– точното изготвяне на отчети за реализираните продажби;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от ………. до ………., с ½ час почивка за обяд във времето от ………. до ………., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.

Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Служебен автомобил.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Служебен мобилен телефон.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9……………………………………….

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до ………. число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието и / или процентно определена сума от общата стойност на продажби, реализирани за съответен период от време.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше икономическо, степен “бакалавър” или “магистър”.
Б) Трудов опит:
– минимум ………. г. трудов стаж по специалността;
– минимум ………. г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
– владеене на ………………………;
– компютърна грамотност /word. Excel. Internet или др./
-способност за работа с програмни продукти в областта на отчитане на търговските продажби.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, умение за убеждаване, комуникативност.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): аналитично мислене, отговорност, лоялност, инициативност, организираност, ориентираност към целите, предприемчивост.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Кодекс на труда;
– Търговски закон;
– Закон за задълженията и договорите;
-Закон за защита на конкуренцията;
– Закон за защита на потребителите;
-правилник за вътрешния трудов ред;
– правила за здравословни и безопасни условия на труд;
– други вътрешни актове на предприятието;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ………………… Утвърдил: ……………………………………..
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………..

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………..
(подпис на работника или служителя)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Длъжностна характеристика Монтажник, слухови апарати”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *