Длъжностна характеристика Шофьор самосвал

Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути

Описание

Длъжностна характеристика
на длъжността
Шофьор самосвал

83322003
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила,правилното закрепване на товара.
3.Получава заверени пътен лист и разписание.
4.По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата.
5.Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове.
6.При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара.При необходимост отстранява възникналите повреди.
7.След завръщане измива и зарежда с гориво автомобила.
8.Следи за изтичане сроковете на застраховките и подновяването им.
9.Оказват помощ при товарене или извършване на товароразтоварни дейности като използват различни повдигащи и обръщащи устройства;
10.Оценяват теглото за съобразяване с ограниченията за товар и гарантиране на безопасно разпределение на тежестта.
11.Извършват поддръжка и незначителни ремонти на превозното средство, организират сервизно обслужване и основни ремонти;
12. Изпълнява други конкретно възложени задачи.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ……………………………………….

С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ………………………………………..

С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с ……………………………. фирми и …………….
длъжности в тях във връзка със закупуването на материали, консумативи и горива за поверения му автомобил.

Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ……………………………
5. Отчита извършените задачи пред …………………………, писмено (устно) на период от ………………. месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество – техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност за повреди на превозваните товари, както и на повереното му МПС.

По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Спазва стриктно правилата за движение по пътищата, като предотвратява и свежда до минимум рисковете от произшествия.
6. Не преотстъпва управлението на автомобила на други лица, без изрично разпореждане на работодателя.

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.

За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
– качественото, своевременно и точно изпълнение при транспортирането на товари;
– спазване на трудовата дисциплина;
– правилната експлоатация и изрядното техническо състояние на повереното му МПС, материали и инструменти;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА

Специфични условия на труд:
1. Няма.

Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от ………. до ………., с ½ час почивка за обяд във времето от ………. до ………., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.

Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. …………………………………

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до ………. число на месеца.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование.Правоспособност за управление на МПС-категория……………………….

Б) Трудов опит:
– минимум ………. г. трудов стаж по специалността;
– минимум ………. г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: способности за самостоятелна работа.

2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, честност, лоялност, издържливост, концентрираност.

3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
– Кодекс на труда;
– Закон за движение по пътищата;
– Правилник за прилагане Закона за движение по пътищата;
– нормативни актове по безопасност на труда;
– правилник за вътрешния трудов ред;
– правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
– други ………………

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ………………… Утвърдил: ………………………………………..
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ………………..

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ……………………………………..
(подпис на работника или служителя)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Длъжностна характеристика Шофьор самосвал”