Профилактични медицински прегледи

Описание

Какво задължение има работодателят за осигуряване на профилактични медицински прегледи?
Основният нормативен акт, който определя вида и периодичността на медицинските прегледи и изследвания, осигурявани от работодателя е:

 • Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., посл. изм. и доп., бр. 78 от 30.09.2005 г.;
 • Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи се определя реда за провеждане на очните прегледи на работещи, чиято дейност е свързана с високо нервно сензорно натоварване при работата с видеодисплеи.

Службите по трудова медицина, при изпълнение на своите функции и съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлагат:

 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

След направените профилактични прегледи се изготвя здравно досие на всеки служител, а фирмата-работодател получава заключение за здравословното състояние на служителите, изготвено от лекар-трудова медицина.

Анализите, които изготвяме въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала, дават представа на работодателя за управлението на риска и необходимите мерки за неговата превенция.

Плануване на профилактични прегледи

Профилактичните прегледи за служителите са планувани през ноември, но е добре тяхната организация да започнете по-рано, за да сте сигурни, че ще успеете да запазите най-подходящите за вашата организация дни в избраното лечебно заведение.

Съгласно Кодекса на труда чл. 287. (1) Всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят от министъра на здравеопазването.

(2) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 82 от 2011 г.) Предварителните медицински прегледи се заплащат от лицата, които кандидатстват за работа, а периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.
Съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците на задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност.

Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социално значимите болести. Изискванията за провеждане на периодичните медицински прегледи са посочени в няколко нормативни документи.
Основния нормативен документ е Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Съгласно нея за абсолютно всеки работещ работодателят е длъжен да осигури следните медицински прегледи и изследвания:

 • анамнеза, за изясняването на рискови фактори за възникване на социално значими заболявания;
 • лекарски преглед;
 • измерване на теглото и ръста;
 • измерване на кръвното налягане;
 • ЕКГ при лицата над 30-годишна възраст или при анамнестични или обективни данни за сърдечно заболяване;
 • изследване на урина за захар при лица над 40 години;
 • изследване на урина албумин, кетонни тела, уробилиноген, хемоглобин и захар

Периодичността на осигурените от работодателя медицински прегледи е:

 • ежегодно – за работещите под 18-годишна възраст;
 • един път на пет години – за работещите на възраст от 18- до 40-години;
 • един път на 3 години – за работещите на възраст над 40-години.

Задължителни периодични медицински прегледи при специфични рискове и вредни условия на труд се осъществяват на определена честота и от определени специалисти, съгласно Приложение 2 и Приложение 3 от Наредбата.

В Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, допълнително са описани изследвания за определяне на биомаркери за експозиция и/или биомаркери за ефект. В случаите, когато има експозиция на опасни химични агенти, за които са определени гранични стойности по приложение № 2 на наредбата, работодателят е длъжен да осигури провеждането тези изследвания.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:

 • преди започване на работа с видеодисплеи;
 • един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
 • при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.

Съгласно наредбата за службите по трудова медицина (СТМ), при изпълнение на своите функции СТМ съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

В тази връзка в зависимост от оценката на риска, специфичните условия на труд и други фактори, могат да бъдат препоръчани и прегледи от специалисти, които не са описани в наредбата или по-честа периодичност за провеждане на определени прегледи.

Службите по трудова медицина не извършват медицински прегледи, но може да подпомогнат организирането и извършването им.

Ползи за служителите от провеждането на профилактични медицински прегледи:

 • Достъп до здравна информация;
 • Намален здравен риск;
 • Подобрено здраве и представяне;

Когато прегледите не са направени проформа:

 • По-висока удовлетвореност на персонала;
 • По-малко текучество;
 • По-малко болнични;
 • Подобрена продуктивност;
 • Подобряват работата в екип.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Профилактични медицински прегледи”