Публикувано на Оставете коментар

Инструкции за безопасна работа в кухнята

Инструкции за безопасна работа в кухнята

1. На работа се допускат само лица, които са:
– навършили 18 години (изключения се допускат само за неквалифицирани работи при спазване на изискванията за работа с ненавьршили 18 години -санитарно-хигиенни и по трудовото законодателство);
– преминали медицински преглед и нямащи противопоказания;
– преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.
2. При работа с машинни съоръжения да се спазват изискванията за безопасна работа съобразно паспортите на съоръженията и другите нормативни изисквания – механо- и електробезопасност.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАРТОФОБЕЛАЧКА
3. При работа с картофобелачка да не се пипа във вътрешността на работния цилиндър през фунията или вратичката при отварянето.
4. Забранява се изваждането с ръце на картофите останали между въртящият се диск и вратичката.
5. Забранява се работа на машината при свален предпазител на задвижването.
6. Картофобелачката да е монтирана върху бетонен цокъл с височина не по-малко от 10 см.

БЕЗОПАСНА РАБОТА СЪС ЗЕЛЕНЧУКОРЕЗАЧКА
7. Преди започване на работа със зеленчукорезачката да се проверява затягането на болтовете и закрепването на отделните приспособления към универсалната предавка.
8. Подаването на зеленчуците за нарязване да става със специално дървено бутало, което да има на долния край защитен пръстен с по-голям диаметър, така че между диска и буталото да има разстояние не по-малко от 1 см.
9. Забранено е да се работи с машината при снети предпазни ограждения и без бункер за поставяне на продуктите.
10. При натрупване на зеленчуци в зоната за рязане, машината да се спира и тогава да се почиствате щипци, лопати и други съоръжения ненарязаните продукти.
11. Употребените дискове и ножове да се изваждат със специални приспособления, предназначени за тази цел след спиране на машината
12. Измиването и избърсването на ножовете и дисковете да се извършва само с гъби и кърпи, и то много внимателно.
13. Сглобяването и разглобяването на отделните приспособления да става само при изключен ножов прекъсвач на ел.захранването.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С МЕСОМЕЛАЧКА
14. При работа с месомелачните машини с ремъчна и зъбна предавка на входящия отвор да се постави предпазен пръстен, който да не позволява проникването на пръстите в гърлото, а за подаване на месото да се използва дървено бутало.
15. На машините с ремьчна предавка да се поставят предпазни дървени или метални кожуси.
16. При спиране на машината поради задръстване или бучене в електродвигателя, да се изключва електрическия ток чрез прекъсвача, да се връща ремъкът назад, да се изваждат ципите и сухожилията от машината и след това да се пуска отново в действие.
17. Присъединяването на месомелачката към универсалната машина, сглобяването и разглобяването ида става само при изключен двигател.
18. Включването на месомесачката да става само след като е поставен капака на работния съд.
19. Забранено е по време на месенето изпробването на смесваното мляно месо с ръце или притискането му с ръце към бъркачките.
20. Наклоняването на работния сьд да става внимателно, тъй като и малкото забавяне на изключването на електрическия ток може да доведе до счупване на работния сьд и нараняване.

БЕЗОПАСНА РАБОТА ХЛЕБОРЕЗАЧКА
21. Почистването и смазването на хлеборезачката да става само при спряна машина, т.е. при изключен електродвигател.
22. Поставянето и изваждането на хляба да се извършва само при спряна машина.
23. При преустановяване подаването на хляба придвижването му да става само при изключена машина.
24. Нарязаният хляб да се взема само при отворен предпазен капак на платформата.
25. Регулирането на дебелината на нарязване да става само при спряна машина.
26. Забранено е да се блокира действието на някои от крайните изключватели, с оглед на осигуряването на непрекъсната работа на машините.
27. Свалянето на предпазителя на ножа и на самия нож да се извършва само при изключен прекъсвач.
28. Заточването на ножа да става само при демонтирано положение на ножа.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С КОЛБАСОРЕЗАЧКА
29. При работа с колбасорезачка е забранено доближаването на ръцете към ножовете по време на движение и ръчно подаване на колбасите.
30. Включването на машината да става само с контакта, който има заземителна клема тип „Шуко“.
31. Премахването на остатъците от ножовете с останали продукти да се извършва само с дървени лопатки.
32. Поставянето на колбасите да става вертикално, като закрепването им да става стабилно.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ЦИРКУЛЯРЗА РЯЗАНЕ НА КОСТИ, БИЯЧНА МАШИНА И ТЕСТОМЕСАЧНА МАШИНА
33. При използване на циркуляр за рязане на кости работникът да не доближава ръцете си до циркуляра повече от 10 см.
34. Подаването на продуктите да става равномерно без да се увеличават усилията.
35. Ремъчната предавка, която свързва електродвигателя с циркуляра да бъде покрита с предпазен кожух.
36. При сглобяването на биячна машина стабилно да се закрепва резервоара и разбивателя, така че резервоара да остава неподвижен.
37. Забранено е по време на работа на машината да се прибавят продукти.
38. Забранено е превключването на скоростите по време на движение – за тази цел предварително да се изключва машината.
39. Почистването на тестомесачната машина (на месалните лопатки) и бъркането в резервоара по време на работа е забранено. При проверка на консистенцията на тестото да се спира машината.
40. Забранено е по време на работа на тестомесачната машина прибавянето на брашно или други продукти.
41. При спиране на машината месалната лопатка да бъде в горно положение.

БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ РАБОТА С КАЗАН
42. При работа с казан да се спазват следните изисквания:
– преди загряването на казана с паро-водна риза да се отваря контролният кран и да се проверява за наличието на вода в ризата на казана. Ако през крана не тече вода, през наливната фуния да се налива вода до протичането й през контролния кран и да се проверява изправността на клапан-турбинката и двойния предпазителен клапан;
– завъртането на клапан-турбинката на двете страни да се извършва леко;
– предпазният клапан да се повдига за главата, което да става при известно усилие;
– зареждането на казана с продукти да се извършва само при изправна предпазна арматура. Отваря се въздушният клапан и се започва запълването на казана;
– въздушният клапан да се затваря веднага, след като от него започне да излиза пара.
43. По време на работа на казана да се следи по манометъра налягането на парите.
44. Ако налягането на парната риза превишава допустимото и продължава да расте, независимо от работата на предпазителния клапан, незабавно да се изключва подаването на топлинната енергия и да се отваря въздушният клапан или кранът на наливната фуния.
45. Забранено е по време на работа на предпазния клапан да се поставят върху него предмети.
46. След започването на кипенето на казана, в случай, че не се извършва автоматично намаляване на включената мощност да се намалява последната ръчно с помощта на съответната арматура.
47. Забранено е при отварянето на капака да се стои с лице и ръце над него.
48. Преди обръщането на казана, същият да се изключва от електрическата мрежа. Обръщането да става 5 до 10 мин. след изключването на тока.
49. Забранено е оставянето без наблюдение на включено електрическо топлинно обзавеждане.
50. Включването на газовата апаратура да става след като се вентилира помещението, а в случай на отсъствие на изкуствена вентилация, да се проветри щателно помещението.
51. Забранено е при откриването на неизправност или миризма на газ в помещението при затворени кранове, да се включва горелката и пускането на апаратурата в действие.
52. Преди запалването на горелката да се отваря клапана на димохода и да се проверява за наличието на тяга чрез поднасянето на тънък лист хартия към отворите за вторичния въздух или запал ника – при това положение хартията да се задържа върху отвора.
53. При наличие на тяга в продължение на5-8 минути да се проветрява (провен-тилира) горивната камера и газоходите.
54. Запалването на горелките да се извършва с кибрит, парченце хартия или запалка. След като те бъдат поднесени към горелката постепенно да се отваря нейният кран.
55. При отварянето на крана на горелката газът да започва да гори по всичките й отвори. Ако това не стане незабавно да се запалва газът, изтичащ от тези отвори. При неизправност на горелката, същата да се почиства и да се повтаря запалването.
56. Ако по време на запалването пламъкът прескочи в смесителната камера на горелката, да се затваря кранът й, и след като изстине, да се запали отново.
57. След запалването на горелката да се регулира режимът на горенето за постигане на пълно изгарянена газа.
58. Горенето трябва да протича при пълно изгаряне на газа, което се определя от очертанието и цвета на отделните факли. При нормално горене пламъкът да има синьо-виолетов цвят с ясно очертано синьо-зелено ядро на всеки факел. Височината на всички езици да е еднаква. При постъпване на повече въздух от необходимото горенето протича с леко пукане и пламъкът се стреми да се откъсне. При недостатъчно количество въздух горенето протича с образуване на въглероден окис, пламъкът се удължава и силно пуши.
59. За избягване на гърменето при угасването на горелките най-напред да се затваря регулаторът на първичния въздух, а след това кранът на горелката.
60. След угасването на всички газови апарати помещението да се вентилира или проветри добре.
61. Забранено е да се чука по крановете и горелките с металически или дървени предмети, да се въртят ръчките на крановете с помощта на гаечни ключове или други инструменти по време на запалването на горелките.
62. Запалването и угасването на горелките да се извършва само от лице, което е добре запознато с експлоатационната инструкция на газовата апаратура и познава добре правилата за безопасна работа.
63. За правилното протичане на горенето, газът да се следи непрекъснато.
64. Забранено е да се оставя работещият газов казан без надзор. При прекъсване на временното подаване на газ в мрежата и при несвоевременно затваряне на крановете, то при възобновяването на подаването на газта в помещението, ще се получи утечка на газ, което може да предизвика отравяне, взрив или пожар.
65. При прекъсване горенето на газа, кранът на горелката да бъде затварян незабавно.
66. Забранено е замърсяването на горивната камера с изгоряла хартия, кибрит и други, които се използват при запалването на запалника.
67. При възпламеняване на газа и пожар незабавно да се затваря кранът пред газомера, да се съобщава на противопожарната охрана и да се вземат необходимите мерки по гасенето на пожара и оказване на долекарска първа помощ на пострадалите. Гасенето на пламъкът да се извършва с пяськ, земя, мокри парцали и други.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПЕЧКА
68. Да не се допуска силно прегряване на работните повърхности. Процесът на горене при печките с течно и твърдо гориво да се регулира постоянно с помощта на клапите на димоходите и вратите за постъпване на въздух, а при електрическите – чрез превключване на мощността с помощта на пакетните превключватели, въртенето на които да става само в дясна посока.
69. Загряването на плочите и фурната да не е п о-продължи тел но от 20 минути. Ако не се получава загряване затова време да се изключва и да се търси причината за повредата от компетентно лице.
70. Когато електрическата печка не се загрява след включване да се проверява изправността й.
71. След като работните повърхности на печката са достигнали необходимата работна температура да се натоварват равномерно със съдове и да не се оставят да работят празни. След започване на кипенето или достигане на оптималния работен технологичен режим при приготвянето на ястията да се намалява интензивността на енергоотделянето, като се извърши превключване на мощността или намаляване интензивността на горене.
72. Забранено е разливането на течности по нагорещените работни повърхности на печката.
73. Преди пускането, запалването на горелките и спирането им при газовите печки да става при съблюдаване на всички мерки, които са дадени при казаните и са общовалидни за всички видове топлинно обзавеждане на газово гориво.
74. Запалването на горелките на плочите и фурните да става, като най-напред с едната ръка към горелката се поднася запален кибрит или горелката на запалника, а с другата се отваря нейния кран.
75. Запалването на горелките за загряване на нагревните повърхности трябва да става като най-напред се снемат съответните плочи, след което запалването да се извърши по показания начин.
76. Езиците на пламъка на откритите горелки (конфорки) трябва леко да докосват дъното на поставения съд. Разстоянието между дъното на съда и вътрешния конус на пламъка, да бъде не по-малко от 20-30 мм. При по-малко разстояние се получава непълно горене на газа с образуването на сажди и на въглероден окис. При по-голямо разстояние не се оползотворява напълно топлинната енергия.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПЕКАРНА
77. С помощта на превключвателите, монтирани на лицевата страна на електропекарната да се включват определен брой фурни на необходимата мощност.
78. Достигането на максималната работна температура в работното пространство на фурните да става за не повече от 50 минути.
79. За да се избегнат топлинните повърхностни претоварвания, а от там и съкращаването на експлоатационният срок на фурните, след достигане на необходимата работна температура, фурните да не се оставят празни.
80. След приключването на технологичния процес чрез превключвателите, фурните да се изключат, а с помощта на главния прекъсвач да се изключват и пекарните.
81. Постигането на необходимия работен температурен режим на фурните да става чрез различни комбинации на превключвателите.
82. За избягване на бързото износване на фурните по време на работа да не се излива вода или течности по дъното.
83. При експлоатация на газовите пекарни да се спазват изискванията за безопасна работа с газово топлинно обзавеждане.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПАРЕН ШКАФ
84. Преди включването на шкафа да се проверява нивото на водата на паро-генератора с помощта на контролното кранче. За достигане на необходимата височина да се налива необходимото количество вода.
85. Да се проверява изправността на клапана – турбинка на предпазителя и на пароизпускащия клапан.
86. При пускане на шкафа да се спазват същите правила, както при парните електропарни казани с косвено загряване.
87. Отварянето на вратите на шкафа да е възможно само след като се отвори клапана за изпускане на парите – това да е синхронизирано.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ТИГАН
88. След монтиране на електрообръщателния тиган преди пускането му в експлоатация да се прави щателна проверка на състоянието на електрическата инсталация и констатираните неизправности да се отстранят.
89. С обръщателния механизъм и ограничителят тавата да се поставя в хоризонтално положение и тогава да се налива необходимото количество мазнина.
90. Терморегулаторът да се поставя на необходимата температура и с помощта на превключвателя да се включва съоръжението.
91. След приключването на технологичния процес изключването натигана да става с превключвателя, след което терморегулаторът да се постави в нулево положение.
92. Забранено е изливането на мазнина при включени нагреватели. Нагревателите да се изключват при всяко по-продължително прекъсване на работа и след спиране на работа,
93. Забранено е наливането на студени течности в тавата на тигана.
94. При експлоатация на газовите тигани да се спазват общоприетите правила при работа с газово топлинно обзавеждане.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ФРИТЮРНИК
95. Преди започване на работа с електрически фритюрник да се прави щателен преглед на електрическата инсталация и констатираните пропуски да се отстранят.
96. Да се налива необходимото количество мазнина до нивото, указано с резка. Включването на нагревателите е забранено, докато във ваната не се налее необходимото количество мазни на.
97. Терморегулаторът да се постави на необходимата температура и с включва-теля, монтиран на таблото да се включват нагревателите.
98. Обработваните продукти да се поставят в специални телени кошници.
99. След приключване на работа нагревателите да се изключват, а терморегулаторът да се поставя в нулево положение.
100. След приключване на работа маслото заедно с утаените отпадъци трябва да минава през специален филтър.
101. При експлоатация на газовите фритюрници да се спазват общовалидните правила за работа с газово топлинно обзавеждане.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПЛОЧА И СКАРА ЗА ПЕЧЕНЕ
102. Преди включване на електрическата плоча за печене да се прави щателна проверка на електрическата инсталация.
103. При изправна инсталация, най-напред да се настройва терморегулаторът на необходимата температура, а след това да се включват нагревателите.
104. Изключването да става както е описано при работа с тиган.
105. Забранено е разливането на студени течности върху нагорещената повърхност на плочата.
106. При скара с дървени въглища да се обръща специално внимание на тягата на газохода. При липса на тяга незабавно да се търсят причините и да се отстранят.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ВОДНА БАНЯ
107. При включването на водна баня да се прави щателна проверка на електрическата инсталация, да се налива вода до необходимото ниво, да се настройва терморегулатора на необходимата температура и да се включва нагревателя.
108. При опасност от сух ход на работа на нагревателите ниво-регулаторът трябва да прекъсва електрическата верига.
109. След свьршване на работа изключването да става по описания в т.т.90 и 91 за работа с тиган. Водата да се излива с крана и водната баня се почиства.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С КОТЛОН, ХОКЕР, ЕЛОМ
110. Преди включването на елома, котлона и хокера трябва най-щателна проверка на електрическата им инсталация и при откриване на неизправности същите да се отстранят веднага.
111. Включването, изключването и настройването на определената мощност на съоръжението да става с помощта на превключвателите монтирани на командното табло, чрез въртенето само на дясно.
112. Забранено е разливането на студени течности върху нагорещените повьрхности на котлоните и хокерите.
113. При експлоатацията на газов котлон и хокер да се спазват изискваният указани за топлинното обзавеждане, работещи на газово гориво. Пускането спирането да става по начини указани при работи с печките и казаните с газово гориво.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С БОЙЛЕР
114. Преди включването на бойлера в експлоатация да се извършва щателна проверка на действието на предпазната арматура и електрическата инсталация и при констатиране на неизправности да се извършва незабавното им отстра няване.
115. Най-малко един път в годината да се извършва проверка на изправността на предпазния вентил на бойлера от организация или фирма имаща право да извършва тази дейност и след като се извърши съответната настройка на вентила същият да се пломбира.
11 Забранена е работа с бойлер, който не е пломбиран с пломба на която от едната страна да е посочено максималното налягане, при което работи бойлерът и от друга страна – знакът на организацията или фирмата извършила проверката.
117. Включването и изключването на бойлера трябва да става с помощта на съответните бутони „пуск“ и „стоп“ на командното табло на бойлера.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С МАШИНА ЗА МИЕНЕ НА СЪДОВЕ И ПРИБОРИ
118. Преди включването на машината в експлоатация да се извърши щателна проверка на състоянието на електрическата инсталация, на командната и предпазната арматура и при констатиране на нередности да се извърши отстраняването и м.
119. Преди включването да се извършва зареждането на ваните на миещата вода и бойлерите за стерилизиращата вода сьс съответните кранове, като се извършва и контролът за предпазването на тръбните нагреватели от работа на сух ход с помощта на контролните кранове.
120. Включване на нагревателните и на двигателните инсталации трябва да става с бутоните, намиращи се на командното табло на машината, където да е посочено сьс символ коя команда за какво се отнася.
121. Преди да се подредят съдовете и приборите на съответните касети, същите да се почистват предварително ръчно от грубите отпадъци.
122. За работа да се използва само специалното за целта миещо средство, като дозировката му да става по описания върху опаковката начин.
123. Водата за миене да се сменя непрекъснато, чрез преливната тръба, като не се допуска температурата й да се понижава по-ниско от 65°С при силно замърсени съдове.
124. Температурата на стерилизиращата вода да се поддържа в границите на 95-98°С, което да се осъществява с помощта на терморегулатора, настроен предварително.
125. Периодически (1 -2 часа според замърсяването) да се извършва почистване на ваната за миещата вода. След приключване на работа да се извършва основно почистване и измиване на машината. Един път на седмицата да се извършва почистване на дюзите.
126. При експлоатация на омекотителната инсталация стриктно да се спазват изискванията за експлоатация и безопасност, дадени в паспорта на съоръжението.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С КАФЕВАРКА
127. Преди включване на кафеварката да се проверява нивото на водата в парогенератора с помощта на контролния кран и при нужда да се налива до съответното ниво.
128. Включването и изключването на електрическите нагреватели да става със съответните бутони или ключове на командното табло на машината.
129. При достигане на работното налягане на парата, отчитано на манометъра или при автоматично изключване на електрозахранването, с което контролната лампа угасва, машината вече е готова за работа.
130. При работа с кафеварката стриктно да се спазват изискванията на експлоатационната инструкция на завода производител, където са указани съответните правилни положения на цедките.

БЕЗОПАСНА РАБОТА С АВТОКЛАВ
131. Преди пускане на автоклава трябва капака да е сигурно затворен с притягащите винтове и да са отворени крановете за продухване на въздуха в парната риза и в самия автоклав.

132. Налягането в автоклава да не превишава 1,8 атм., а в парната риза – 2,0 атм. При повишаване на налягането над допустимото, независимо от предпазните клапани, да се затваря парния вентил и да се отваря продухващия кран.

Инструкция за безопасна работа в офис

Вашият коментар