Публикувано на Оставете коментар

Инструкция за безопасна работа в офис

I. Общи изисквания за безопасност

1. Предпазвайте се от злополуки при идване на и завръщане от работа – пресичане на нерегулирани кръстовища, заледени участъци, падане, подхлъзване и др.
2. Явявайте се на работа навреме, отпочинали и в състояние да изпълнявате служебните си задължения.
3. Спазвайте определеното работно време. Самоволното напускане на работното място без разрешение на прекия началник е забранено.
4. Изпълнявайте законните разпореждания на работодателя и не извършвайте несвойствена работа без негово разрешение.
5. Изпълнявайте разпорежданията на преките си ръководители по осигуряване на ред, порядък, хигиена и безопасност на работните места.
6. Грижете се за собствената си безопасност, както и за тази на лицата, които могат да пострадат от вашите действия или бездействия.
7. Поддържайте подовете чисти и сухи за намаляване на риска от подхлъзване и падане.
8. Използвайте по предназначение по време на работа ЛПС.
9. По време на работа не допускайте недисциплинираност, самонадеяност и небрежност, подценяване на изискванията и правилата за безопасна работа.
10. Пушете само на определените за целта места.
11. Забранява се внасянето и използването на лични нестандартни електрически уреди – отоплителни уреди, бързовари, кафеварки и др.
12. Забранява се извършването на поправки от механичен или електрически характер.
13. Да се предпазват от повреждане изолацията на захранващите кабели на електрическите съоръжения, а щепселите и контактите от счупване и изскубване. При констатиране на повреди от такъв характер, докладвайте незабавно на прекия си ръковоодител – не правете опити за отстраняването им.
14. След края на работното време изключете всички електрически уреди и осветлението, затворете прозорците и заключете работните стаи.
15. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените инструкции.

II. Изисквания за безопасност при използване на работното оборудване

1. Разположете по възможност шкафовете и бюрата така, че чекмеджетата и вратичките да не се отварят в пространството на пътеките и проходите в помещението.
2. Приберете чекмеджетата на бюрото или шкафа, когато не ги използвате.
3. Не отваряйте повече от едно чекмедже едновременно.
4. Използвайте дръжките за да затваряте чекмеджетата и за да избегнете захващането на пръстите.
5. Пълнете шкафовете отдолу нагоре за стабилност.
6. Избягвайте препълване на шкафовете, за да предотвратите порязвания от хартия или телбод.
7. Не съхранявайте тежки предмети отгоре на високи шкафове.
8. Отстранете предмети от пода. Даже хартия, моливи и гуми могат да причинят подхлъзвания и падания.
9. Не складирайте материали, оборудване или доставки по проходите или пътеките на помещението.
10. При необходимост от пренасяне на тежести и товари, спазвайте утвърдената инструкция за безопасна работа при изпълнение на този вид дейност.
11. Съхранявайте химикали, моливи, ножици и др. с върха надолу или хоризонтално.
12. Използвайте приспособление за изваждане на телбод.
13. Използвайте ножовете за хартия безопасно: дръжте острието на ножа в затворено положение, не режете прекалено много хартия наведнъж.
14. За да достигнете високите места използвайте стълба, като спазвате утвърдената инструкция за безопасна работа при изпълнение на стълби Не използвайте кутии, бюра или столове на колелца.
15. При работа с компютър спазвайте утвърдената инструкция за безопасна работа с видеодисплей.

Инструкции за безопасна работа в кухнята

Вашият коментар