Публикувано на Оставете коментар

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Качеството на изпълнение на строителството изисква влаганите продукти да отговарят на конкретни изисквания за безопасност. Отговорността  това да става на практика е на Длъжностното лице по Контрол върху качеството в строителството. Това лице трябва да познава нормативната база и да поддържа винаги високо ниво на знания. Курса който предлагаме е събрал в себе си основните теми, които са със задължителен характер при прилагането на контрола върху качеството, както и адаптирани уроци, чрез които усвояването, припомнянето и разбирането на материала да бъде максимално лесно и бързо.

Задължителната нормативна база, която да бъде спазена е следната:

  • Закон за камарата на строителите
  • Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
  • Наредба №2 от 22 март 2004г., Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Кого да назначите за Контрол върху качеството в строителството?

Лица с доказани съответно диплома, лицензи, удостоверения и други:

  • правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен,
  • професионален опит,
  • познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;

Кой задължително трябва да премине обучението?

Съгласно Закона за камарата на строителите, за да бъде вписан в регистъра строител, трябва да разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори, за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

В кои случаи трябва да предоставите Удостоверение за завършен курс?

  • За вписване в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ и потвърждаване на регистрацията.
  • При участиев конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.
  •  Удостоверение за завършен курс може да се наложи да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Вашият коментар