Публикувано на Оставете коментар

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Качеството на изпълнение на строителството изисква влаганите продукти да отговарят на конкретни изисквания за безопасност. Отговорността  това да става на практика е на Длъжностното лице по Контрол върху качеството в строителството. Това лице трябва да познава нормативната база и да поддържа винаги високо ниво на знания. Курса който предлагаме е събрал в себе си основните теми, които са със задължителен характер при прилагането на контрола върху качеството, както и адаптирани уроци, чрез които усвояването, припомнянето и разбирането на материала да бъде максимално лесно и бързо.

Задължителната нормативна база, която да бъде спазена е следната:

  • Закон за камарата на строителите
  • Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
  • Наредба №2 от 22 март 2004г., Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Кого да назначите за Контрол върху качеството в строителството?

Лица с доказани съответно диплома, лицензи, удостоверения и други:

  • правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен,
  • професионален опит,
  • познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство;

Кой задължително трябва да премине обучението?

Съгласно Закона за камарата на строителите, за да бъде вписан в регистъра строител, трябва да разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори, за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

В кои случаи трябва да предоставите Удостоверение за завършен курс?

  • За вписване в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ и потвърждаване на регистрацията.
  • При участиев конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.
  •  Удостоверение за завършен курс може да се наложи да представите при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *