Публикувано на 1 коментар

Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството

Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството

Възложителят на всеки строителен обект трябва да избере лице, което ще изпълнява задълженията на Координатор по БЗР. Това лице трябва да премине през обучение и при успешно завършване да получи Удостоверение за Координатор, което ще му послужи освен пред Възложителя, така и при участие на фирмата в обществени поръчки и други. Начина на обучение предлага възможност за интензивно преминаване на курс и експресно обслужване, имайки предвид Вашите срокове и предпочитания.

Кой трябва да премине ЗАДЪЛЖИТЕЛНО обучението за Координатор по БЗР в строителството?

 • Съгласно Наредба №2 от 22 март 2004г. изисква Възложителят да избере Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране или по време на изпълнение на строежа.

Кого да назначите за Координатор по здравословни и безопасни условия на труд?

Правоспособни лица с доказани съответно диплома, лицензи, удостоверения и други:

 • квалификация
 • професионален опит
 • техническа компетенстност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на Строително-монтажните работи

Задължителната нормативна база, която трябва да бъде спазена e следната:

 • Наредба № 2 от 22.03.2014 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи – чл. 5.
 • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите – чл. 6
 • Закон за камарата на строителите
 • Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите :

 • при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
 • При участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.
 • Ако Възложителя на строителен обект е възложил изпълнението на строежа на повече от един строител/проектант, или на строител, който наема подизпълнител/и.

1 коментар за “Координатор по безопасност и здраве при работа в строителството

 1. […]  ще продължат засилени проверки в секторите „Строителство“ и „Хотелиерство и Ресторантьорство“, както и […]

Вашият коментар