Публикувано на Оставете коментар

Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд в строителството

Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд в строителството

Курсът за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството  е разработен така, че да Ви даде свободата да се обучавате в удобно за Вас време и място, с денонощен достъп до видео уроци, текстови учебни материали, както и много презентации и бланки, които може да са Ви полезни.

Кой ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да премине обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството?

Това са:

Задължителната нормативна база, която трябва да бъде спазена e следната:

  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл. 24
  • Закон за здравословни и безопасни условия на труд – чл. 26
  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите – чл. 6
  • Наредба №3 от 27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията.

В кои случаи трябва да предоставите Удостоверение за завършен курс?

Удостоверение за завършен курс ще трябва да представите :

  • при проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, без значение от предмета на дейност на фирмата, ако е с персонал над 5 служителя.
  • при участие в конкурси, търгове и други, също е възможно да поискат Удостоверенията на лицата, които ще отговарят за ЗБУТ във фирмата / предприятието.

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Вашият коментар