Курс за Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

36,00 лв. с ДДС

Основните характеристики на обучението на членовете на КУТ и ГУТ:
1. Обучението е задължително (чл. 30 от ЗЗБУТ).
2. Обучението се провежда в рамките на работното време, без да се отразява на трудовото възнаграждение на представителите.
3. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите в КУТ и ГУТ

Описание


 
Основание за провеждане на обучението:
Ежегодно онлайн (дистанционно) обучение на КУТ и ГУТ е предназначено за: представители в Комитетите и Групите по условия на труд съгласно изискванията на чл. 12. (1) на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ежегодно обучение на членовете на КУТ и ГУТ и се провежда всяка година.

 
Онлайн обучението отговаря напълно на изискванията на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение за преминато първо ежегодно обучение по образеца на Приложение №1 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , с което се удостоверяват знания за успешно участие в работата на Комитета и/или Групата по условия на труд.
Издаваното удостоверение от преминаване на онлайн ежегодно обучение на КУТ и ГУТ е напълно легитимно при проверка от Инспекция по труда и одитиращи органи. 

Ежегодно онлайн (дистанционно) обучение на КУТ и ГУТ е предназначено за:

Наличието на лице, или лица, преминали обучение на Групите и Комитетите по условия на труд се изисква от:

 • Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда във всички фирми с персонал над 5 служителя /работника, без значение от предмета им на дейност.

Програма на ежегодно обучение на КУТ и ГУТ
Програмата на дистанционното първоначално обучение на Представители в Комитетите и Групите по условия на труд отговаря на изискванията на чл. 10. на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. , съгласно който учебните програми за първоначално обучение задължително съдържат следните теми:

 • Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб. Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Основополагащи принципи при осигуряване на безопасност и здраве при работа.
 • Въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Вътрешни одити на системата по здраве и безопасност при работа.
 • Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: работодател, длъжностни лица, работещи.
 • Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.
 • Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация, документиране.
 • Практическо упражнение: Класификация на трудовите дейности; идентифициране на опасностите при различните трудови дейности; определяне на работниците и служителите, изложени на опасности; определяне елементите на риска; оценка на риска; документиране.
 • Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд; съвместна работа със СТМ и длъжностните лица по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ОБЗР).
 • Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола. Функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.
 • Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
 • Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. Докладване на потенциални инциденти. Разследване на злополуки и професионални заболявания. Застраховка за риск трудова злополука.
 • Специална закрила на някои категории работници. Определяне на места за заемане от трудоустроени и трудоустрояване на работещи. Условия за предоставяне на безплатна храна, намалено работно време и допълнителен годишен отпуск.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

 
Плащането се извършва по банковата сметка на:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: „Алианц Банк България” АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF 

За въпроси:
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361
e-mail: info@zbut.bg

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

Представители в Комитетите и Групите по условия на труд;
Ръководители от структурните звена в предприятията;
Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
Специалисти по безопасност и здраве;
Отделите на Човешки ресурси;

Удостоверение

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Курс за Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ”

Също може да ви хареса…