Публикувано на Оставете коментар

Българо – Английски Счетоводен речник

Българо - Английски Счетоводен речник

БългарскоАнглийски счетоводен речник


Съдържа най-популярните счетоводни и икономически термини на Английски преведени на Български език.


Английска думаЗначение на Български
abort feeтакса за неуспешна сделка
accelerated depreciationускорена амортизация
accept depositsпривличане на депозити
accepted receivableприето вземане
accident insuranceзастраховка “Злополука”
accidental contractаксцедентен договор
accompanyingприложени
accounted forосчетоводени
accounting balanceсчетоводни сметки
accounting conventionсчетоводна конвенция
accounting dateсчетоводна дата
accounting depreciation quotaсчетоводна амортизационна квота
accounting documentsсчетоводни документи
accounting entriesсчетоводни записвания
accounting for banking operationsсчетоводни отчети на банки и небанкови финансови институции
accounting for cash flowотчитане на паричния поток
accounting for construction contractsотчитане на договорите за строителна дейност
accounting for depreciationsотчитане на амортизациите
accounting for environmental costsотчитане на разходите за опазване на околната среда
accounting for events ocurring after the balance sheet dateотчитане на непредвидими събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния отчет и на събития, настъпили след срока на изготвянето му
accounting for extraordinary itemsотчитане на извънредните операции
accounting for Government grants and Government assistanceотчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ
accounting for grantsотчитане на финансиранията
accounting for investmentsотчитане на инвестициите
accounting for leasesотчитане на наемните  (лизинговите) договори
accounting for production and delivery costsотчитане на основните производствени разходи и разходите по доставките
accounting for profit taxотчитане на данъци върху печалбата
accounting for research and development activitiesотчитане на научната и развойната дейност
accounting for taxes on incomeотчитане на данъците върху печалбата
accounting for the effect of changes in foreign exchange ratesотчитане влиянието на промените на валутните курсове
accounting for VATотчитане на данъка върху добавената стойност
accounting period=reporting periodотчетен период
accounting recordsсчетоводни записвания
accounts for payments and receiptsразчети по преводи
accounts for upkeep of dependents of employees abroadразчети за издръжка на семейства на персонала, работещ в чужбина
accounts payable on demandзадължения платими при поискване
accounts receivable or payable to cedantразчети със седанти
accounts receivable/payableвземания/задължения; разчети в банки (сметки)
accounts receivable/payable with banks (also: balances and transactions with banks)разчети с банки
accounts reclassifiedтрансформирани сметки
accounts with the International Monetary Fundразчети с Международния валутен фонд
accounts with the World Bankразчети със Световната банка
accrual accounting concept; accrual methodсчетоводен принцип на начисляване
accrual basisпринцип на начисляването
accrualsнатрупани задължения
accrue provisionsначислявам провизии
accrued expensesначислени разходи
accrued incomeнатрупани приходи
accumulated depreciationначислена амортизация
acid-test ratioкоефициент на критична оценка
acounting policyсчетоводна политика
acquirerкупувач (акции, дялове)
acquisition costцена на придобиване
acreditationакредитация
acting (General) Managerдействащ управляващ
acting in good faithдобросъвестен приобретател
actions of repealотменителни искове
active capitalактивен капитал
acts of Godкатастрофични събития
actual capitalдействителен капитал
actual cash value (ACV)действителна стойност
actuarial methodsактюерски методи
added valueдобавена стойност
addition at negotiationдопълнение по споразумение
additional capital; additional equityдопълнителен (запасен) капитал
additional materialsспомагателни материали
additional reservesдопълнителни резерви
additional tuningдопълнителна настройка
additionally accrued provisionsдоначислени провизии
address of managementадрес на управление
adequate level of assuranceдостатъчна степен на сигурност
adjucation order; receiving order; writ of executionизпълнителен лист
adjustкоригирам
adjust for the diminution of current market priceкорекция за отразяване на понижаването на текущата пазарна цена
adjusted for noted errorsпреизчислен при отбелязани грешки
adjusting entriesсторнировъчни статии
adjustment tableтаблица за корекции
adjustmentsпреизчисления, корекции
adjustments and provisions to reduce assets to their estimated recoverable amountпреоценка на активите до тяхната възстановима стойност
administrative caseдело с административен характер
administrative penal provisionsадминистративнонаказателни разпоредби
administratorматериалноотговорно лице
advanceаванс
advance paymentsавансови преводи
advanced capitalавансиран капитал
advances for special assignmentsразчети за преведени суми  за разходи по поръчение
advances from customersклиенти по аванси
advances receivedполучени аванси
advances to employeesаванс на подотчетни лица
advances to suppliersдоставчици по аванси
adversly affectedнеблагоприятно засегнати
advisory partnerсъдружник консултант
against reservesза сметка на резервите
aggregated informationобобщена информация от документи
aging analysisвъзрастов анализ
agreed upon proceduresдоговорени процедури
agriculture and forestryселско и горско стопанство
Air Traffic Service AuthoritiesРъководство “Въздушно движение
all deadlines set forth herein will be ammended to a mutually agreed upon timetableвсички срокове ще се променят съгласно взаимно договорен график
alleviateоблекчавам, успокоявам
allocateотнасям по сметка; разпределям
allocated amountотнесена сума
allocation of provisionsзаделяне на провизии
all-out constructionразгърнато строителство
allowanceотстъпка (цена)
amortization (intangible assets)амортизация
amortization of goodwillамортизация на търговска репутация
amortization of intangible fixed assetsамортизация на дълготрайните нематериални активи
amount of interest capitalized in the cost of stocksстойността на лихвата, капитализирана в акционерния капитал
amount of investmentразмер на съучастието
amount overdueпросрочие
amounts deducted from employees salaries for low quality outputудръжки от възнаграждението на персонала за допуснат брак в производството
amounts dueизискуеми суми
amounts falling dueдължими суми
amounts/accounts payableзадължения
analytical and limited substantive reviewsаналитични и ограничени прегледи по същество
annual financial statements in a simplified formсъкратена форма на годишен счетоводен отчет
annuity insuranceрентна застраховка
annule booksанулирам документ
anticipateпредвиждам, очаквам
appealжалба, обжалване
application softwareприложен софтуер
apply for creditискам кредит
appropriatenessуместност
approval authorityправомощие за вземане на решение
arbitration casesарбитражни дела
as at December 31, 1999към 31.12.1999 (баланс)
as holding the Presidencyв качеството си на президент
as of/ from…dateсчитано от
assented shares/stockвинкуларни акции
assessed and accounted forоценени и осчетоводени
assessment of the loan performanceоценка за обслужване на дълга
assessment/evaluationоценка
asset conversionобръщаемост на активите
asset impairedнамален актив
assets in course of constructionактиви в процес на изграждане
assets not in useсобствени активи невключени в стопански оборот
assets pledged as collateralактиви, предоставени като обезпечение
assets under constructionразходи за придобиване на ДМА
assigneeправоприемник, изпълнител
assignorвъзложител
assumptionsпредположения
at a baseпри база
at costпо цена на придобиване
at lower of cost and market valueпо-ниската от цената на придобиване и пазарната цена
at maturityпри настъпване на падежа
at the expense ofза сметка на
at the rate of exchange ruling on the dateпо курса на деня на БНБ
attracted capitalпривлечен капитал
attribute to …приписвм на …
audit approachодиторски подход
audit areaсфера
audit partnerсъдружник по одити
audit trailодиторско проследяване на счетоводните записвания; документиране на одита
auditorsпроверители (одитори)
authorizationодобрение, упълномощаване
authorized capital (also: nominal, opening, ownership, statutory)уставен капитал
authorized share capitalосновен записан акционерен капитал
authorized to manageовластен да управлява и представлява (дружеството)
auxiliary activitiesспомагателна дейност
auxiliary booksспомагателни книги
auxilliary/supporting activityспомагателна дейност
available (also: disposable) capitalналичен (разполагаем, свободен), ликвиден капитал
background (proposal)описание на ангажимента
background informationобстановка
balanceсалдо
balance of principalостатък по главница
balance offприключвам (за регистри)
balance sheetбаланс
balance sheet accrued interestбалансово начислена лихва
balance sheet itemбалансово перо; балансова позиция
balance transferпрехвърляне на остатък (салдо) по сметка от една в друга банка
ban on accruing interest upon interestзабрана за начисляване на лихва върху лихва
bank capitalбанков капитал
bank chargesбанкови разноски
bank collectionбанково инкасо
bank documentary collectionбанково документарно инкасо
bank evaluation in privatization procedureоценка на банката при приватизация
bank payment orderплатежно нареждане
bank reconciliationбанкови разчети
bank regulationsбанково законодателство
bank transactionsбанкови сделки
bank transferбанков превод
banking operationsбанкови операции
bankruptcyнесъстоятелност
bankruptcy estateмаса на несъстоятелността
base interest rateосновен лихвен процент
basic earningбрутна печалба
basic materialsосновни материали
basis of preparation of the financial statementsбаза за изготвяне на счетоводния отчет
bear interestолихвяване
bearer sharesакции на приносител
bench markбаза за сравнение
benchmarkingсравнителен и пазарен анализ
benefitsнадбавки
benefits and welfareсоциални надбавки и помощи за персонала
benefits foregoneпропуснати ползи
benefits to clientsизплатени обезщетения на участници в пенсионен фонд
BGN current accountsразплащателни сметки на клиенти в левове
BGN current accounts of budget enterprisesтекущи сметки на бюджетните предприятия в левове
BGN demand depositsнабирателни сметки на бюджетни предприятия в левове
BGN equivalentлевова равностойност
BGN savings depositsвлогови сметки на клиенти в левове
BGN special accountsспециални сметки на клиенти в левове
bid bondsтръжни гаранции
bidding documentationтръжна документация
bill of exchangeменителница; полица
billingфактуриране
binding force of proposalобвързваща сила на предложението
block of sharesпакет от акции
boarding expensesквартирни пари
bodily injuryтелесни увреждания
bonds and debenturesоблигации
bonds are stated at the amortized costоблигации отчетени по метода на амортизация на дисконта (премията)
bonusпремия
bonus stockбезплатни, учредителни акции
book entry mannerбезкасов начин
book entry registered securitiesбезналични ценни книжа
book profitсчетоводна печалба
books of chronological and systematic accountsрегистри за хронологично и систематично записване
books of income and expensesкниги за приходи и разходи (приходно-разходни книги)
borrowerкредитополучател
borrowing costsразходи по обслужване на кредити
brand nameтърговско наименование
break downразшифровам, анализирам
breakdownразбивка; разшифровка
bring an action against s.o. / take proceedings against s.o.завеждам дело
brokerageпосредничество
BSEБФБ
buildingsсгради
Buildings, land, forest, perennialсгради, земи, гори и трайни насаждения
Bulgarian Industrial AssociationБългарска стопанска камара
bullion and gemsблагородни метали и скъпоценни камъни
business activity through a baseстопанска дейност чрез определена база
business activity through a permanent establishmentстопанска дейност чрез място на стопанска дейност
business expensesнеобходимо-присъщи разходи
business frustrationстопанска непоносимост
business operationsбизнес операции
business relationsтърговски взаимоотношения
by type of expenseпо икономически елементи
calculation of the instalmentsизчисляване на вноските
capitalкапитал
capital baseсобствен капитал (капиталова база)
capital development costsпродукти от развойна дейност
capital expenditure grantsфинансиране на дълготрайни активи
capital intensityкапиталоемкост
capital investmentsдългосрочни инвестиции
capital stockвсички акции на акционерите, които взети заедно представляват собствеността върху едно акционерно дружество
carried at costоценени по номинална стойност
carried at cost of acquisitionоценени по цена на придобиване
carried at market valueотчетени по пазарна стойност
carry forwardпренасям за бъдещ период
carrying amount/value; book valueотчетна стойност
caseсъдебно дело
case is up before courtразглеждам дело
cashпарични средства
cash against documentsинкасо (в търг.)
cash and amounts due from banksпарични средства и сметки в други банки
cash and cash equivalentsпарични средства и парични еквиваленти
cash at bank in Bulgarian levaразплащателна сметка в левове
cash at bank in foreign currenciesразплащателна сметка във валута
cash basis for recognition of incomeпринцип на отчитане на приходи в момента на получаване на паричните постъпления
cash flow from operating activitiesпаричен поток от дейността
cash in budget accounts in Bulgarian levaпарични средства по бюджетни сметки в левове
cash in extra budget accounts in Bulgarian levaпарични средства по извънбюджетни сметки в левове
cash in extra budget accounts in foreign currencyпарични средства по извънбюджетни сметки във валута
cash in fund-raising accounts in Bulgarian levaпарични средства по набирателни сметки в левове
cash in fund-raising accounts in foreign currencyпарични средства по набирателни сметки във валута
cash in handпарични средства на каса / в брой
cash in hand & at bankпарични средства
cash in hand & at bank in foreign currencyпарични средства във валута
cash in hand in Bulgarian levaкаса в левове
cash in hand in foreign currenciesкаса във валута
cash loan contractдоговор за кредит в брой
cash of State Budget-financed enterprisesпарични средства на бюджетните предприятия
cash on handпарични наличности
cash on hand (in the safe)касова наличност (в сейф)
cash registerкасов апарат
cash register receiptкасова бележка
cash, nostros and balances with the Central Bankпарични средства, ностро сметки и сметки в Централната Банка
cashierкаса
cashless paymentбезкасови (безналични)  плащания
cautionпредпазливост
caveat (enter/put in)възражение
ceaseпреустановявам, прекратявам
ceding receivablesвземания по цесии
CEO /Chief Executive Officer/Главен изпълнителен директор
certificate for current statusудостоверение за актуално състояние
Certified Public Accountantдипломиран експерт – счетоводител
cession receivablesвземания по цесии
CFCU /Central Finance and Contract Unit/структурно звено в МФ
challenge the priceоспорвам цената
change in operating assetsпромяна в активите, свързани с основната дейност
change in value of stocksизменение стойността на акции
changes in operating asstsпромяна в активите свързани с основната дейност
changes in operating liabilitiesпромяна в задълженията свързани с основната дейност
chargeначислявам
charged reservesначислени резерви
chargingначисляване
chart of accountsсметкоплан
chattelsвещи
check listsконтролни листи (САПАРД)
chequesразплащателни чекове
chief actuery’s reportдоклад на главен актюер
chief legal advisorглавен юрисконсулт
circumventзаобикалям закона
citizen; physical personфизическо лице
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of aircraftзастраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of motor vehiclesзастраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of shipsзастраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове
civil contractграждански договор
civil divisionгражданско отделение
Civil procedure codeГраждански Процесуален кодекс (ГПК)
claim submissionобразуване на производство
claimantищец, взискател
claims against employeesвземания по липси и начети
claims against employees for shortagesкраткосрочни вземания по липси и начети
claims against suppliersкраткосрочни вземания по рекламации
claims incurredвъзникнали щети
claims outstanding reserveрезерв за висящи плащания
clains outstandingпредстоящи плащания
clams handling expensesликвидационни разходи
clearanceизплащане на дълг, митническа декларация
clerical errorгрешка при преписването
client/bailorдоверител
close the annual accountsизвършване на годишното счетоводно приключване
closed-end investment companyинвестиционно дружество от затворен тип
closing balanceкраен/заключителен баланс
closing of accountприключване на счетоводната сметка
closing priceцена при затваряне
closing rate of exchangeзаключителен обменен курс
coefficent of profitability of assetsкоефициент на рентабилност на активите
coefficient of general, quick, immediate, absolute liquidityкоефициент на обща, бърза, незабвна, абсолютна ликвидност
coefficient of profitability of borrowingsкоефициент на рентабилност на привлечения капитал
coefficient of profitability of equityкоефициент на рентабилност на собствения капитал
coefficient of profitability of income from salesкоефициент на рентабилност на приходите от продажби
co-insuranceсъзастраховане
co-insuringразчети по съзастраховане
collateralобезпечение
collateral marginобезпечителен марж
collect and summarize informationсводирам информация
collectability of loansсъбираемост на кредити
collectionинкасо (при банки)
collective labour agreementколективен трудов договор
collusionколективно нарушение (на пазара на ценни книжа)
combination lockсекретна брава
come into force retroactively as fromвлиза в сила със задна дата от
commensurateпропорционален, съизмерен
Commerce ActТръговски закон
commercial bankтърговска банка
commercial credit (credit against goods)стоков кредит
commercial lienтърговско право на задържане
commercial pledgeтърговски залог
commercial securityтърговски обезпечения
commercial transactionsтърговки сделки
Commission on Securities and Stock ExchangesКомисия по ценните книжа и фондовите борси
commissionsкомисиони
commissions paidизплатени комисиони
commitments and contingenciesусловни задбалансови задължения/условни задължения и неотменими ангажименти
Commodity ExchangeСтокова борса
Commonwealth of Independent States (CIS)организация на независимите държави (ОНД)
communication devicesпредавателни устройства
communication linesсъобщителни линии
companiesтърговски дружества
company operationsописание на дейността
Company registerрегистър на търговските дружества; търговски регистър
company’s capitalакционерен капитал на фирма
comparability between income and expensesсъпоставимост между приходите и разходите
comparable uncontrolled pricesсравними неконтролирани цени
comparative financial statements and all other comparative financial informationсравними отчети и цялата друга счетоводна информация
compensating balance arrangementsспоразумения за компенсиране на салдата
compensation (also:default; forfeit;penalty; liquidated damages)неустойка
compensation and benefitsтрудови възнаграждения и социални придобивки
compensatory bill/certificateкомпенсаторен запис
compensatory bondкомпенсационен бон
competent bodiesкомпетентни органи
compilationизготвяне (счет.отчети)
compilation reportдоклад върху изготвянето /обобщаването на счетоводни отчети
composition of loan portfolioсъстояние/структура на кредитния портфейл
compounded interestкапитализирана лихва
compoundingкапитализиране
computers and communications networkсъоръжения и оборудване
computing of excise flat amountsначисляване на акцизна ставка
concealed partnershipскрито съучастие
concession rightsконцесионни права
conclusion of commercial transactionсключване на търговска сделка
concurrentlyедновременно, съгласувано, съвместно
configureконфигурирам
connected accountsсвързани периоди за приключване на борсови сделки
conservatorквестор
considerationнасрещна престация; възмездност
consignment noteтоварителен запис
consignorконсигнатор/консигнант
consistency/consecutivelyпоследователно
consistent with the best practicies of the industryв съответствие с най-доброто от практиката на отрасъла
consolidation of financial statementsконсолидиране на счетоводните отчети
constant capital (net assets)постоянен капитал (нетни активи)
constituent meetingучредително събрание
constituteформирам
constructionстроителство
construction of tangible fixed assets in progressразходи за придобиване на дълготрайни материални активи
consumablesконсумативи
consumer pricesцени на потребителски стоки
contingenciesнепредвидими събития
contingencies and events after the balance sheet dateусловни задължения и събития след датата на баланса
contingency planплан за действие в условия на непредвидими събития
contingent liabilitiesусловни задължения
contingent liabilitiesкредитори по условни задължения
contingent liabilitiesкредитори по условни вземания
contingent lossпотенциална загуба
contingent receivablesдебитори по условни вземания
continuous postingтекущо начисляване (счетоводен принцип)
contract for bank creditдоговор за банков кредит
contract for bank safe deposit boxдоговор за банкова касетка
contract for commodity controlдоговор за стоков контрол
contract for current accountдоговор за текуща сметка
contracted valueдоговорена сума
contracting partyвъзложител
contractorизпълнител (контрагент; доставчик)
contractual loanоблигационен заем
contribution in kindапортна вноска
contribution of a right for the creation or transferвноската на право на учредяване или прехвърляне
controlконтрол
controlling interestконтролно участие
conversionпреобразуване /на счетоводния отчет/
conversion of accountsтрансформация на сметки
convert shares into stockобръщам акции в акционерен капитал
cooperativesкооперации
copy abstractпрепис извлечение
core deposit baseосновна депозитна база
corporate income taxкорпоративен данък
corporate sharesакции в предприятия
correction of fundamental errorsпоправка на основни грешки
correspondence between opening and closing balance sheetsстойностна връзка между начален и краен счетоводен  баланс
corroborateпотвърждавам, подкрепям
corroborativeпотвърждаващ, подкрепящ
cost benefit analysisанализ на възвръщаемостта на направените разходи
cost of hired servicesразходи за външни услуги
cost of insurance transactionsразходи за застрахователни операции
cost of materialsразходи за материали
cost of production; production costsпроизводствени разходи
cost of salesсебестойност на продажбите
cost of self-constructed or liquidated fixed assetsразходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин
cost of the merchandise and livestock purchased and soldотчетна стойност на продадените стоки, млади животни и животни за угояване
cost priceвътрешна цена
counter receivablesнасрещни вземания
counterpartyнасрещен; копие, дубликат
court claimsсъдебни искове
court of first instance / lower courtсъд от 1-ва инстанция
court of jurisdictionкомпетентен съд
court of second instanceвъззивна инстанция
court penalсъстав
court receivablesприсъдени вземания
court rulingсъдебно решение
covenantsспециални договорни условия
cover liabilitiesпосреща задължения
credentialsпрепоръка; пълномощие (акредитивни писма)
credit activityкредитна дейност (банка)
credit committee (in a bank)кредитен комитет (банка)
credit insuranceзастраховане на кредити
credit lineкредитна линия
credit noteданъчно-кредитно известие
credit the accountзаверявам сметката
credit to incomeначислявам по кредита
creditabilityдоверие
creditor; lenderкредитор
creditors’ committeeкомитет на кредиторите
creditworthyкредитоспособен
criterionпоказател
cross paymentsнасрещни плащания
cross tradesкръстосани/кросови сделки
cross-referenceкръстосано рефериране
cumulative indexкумулативен индекс
current accountразплащателна сметка
current account balancesостатъци по текущи сметки
current account contractдоговор за текуща сметка
current assetsкраткотрайни активи
current liabilitiesкраткосрочни задължения
current period result (profit or loss)резултат от отчетния период (печалба или загуба)
current period result unadjusted for tax purposesфинансов резултат преди данъчно преобразуване
current positionтекущо състояние
current ratioтекущо съотношение
current taxтекущ данък
current year lossзагуба от текущата година
current year profitпечалба от текуща година; резултат от отчетния период
current year profit and lossпечалби и загуби от текущата година
custodian of the propertyматериално отговорно лице
custody serviceпопечителска дейност
customersклиенти
customers accounts and related accountsклиенти и свързани с тях сметки
customers under special termsклиенти по продажби при определени условия
customers under trade credit termsклиенти по търговски кредити
customers under trade credit terms in foreign currencyклиенти по предоставени фирмени кредити във валута
customs clearanceмитническа декларация
customs officeразчети с митници
cut down staffсъкращения на персонала
daily allowanceдневни пари
damagesвреди, а не: щети
data processingобмен на данни
date of hearingдата на гледане на дело
date of lendingдата на предоставяне на заем
date of maturity according to contractдата на издължаване по договор
date of occurrenceдата на възникване
day-to-day activityежедневна дейност
deal with foreign currencyтъргуване с валута
dealingтъргуеми
dealing profitsположителни разлики от операции (с ценни книжа, валута)
dealingsоперации
debenture capitalоблигационен капитал
debenture loans; debenturesоблигационни заеми
debit/credit an accountдебитирам/кредитирам сметка
debtдълг
debt against propertyдълг срещу собственост
debt capital instrumentдългов инструмент
debt equity swapзамяна на дълг срещу собственост
debt securitiesдългови ценни книжа
debtors/placements/receivablesвземания
debts written offотписани вземания
decline of pricesнамаление на цените
declining balance depreciation methodконстантно-дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък)
decrease in accordance with the Bulgarian Tax Legislationнамаления според българското данъчно зконодателство
decrease of financial resultнамаление на финансовия резултат
decrease of finished goods, work in progress and deferred expensesнамаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди
decrease of life insurance premium provisionsосвободени премийни резерви по застраховки живот
decreeing a general attachmentпостановяване на общ запор
deductприхващам; приспадам; удържам
deductible temporary differencesвременни разлики, подлежащи на приспадане
deductiblesразходи, намаляващи данъчния резултат за финансови цели
defaultпросрочие, задължение
defendantответник
deferral of interest or principal paymentsразсрочване на плащанията по лихвите/главниците
deferred acquisition costs (DAC)отсрочени аквизационни разходи
deferred expensesразходи за бъдещи периоди
deferred financial expensesфинансови разходи за бъдещи периоди
deferred financial incomeфинансови приходи за бъдещи периоди
deferred incomeприходи за бъдещи периоди
deferred loansотсрочени кредити
deferred premiumразсрочени премии
deferred tax assetsотсрочен данъчен актив
deferred tax liabilitiesотложен данъчен пасив
deferred taxesотсрочени данъци
deferred taxes payableзадължения по отсрочени данъци
demand depositsразплащателни сметки
dematerialized shares by nameбезналични поименни акции
deminutionобезценка
denominatedпредставен или деноминиран
denominated in (BGN, USD …)представени в (лева, долари …)
departure from requirementsотклоняване от изискванията
deposit balances maintained with the bankсалда по привлечени средства от други клиенти, предоставени на банката
deposit in public warehouseвлог в публичен склад
deposit taking institutionsвлогонабирателни институции
depositorвложител
depositorsдепозанти
depositsпредоставени депозити (финансов актив)
deposits from customersдепозити от клиенти
deposits in Bulgarian levaприети депозити в левове
deposits in goreign currencyприети депозити във валута
deposits receivedприети депозити
deposits received in accounts for housing constructionсметки за жилищно строителство в левове
deposits received in Bulgarian leva in financial institutionsпривлечени средства в левове
Deposits received in foreign currency in financial institutionsпривлечени средства във валута
depreciation (of tangible assets)амортизация
depreciation accountingосчетоводяване на амортизации
depreciation and amortizationразходи за амортизация
depreciation chargeамортизационна квота
depreciation chargesразходи за амортизация
depreciation methods: 1)straight line; 2)reducing balance; 3) unit of productonметоди на амортизация: 1) линеен метод; 2) на снижаващия се остатък; 3) сума на числата
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation – 2.2. Progressive non-linear methodметоди на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация – прогресивен нелинеен метод
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation-2.1. Declining balance non-linera methods; 2.1.1. Reducing balance method; 2.1.2. Staggered reducing balance method; 2.1.3. Sum of digits methodметоди на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация-2.1. дегресивни нелинейни методи; 2.1.1. константно дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък); 2.1.2. неравномерно дегресивен метод; 2.1.3. метод на сумата на числата
depreciation of tangible fixed assetsамортизация на дълготрайните материални активи
depreciation on idle assetsамортизация на активи, неизползвани в производството
depreciation rateамортизационна норма
depreciation scheduleамортизационен план
depreciation/amortisation/revaluationкоректив
deriveизчислявам, извличам
detailed accountаналитична сметка
determination of priceопределяне на цената
developerпредприемач; инвеститор
deviseeнаследник (юр.)
diminution in value/diminishing in value/ make or become lessакция с намалена стойност
direct claimпряк иск
direct costs/directly attributable costsпреки разходи
direct tax liabilitiesпреки данъчни задължения
DirectorДиректор
disabilityнетрудоспособност
disbursed amountусвоена или изплатена сума
disbursed loanползван заем
disbursmentусвояване на суми
disclaimerотказ от права
disclosed depreciationотписана амортизация
disclosureоповестяване
disclosure of related parties and transactions with themоповестяване на свързаните лица и на сделките между тях
discontinue operationsпреустановявам дейността
discontinuing activitiesпреустановявани дейности
discount securitiesдисконтови ценни книжа
discounted cash flowсконтиран паричен поток (метод за оценка на инвестиции)
discounts allowed to reinsurers on general/life insurancesотстъпени премии на презастрахователи по общо застраховане/застраховки живот
discretionусмотрение, свобода на действие
dispatched goodsтранзитни стоки
dispatched goods and completed jobsизпратени стоки и предадени работи
dispatched materials and goodsматериали и стоки на път
disposal (fixed assets)продажба
disposal of tangible fixed assetsликвидация на дълготрайни материални активи
disposal/purchases of equity investmentsотписване/придобиване на капиталови инвестиции
dissolution/winding-up/liquidationпрекратяване
distortionдеформация
distraintзапор
distrait upon (distrain v)запор върху
distributionпласмент
district courtsокръжни съдилища
dividend in arrearsпросрочен дължим дивидент
divident per shareдивидент от акция
dividents in arrearsдължими и просрочени дивиденти
DivisionУправление
division/partititionразделяне
divulgeиздавам, разкривам, разгласявам
document flow; document turnoverдокументооборот
documentary motivation of the business transactionsдокументална обоснованост
documentation of transactionsдокументиране на стопанските операции
documents of titleдокументи за собственост
donationsдарения
double entry accountingдвойно счетоводно записване
doubtful and bad debtsтрудносъбираеми и несъбираеми вземания
doubtful exposuresсъмнителни експозиции
doubtful loansтрудно събираеми заеми
drafts/notesполици
due careдължима грижа
due care requirementизискване за дължима грижа
due dilligenceдиагностичен преглед
EAR/CAR engineering all risk and constructional riskзастраховки за рисково машиностроене и строителство ЗРМ/ЗРС
early claimпредсрочна изискуемост
earned incomeреализирана печалба
earned premiumсъбрани премии
earnest moneyотметнина
earnings per shareдоходи от акция
effective from (date) and beyondсчитано от/в сила от (дата) нататък
effective July 1 ’97 a new law on the Bulgarian National Bank was introduced in Bulgariaот 11 юли 97 г. влезе в сила нов закон за БНБ
effects of changes in foreign currency ratesрезултати от изменения във валутните курсове
efficiency ratioкоефициент на производителност
effluxion of timeизтичане на срока
electricity carriersпреносители на електрическа енергия
element in the reportпозиция на отчет
emerging marketsвъзникващи пазарни институции
emissionsемисии
employed capitalизползван (вложен) капитал
employee benefits; staff costs; personnel expensesразходи за персонала
employees and shareholdersперсонал и съдружници
employees benefitsзаплати на служителите
encroach (upon one’s rights)не зачитам, посягам (върху правата на)
endorseпарафирам
endorsement of writподписване на призовка
enforcementпринудително изпълнение
enforcement actionдействие с принудителен характер
enforcement measuresпринудителна мярка
engrossсъставям нотариален акт
enhenceувеличавам, усилвам
enlargement processпроцес на разширяване
enrolmentрегистрация
entertainmentпредставителни разходи
entitled toимам правото да; упълномощен съм да
entryсчетоводно записване
equalized installmentизравнителна вноска
equityкапитал
equity / share capitalсобствен капитал
equity capitalкапитал под формата на обикновени акции; дялов капитал
equity investmentкапиталови инвестиции
equity method of accountingпо метода на чистата стойност на капитала
equity per shareпечалба от акция
equity statementотчет за собствения капитал
equity; share capital paid inосновен капитал (внесен)
errors and departures from Bulgarian statutory accounting regulationsгрешки и отстъпления от българската счетоводна нормативна база
establishучредявам
establish a pledge onучредявам залог върху
estimate (not: forecast)предвиждане
eurobondsеврооблигации
European Credit Transfer Systemсистема за уеднаквяване на критериите в образователните програми в Европа
eventsмероприятия
events of defaultслучаи на нарушаване на договора
examinationпроверка
exchange gainsприходи от разлики във валутни курсове
exchange lossеsзагуба от разлики във валутните курсове
excise duties and payables to ministriesразчети за акцизи и с министерства
exclusive economic zoneизключителна икономическа зона
exclusive rightизключително право
execute payment orderизпълнявам нареждане за плащане
executive summaryрезюме
executory officerсъдия изпълнител
exempt from income taxосвободен от ДОД
exhibitдоказателство
expected useful lifeпредвиден срок на годност
expedienceцелесъобразност
expense itemsнаименование на разходите
expense recognitionпризнаване на разходи
expensesразходи
expenses accountsсметки за разходи
expenses by functionsразходи за дейността
expenses by typeразходи по икономически елементи
expenses covered by the Budgetразходи на бюджетни средства
expenses for banking activityразходи за банкова дйност
expenses for commercial activityразходи за търговска дейност
expenses for insurance and indemnitiesразходи за застрахователни суми и обезщетения
expenses for insurance commissionsразходи за комисиони по застраховането
expenses for insurance reservesразходи за заделени застрахователни резерви
expenses for manufacturingразходи за промишлена дейност
expenses for participation in the resultразходи за участие в резултата
expenses for passive insuranceразходи по пасивно презастраховане
expenses for premiums conceded to reinsurance companiesразходи за отстъпени премии на презастрахователи
expenses for provisioning of risk assetsразходи за провизиране на рискови активи
expenses for released reserves for passive reinsuranceрзходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
expenses for supporting activityразходи за спомагателна дейност
expenses for transport activityразходи за транспортна дейност
expenses not covered by the Budgetразходи на извънбюджетни средства
expenses not supported by documentsдокументално недоказуеми разходи
expenses of courtsразходи на съдебната система
expenses of local budgetsразходи на местните бюджети
expenses of ministries and state administrationразходи на министерства и ведомства
expenses of regional administrationразходи на областни администрации
expenses on insurance payments for direct insuranceразходи за застрахователни плащания по пряко застраховане
expenses related to construction in progress and liquidation of fixed assetsразходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи по стопански начин
expertвещо лице
expiration of validityизтичане на давност
explanatory notesобяснителни бележки
export of goodsприходи от продажби на стоки за чужбина
expressпредставям
extend loan termудължавам кредит
extended fundsпредоставени средства
extension of loansпредоставяне на кредити
extra budgetary revenueизвънбюджетни приходи
extraordinary expensesизвънредни разходи
extraordinary incomeизвънредни приходи
extraordinary itemsизвънредни операции
face valueноминална цена
fair valueсправедлива стойност; справедлива цена
family insuranceсемейна застраховка
feasibility studyанализ на възможностите
feasibility study costsразходи за предварително проучване
fee and commission income, netприходи от такси и комисиони, нетно
feesвъзнаграждение; такси
feesразчети за такси
fictitious (also: property) capitalфиктивен капитал
field work (auditing)работна фаза (проучване)
file an applicationподавам заявление
file cancellation claimпредявявам отменителен иск
file interroationпроучване на картотека (архив)
finance leaseфинансов лизинг
financial activityфинансова дейност
Financial Advisory ServicesКорпоративни финанси
financial assets accountsсметки за финансови средства
financial assets not owned by the enterpriseчужди финансови активи
financial duressкрайна нужда
financial expensesфинансови разходи
financial incomeфинансови приходи
financial institutionфинансова институция
financial leverage ratioкоефициент на финансова задлъжнялост
financial long-term assetsдългосрочни инвестиции и вземания
financial position/standingфинансово състояние
financial recoveryоздравяване на предприятие
financial reportingсчетоводна отчетност
financial reporting of joint ventures and jointly controlled operationsотчитане на съвместно контролирани предприятия и дейности
financial resultфинансов резултат
financial statementsсчетоводен отчет
financial statements of insurance companiesсчетоводни отчети на застрахователните предприятия
financial year endсчетоводно приключване
financing (grants and subsidies)финансирания
financing gapфинансов дисбаланс
financing recognized as income in the current period, subsidies inclusiveприходи от финансирания, в т.ч. субсидии от държавата
findingsконстатации
fines and indemnities received / write offsприходи от глоби и неустойки/отписани задължения
fines and penaltiesглоби и неустойки
fines and penalties paidразходи за глоби и неустойки
fines and penalties receivedприходи от глоби и неустойки
fines receivedприходи от глоби
finished goodsпродукция
fire and natural disasters insuranceзастраховка пожар и природни бедствия
First/Second instance pendingпърва/втора инстанция (процесуален етап на дело)
first-in, first-out (value of outflow of stocks)първа входяща, първа изходяща цена (себестойност)
first-year premiumпървогодишна премия
fiscal yearданъчна година
fixed assetsдълготрайни активи
fixed assets in progressразходи за придобиване на ДМА
fixed assets register/inventory bookинвентарна книга
fixed capitalпостоянен (основен) капитал
fixtures and fittingsстопански инвентар
flat discountфиксирана отстъпка
flight (also: refugee) capitalизнасян в чужбина капитал
force majeureнепреодолима сила
foreclosureпринудително изпълнение върху вещ; възбрана
foreclosure court caseизпълнително дело
foreign and local correspondentsчуждестранни и местни кореспонденти
foreign correspondentsразчети с чуждестранни кореспонденти
foreign currency budget accounts of budget enterprisesбюджетни сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency clients accountsдруги сметки на клиенти във валута
foreign currency current accountsразплащателни сметки на клиенти във валута
foreign currency current accounts of budget enterprisesтекущи сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency demand depositsнабирателни сметки на бюджетни предприятия във валута
foreign currency loans to foreign personsпредоставени заеми на чуждестранни лица във валута
foreign currency payments and receiptsразчети по преводи във валута
foreign currency savings depositsвлогови сметки на клиенти във валута
foreign currency special accountsспециални сметки на клиенти във валута
foreign currency translation differencesкурсови разлики
foreign entitiesзадгранични стопански единици
foreign exchange gainsположителни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange holdingsвалутни наличности
foreign exchange lossesотрицателни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange rate gainsположителни курсови разлики
forensic servicesюридически услуги
forgiven amounts owed to creditorsотписани задължения
formation of a companyвъзникване на дружеството
forward contractsсрочни (форуърд) сделки
forwarding contractспедиционен договор
freezeблокиране на сметка
fringeдопълнително трудово възнаграждение
front runningтърговия на брокера преди клиента
fuelгоривни материали
fuel and energy inputsизразходвани горива и енергия
full licenseпълен лиценз
fully disbursed/fully repaidизцяло изплатени
fundamental errorsосновни грешки
fundsфондове
furnish informationпредставям информация
GAAPобщоприети счетоводни принципи
gainпечалба/доход
gain an insight toпрониквам в същността на
gain from dealing securitiesположителни разлики/печалба от операции с ценни книжа
gain on net monetary positionпечалба от чиста парична позиция
gains arising as a result of dealing in foreign currenciesприходи от валутни операции
gains arising as a result of dealing securitiesприходи от операции с инвестиции
gains on the sale of securitiesположителни разлики от продажбата на ценни книжа
gains/(losses) arising from dealing in foreign currencies, netпечалба/(загуба) от операции в чуждестранна валута, нетно
gains/(losses) arising from dealing securitiesпечалба/(загуба) от операции с ценни книжа
gap analysisанализ на различията
garbage collection feeтакса смет
gearingкредитна задлъжнялост
general administrative expensesобщи административни разходи
general administrative expensesразходи за организация и управление
general civil (third party) liability insuranceзастраховка обща гражданска отговорност
general insurance paidизплатени обезщетения по общо зстраховане
general insurance provisionsзаделени резерви по общо застраховане
general insurance; non-life insuranceобщо застраховане
general ledgerглавна книга
General ManagerИзпълнителен директор
general partnershipсъбирателно дружество
general provisionsобщи провизии
general purchasing powerобща покупателна способност
general reservеs shall be allocated from post-tax profitsобщите резерви се формират след облагане на печалбата с данък
generating capacityпроизводствена мощност
give correct ideaдавам вярна представа
going concernпринцип на действащото предприятие
goods and packagingстоки и амбалаж
goods at stock; goods hold at stock; available goods at stock; stock of goodsскладова наличност
goods for reprocessing, additional processing and storingстоки за преработка, дообработка и сортировка
goods for resaleстоки
goods for resale in storeстоки на склад
goods on consignmentстоки на консигнация
goods pledged as collateralстоки заложени като обезпечение
goodwillположителна репутация
government bondsдържавни облигации
government grants for curreent operationsфинансирания за текуща дейност
government grants related to fixed assetsфинансирания за дълготрайни активи
government securitiesдържавни ценни книжа
grant a loanотпускам кредит
grant licenseиздавам разрешение
grantsпомощи
grants for working capital needsприходи от финансирания на текущата дейност
grave irregularitiesтежки нарушения
groomingподготвям, инструктирам
grossбрутно
gross marginбрутна търговска отстъпка между цена на едро и цена на дребно
groundlessnessнеоснователност
groupикономическа група
growth of salesръст на продажбите
guaranteeгаранция
guarantee fund chargesотчисления за гаранционния фонд
guarantees against loans in foreign currencyавалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees against secured company credit received by enterprisesавалирани задължения на предприятия по гарантирани фирмени заеми
guarantees against unsecured company credit received by enterprisesавалирани задължения на предприятия по негарантирани фирмени заеми
guarantees in foreign currencyавалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees in foreign currencyразчети за гаранции
guarantees on promisory notesпоръчителство по записи на заповед
guideнасочвам
guilt-edged securitiesпървокласни ценни книжа
hardware platform flexibilityгъвкавост на хардуерната платформа
healthcareздравеопазване; здравна застраховка
hereinafterоттук нататък
high liquid assetsбързоликвидни активи
hired servicesвъншни услуги
hired services / subcontractorsразходи за външни услуги
historical costисторическа цена
historical cost conventionпринцип на историческата цена
hold harmlessосвобождаване от отговорност
hold on hire purchaseдържа на консигнация
holding deedнотариален акт за собственост
housing cooperativesжилищностроителни кооперации
housing real estateнедвижим имот в жилищна сграда
hyperinflation restatementсвръхинфлационни преизчисления
identifiedидентифицирани, определени
idle (also: unemployed) capitalнеизползван капитал
immaterial/material damageматериална/нематериална вреда
immediate executionнезабавно изпълнение
immediate riskнепосредствен риск
imminentнеизбежен
impairment of assetsнамаляване на активите
implementationвнедряване; осъществяване, изпълнение
implementing organizationорганизация внедрител
implicationзаключение
implicitкосвено притежание; подразбран, безусловен
importer’s mark upимпортно завишение/надценка на вносителя
in due courseпо надлежния ред
in proportion to …пропорционално на …
inadmissibilityнедопустимост
inaugurateвъвеждам в длъжност
incidental costsнепредвидени разноски/разходи
included in incomeпризнава се за приход
incomeприходи
income & expense itemsстатии на приходи и разходи
income earned from investments in other businesses of it, dividents earnedприходи от съучастия, в това число от дивиденти
income on investmentsприходи от дялово участие
income statementотчет за приходи и разходи
income taxданък печалба
incorporated mortgageучредена ипотека
incorporationучредяване
incorporation accountнабирателна сметка (учредяване)
incorporation and expansion costsразходи за учредяване и разширяване
in-court and judged receivablesсъдебни и присъдени вземания
increase in carrying amount of trade investmentsувеличение стойността на търгуемите инвестиции
increase in the stock of productionувеличение на запасите от продукция
increase in weight and number of livestockприплоди и приръст на животни
increase/decrease of deferred incomeувеличение/намаление на приходи за бъдещи периоди
incrementувеличение, нарастване
incremental borrowing rateувеличение ставката на задълженията по заеми
incumbent operatorтитуляр
incurred claimsначислени обезщетения
indemnityосвобождаване от отговорност, обезщетение; удовлетворение от ипотека
indemnity; remedyудовлетворяване
independence of the different reporting periodsнезависимост на отделните отчетни периоди
independent appraiserнезависим  външен оценител
index of consumer goodsиндекс на потребителските цени
indicative offersпоказателни оферти
indirect ownershipкосвено притежание
individual accounting unitединичен отчетен обект
indivisibilityнеделимост (на акциите)
industrial capitalпромишлен капитал
inflow (cash) from basic activityпостъпления от основна дейност
infusionвливане (дружество)
inherent natureприсъщ, вроден
injunctionсъдебно разпореждане
in-kind / non-monetary contributionsнепарични вноски
in-kind commercial discountнепарична търговска отстъпка
in-kind contributionапортна вноска
inquiryзапитвания
inside informationвътрешна информация
insiderвътрешно служебно лице
insider tradingтърговия, базирана на наличието на вътрешна информация
insolvencyнесъстоятелност; неплатежоспособност
Institute of Bulgarian National StatisticsНационален статистически институт
insurable amountзастрахователна сума
insuranceразчети по застраховане
insurance claimзастрахователно обезщетение
insurance eventзастрахователно събитие
insurance indemnityзастрахователно обезщетение
insurance instalmentsзастрахователни вноски
insurance of aircraftзастраховка на летателни апарати
insurance of childrenдетска застраховка
insurance of damage to propertyзастраховка на щети на имущество
insurance of goods in transitзастраховка на товари по време на път
insurance of land vehicles, excluding rail vehiclesзастраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
insurance of miscelaneous financial lossesзастраховка на разни финансови загуби
insurance of rail vehiclesзастраховка на релсови превозни средства
insurance of shipsзастраховка на плавателни съдове
insurance periodзастрахователен срок
insurance policyзастрахователна полица
insurance premiumзастрахователна премия
insurance premiums receivedинкасирани застрахователни премии
insurance receivablesвземания по застраховки
insurance reservesзстрахователни резерви
insurance technical (special) provisionsзастрахователен технически резерв
intangible fixed assetsнематериални дълготрайни активи
intangible fixed assetsдълготрайни нематериални активи
integrated databaseинтегрирана база данни
interbank placementsмеждубанкови пласирания
intercompany accountsвътрешни разчети
interdictionвъзбрана
interest bearing securitiesлихвоносни ценни книжа
interest coverageпокритие на лихвите
interest earnedприходи от лихви
interest expensesразходи за лихви
interest incomeприходи от лихви
interest on deposits with financial institutionsприходи от лихви по сметки в банки
interest on loans grantedприходи от лихви по предоставени заеми
interest payableзадължения по лихви
interest payable and receivableразчети по лихви
interest rateлихвен процент
interest rate marginнадбавка към лихвения процент
interest receivableвземания от лихви
interest set by lawзаконова лихва
interests in local companiesдялово участие в местни дружества
interests on performing loansлихви по обслужваните кредити
intergovernmental agreementsразчети по междуправителствени спогодби
interim certificateвременно удостоверение
interim financial statementsмеждинен счетоводен отчет
intermediariesпосредници
international agreementsмеждународни актове
introductionувод
inventories not owned by the enterpriseчужди материални запаси
inventoryматериални запаси
inventory accountsсметки за материални запаси
investment in equity securitiesинвестиции в капиталови ценни книжа
investment propertyинвестиционни имоти
investment reservesинвестиционни резерви
investments in other businessesсъучастия и дялове
investments in securities not registered at the stock exchangeсъучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондовата борса
investments in securities registered at the stock exchangeсъучастие в ценни книжа приети за търговия на фондовата борса
invite offersтърся оферти
inward (insurance)активно застраховане
inwards/outward reinsuranceактивно/пасивно презастраховане
IPOпръвоначално публично предлагане
irregular premiumнередовна премия
issuanceемисии
issuance of equvalent copiesиздаване на еднакви екземпляри
issuance of share capitalемисия на дялов капитал
issue and demandтърсене и предлагане
issue priceемисионна стойност
issued capitalемитиран акционерен капитал
issuerемитент
it is not off-set against technical provisionsне е намален за сметка на техн. провизии
joint stock companyакционерно дружество
Joint Surveillance Steering Committeeорганизационен междуведомствен комитет за наблюдение и контрол на пазара
jointly and severallyзаедно и поотделно
joint-ventureсъвместно контролирано предприятие
judical systemсъдебна система
juristic person; corporate bodyюридическо лице
justified claimоснователен иск
keeping a commercial registerводене на търговски регистър
labor costцена на работната сила
labour accidentтрудова злополука
labour costцена на работната сила
labour disputeтрудов спор
Labour Legislationтрудово законодателство
lands, forests and perennialsземи, гори и трайни насаждения
lapseпогасяване на право
lapse premiumизтекли, прекратени, унищожени премии
large scale constructionкапитално строителство
last-in, first-out (value of outflow of stocks)последна входяща, първа изходяща цена (себестойност)
Law on registered pledgesЗакон за особени залози (ЗОЗ)
Law on Securities, Stock Exchange and Investment CompaniesЗакон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
law suitсъдебно дело
lay a claim against/bring a suit againstзавеждам дело
lead manager on the assignmentръководител по ангажимента
lead partnerводещ съдружник
leasehold improvementsподобрения на наети сгради
ledgerрегистър
legal costsсъдебни разноски
legal expenses insuranceзастраховка на правни разноски (правна защита)
legal groundsправно основание
legal proceedingsсъдебно производство
legal tenderзаконно платежно средство
legal valueдоказателствена сила
legalize; legitimate; legitimizeузаконявам; легализирам; легитимирам
legateeнаследник, на когото е завещано имущество
legitimacyзаконосъобразност
legitimacy and expedienceзаконосъобразност и целесъобразност
letter of creditакредитив
letters of credit in Bulgarian levaакредитиви в левове
letters of credit in foreign currenciesакредитиви във валута
level of cumulative index for the yearendгодишен инфлационен индекс с натрупване
leverage/gearingзадлъжнялост
liabilities not connected with the business activitiesсобствени пасиви невключени в стопански оборот
liabilities not related to the business activitiesсобствени пасиви, невключени в стопански оборот
liabilities under repurchase agreementsзадължения по споразумения за обратно изкупуване
liability for damagesдължимо обезщетение
liability for damages caused by …отговорност за вреди причинени от …
liability for losses and damagesотговорност за липси и повреди
life insuranceзастраховка живот (животозстраховане)
life insurance provisionsживотозастрахователен резерв
limitationдавност
limitation of actionsпогасителна давност
limitation time periodsдавностни срокове
limited liability companyдружество с ограничена отговорност (ООД)
limited partnershipкомандитно дружество
limited real rights on immovable property (real estate)ограничено вещно право върху недвижима собственост
liquidation expensesразходи за ликвидация
list of new loans grantedсписък на нови отпуснати кредити
listingsкотировки
litigantстрана по съдебно дело
litigationсъдебни спорове
litigations and writsсъдебни и присъдeни вземания
livestockмлади животни и животни за угояване
loan book/loan portfolioкредитен портфейл
loan filesкредитни досиета
loan loss provisionпровизии за несъбираеми кредити
loan loss provisions and other provisions (charge)/releaseначислени/освободени провизии за загуби от кредити и други провизии
loan substituteкредитен заместител
loans (classification): 1) Pass; 2) Watch; 3) Substandard; 4) Doubtful; 5) Lossкредити (класификация): 1) редовни; 2) под наблюдение; 3) нередовни; 4) съмнителни; 5) загуба
loans and advances to customersвземания по аванси и кредити от клиенти
loans and advances to other customersпредоставени кредити и аванси на клиенти
loans are returned to the accrual basisначисляването на лихви по кредитите се възобновява
loans denominated in leva/foreigh currencyкредитите деноминирани в лева/валута
loans extended to third partiesзаеми, предоставени на трети лица
loans for export of goodsпредоставени заеми за износ на материални запаси
loans for government-funded exportпредоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
loans for purchase of foreign currencyпредоставени заеми за откупуване на валута
loans in Bulgarian levaпредоставени заеми на банки в левове
loans in foreign currencyпредоставени заеми на банки във валута
loans past due; loans overdueпросрочени кредити
loans received (borrowings)получени заеми
loans repaidпогасени заеми/кредити
loans to enterprises for import of goodsпредоставени заеми за внос на материални запаси
loans to enterprises for working capitalпредоставени заеми за текущи нужди
loans to individualsпредоставени заеми на граждани
loans to individuals for current needsпредоставени заеми на граждани за текущи нужди
loans to private farmsпредоставени заеми на граждани за собствено стопанство
loans to related partiesкредити на свързани лица
loas to the State Budgetпредоставени заеми на бюджета
local correspondentsразчети с местни кореспонденти
local currency returnsвъзвръщаемост в национална валута
lodge/make a complaint against s.o. with the courtподавам жалба в съда
long-term amounts payableдългосрочни задължения
long-term business provisionsрезерв за дългосрочно застраховане
long-term financial assetsфинансови дълготрайни активи
long-term investments in related enterprises and minority participationдългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени участия
long-term investments in subsidiariesдългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
long-term loansдългосрочни заеми
long-term loansполучени дългосрочни заеми
long-term loans in Bulgarian levaпредоставени дългосрочни заеми в левове
long-term loans in foreign currencyпредоставени дългосрочни заеми във валута
long-term technical reservesдългосрочни технически резерви
long-term treasury bonds (ZUNK)дългосрочна левова облигация по ЗУНК
lossзагуба
loss developmentизменение на нивото на щетимост
loss not coveredнепокрита загуба
loss reserveрезерв за висящи щети
losses arising as a result of dealing in foreign currenciesразходи по валутни операции
losses arising as a result of dealing securitiesразходи по операции с инвестиции
losses on investments in securitiesотрицателни разлики от ценни книжа
losses paidплатени щети
lost by limitationпогасени по давност позиции
low value itemsмалоценни и малотрайни
machines and equipmentмашини, съоръжения и оборудване
main activities (core function)основна дейност
main headingосновно заглавие
maintainподдържам
maintain accounting recordsводя счетоводство
major repairsосновен ремонт
majority participationзначително участие
make demandsпредявявам претенции
management buy out team/companyработническо-мениджърско дружество
Management ConsultancyУправленско консултиране
Management Information System (MIS)Управленска информационна система
management letterписмо до ръководството
management of securitiesуправление на ценни книжа
management representation letterпредставително писмо на ръководството
Managing PartnerУправляващ съдружник
mandateдоговор за поръчка
manner of evaluationначин на оценка
manufacturingпромишленост
manufacturing company; business enterpriseпроизводствено предприятие
manufacturing equipmentпроизводствено оборудване
margin accountsсметките, по които се отнасят постъпленията и задълженията на брокерите
mark upзавишение, търговска надбавка
market valueпазарна стойност; борсова цена
market value below costпазарна цена под себестойността
market watchнаблюдение и контрол на пазара
marketableпазарен
marketable equity securitiesакции, приети за търгуване на фондовата борса
marketable securitiesпазарни ценни книжа
marriage insuranceженитбена застраховка
mass of insolvencyмаса на несъстоятелност
Mass Privatization Auction CenterТръжна комисия към центъра за масова приватизация
matching conceptпричинна и стойностна връзка
matching ofсъответствие между приходи и разходи
material and value expressionнатурално и стойностно изражение
material expensesразходи за материали и външни услуги
material interestматериален интерес (при имуществени искове), цена на риска
material respectsсъществени аспекти
materialityсъщественост
materials for reprocessingматериали за преработка
materials, finished goods and goods for saleматериали, продукция и стоки
mathematical (premium) provisions for life insuranceматематически (премийни) резерви по животозастраховане
maturing goodsстоки на лагеруване
maturity ladderпадежна таблица
maturity periodпадеж
measuring unitмерна единица
medium term dealsсредносрочни сделки
merchantтърговец
merger (consolidation)сливане
merger and acquisitionсливане и вливане/придобиване
mineral depositsрудни залежи
minority interestмалцинствено участие
minority interest in consolidated subsidiariesминоритарен дял в консолидирани дъщерни фирми
miscellaneous expensesразни разходи
mitigateсмекчавам, облекчавам
modular software structureмодулна структура на софтуера
monetary depositпаричен влог
money capitalпаричен капитал
money in transferпари на път
money transferredпарични средства на път
monthly instalmentмесечна вноска
mortalityсмъртност
mortgageипотека
mortgage encumbranceипотечна тежест
motor own damage insuranceавтокаско
motor vehiclesтранспортни средства
movements in the provisions for outstanding claimsизмененение в резерва за предстоящи плащания
movements on bank accountsдвижения по банкови сметки
movements on reservesизменения в резервите
Municipal CommitteeОбщински съвет
municipal taxданък за общините
municipality tax payableразчети с общините
mutual insurance co-operativesвзаимнозастрахователни кооперации
mutual insurancesвзаимни застраховки
National Audit OfficeСметна палата
National Chart of AccountsНационален сметкоплан
National Electricity CompanyНЕК
necessary informationнеобходими сведения
negative goodwillотрицателна (търговска) репутация
net assetsнетни активи
net book valueбалансова стойност
net capital worthчиста стойност на капитала
net cash flow from operating activitiesнетни парични потоци от основна дейност
net current assetsнетни краткотрайни активи
net financial expensesфинансови разходи нетно
net gains from dealing in foreign currenciesнетни положителни курсови разлики
net interest marginчиста печалба от лихви
net lossзагуба, нетно
net off balances of accounts payable and receivableкомпенсиране на салдата по разчетните сметки
net profitнетна печалба
net profit before corporate income taxнетна печалба преди данък печалба
net profit for the periodнетна печалба за периода
net salesнетни приходи от продажби
net trade discountsнамалени с търговска отстъпка (без търговска отстъпка)
netting off with payments of a completely different natureкомпенсиране (нетиране) с плащания от напълно различно естество
new business insuranceзастраховки за нова дейност
newly ariseнововъзникнал
no material legal actions initiated or pending against the companyняма съществени правни действия заведени от или срещу фирмата
non deductiblesразходи, увеличаващи финансовия резултат
non privatizedнераздържавен
non-attendance tradingнеприсъствена търговия
non-cash payment/cashless paymentбезкасово плащане
non-due principalнеизискуема главница
non-marketable equity securitiesизвънборсови капиталови ценни книжа
non-monetaryнепаричен
non-performanceнеизпълнение
non-performing loanнеобслужван кредит
non-profit project/companyпроект/дружество с идеална цел
non-resident suppliersчуждестранни лица без седалище или обект в страната
non-serviced loansнеобслужван дълг
nostro accountsностро сметки
not securedнеобезпечен
notary publicдържавен нотариус
notes to the financial statementsбележки към счетоводния отчет
nullity of actions and transactionsнищожност на действия и сделки
object orientedобектно ориентирани
objects of taxationобекти на данъчно облагане
obligation for notificationзадължение за съобщаване
obsolescenceизлязъл от употреба
obsoleteморално остарели
obsolete assetsбракувани (морално остарели) активи
obsolete inventoryобездвижени стокови наличности
occupation (by occupation)занятие (по занятие)
occupational deceaseпрофесионално заболяване
off spring and growth of animalsприплоди и приръст на животни
off-balance sheet accountsзадбалансови сметки
off-balance sheet assetsзадбалансови активи
off-balance sheet commitmentsзадбалансови ангажименти
off-balance sheet liabilitiesзадбалансови задължения
official capitalдържавен капитал
offsettingнетиране (взаимно прихващане)
on accrual basisспоред принципа на начисляването
on the basis ofна основа на
on-goingтекущи; обичайни; непрекъснати, постоянни
on-going accountingтекущо счетоводство
on-line access modeдостъп в реално време
open / known claimsзаявени щети
open contractстандартен обикновен договор в писмена форма
open systems client-server computingотворени системи клиент – сървър
open-end investment companyинвестиционно дружество от отворен тип
opening balanceначално салдо
opening balance sheetначален баланс
opening positionначални салда (в баланса)
opening/closing inventoryначална/крайна наличност на материалните запаси
operating accounting systemдействаща счетоводна система
operating expensesразходи за дейността/разходи за основна дейност
operating income/operation revenuприходи от дейността/приходи от основна дейност
operating profit (before underwriting expenses)печалба от дейността (преди застрахователни разходи)
operational and accounting policiesоперативна и счетоводна политика
operational leaseексплоатационен лизинг
opportunityблагоприятна възможност
order logжурнал за поръчки
order of restrictionнареждане за блокиране
ordinary depositобикновен влог
ordinary voting sharesобикновени акции с право на глас
original capitalпървоначален капитал
original insurerседант (пряк зстраховател)
original maturityпървоначален падеж
originateпораждам
other assets and interest receivableвземания по лихви и други активи
other creditorsдруги задължения
other creditorsдруги кредитори
other debtorsдруги дебитори
other expensesдруги разходи
other expensesдруги разходи по пасивно презастраховане
other extraordinary expensesдруги извънредни разходи
other extraordinary incomeдруги извънредни приходи
other financial expensesдруги финансови разходи
other financial incomeдруги финансови приходи
other insurance expensesдруги застрахователни разходи
other insurance revenueдруги застрахователни приходи
other intangible fixed assetsдруги дълготрайни нематериални активи
other legislationдруги актове
other loansдруги предоставени заеми (активна сметка)
other loans and liabilitiesдруги заеми и дългове
other operating income/(expense)други приходи/(разходи) от дейността
other payments and receiptsдруги преводи
other relevant legislationдруги изисквания на съответното законодателство
other salesприходи от други продажби
other special provisionsдруги специални резерви
other state budget and government bodies accountsдруги разчети с бюджети и ведомства
other tangible fixed assetsдруги дълготрайни материални активи
oustanding / overdueпросрочие
out of court settlementизвънсъдебно споразумение
outflow (cash) for basic activityплащания за основна дейност
outflow of stocksизразходване на материални запаси
outlayкапитални разходи
out-of-pocket expensesпреки извънредни разходи
outsourced vendorsвъншни доставчици
outsourcingвъншно финансиране
outsourcing companyвъншен изпълнител
outstandingнеиздължен, неизплатен
outstanding arrearsнеиздължени /неизплатени/ вноски
outstanding arrears of interest and principalпросрочени лихви и главница
outstanding balanceостатъчно салдо
outstanding claims provisiosрезерви за изплащане на щети/резерв за предстоящи плащания (застраховане)
outstanding guaranteesиздадени (неприключени) гаранции
outstanding receivablesпросрочени вземания
outstanding total amountобща неиздължена сума
outward (insurance)пасивно застраховане
over the previous/prior yearв сравнение с предходната година
overdrawn taxнадвнесен данък
overdueпросрочвам, просрочие
overdue bank loans payableзадължения по просрочени банкови заеми
overdue foreign currency loans to enterprisesзаеми на предприятия във валута в просрочие
overdue interest/interest in arrearsлихва просрочена
overdue loansпросрочени заеми
overdue loans to individualsзаеми на граждани в просрочие
overdue paymentsпросрочени плащания
overdue short-term loansкраткосорчни заеми в просрочие
overheadsдопълнителни разходи
overindebtednessсвръхзадлъжнялост
overinsuranceнадзастраховане
overrideотменям (решение)
overrunпреразход
overstatingзавишаване
over-the-counter securities marketизвънборсов капиталов пазар
overviewвъведение
own chart of accountsиндивидуален сметкоплан
own debenture bonds purchased backизкупени собствени облигации
own debentures bought backизкупени собствени облигации
own financial statementсамостоятелен счетоводен отчет
own shares bought/purchased  backизкупени собствени акции
owner’s accountсметка на собственика
owner’s equityсобствен капитал
packaging materialsамбалажни материали
paid-in (paid-up) capitalизплатена част от акционерен капитал; внесен капитал
panelкръгла маса
panellistучастници в/на кръгла маса
par valueноминал
par value of share (also: face value; nominal value)номинална стойност на акция
partial destructionчастично погиване
participating interest; participationsсъучастие
partitionделба (недв. имот)
partnership limited by sharesкомандитно дружество с акции
patents, licenses, concessions, knowhow, trademarksпатенти, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмени (търговски) марки
pawned stockвинкулирани акции
pay a token 1 USDпродаден/купен за 1 долар
pay in additionдоплащане
payable to the budgetзадължения към бюджета
payables dueразчети по предстоящо плащане
payables for participating interestsзадължения за съучастия
payables of commercial credits receivedзадължения по получени търговски заеми
payables related to participation investmentsзадължения, свързани с участия
payables/creditorsзадължения
paymentвнасяне
payment of premiumплащане на премията
payment orderписмено нареждане
payment systemплатежна система
paymentsиздадени преводи (с-ки разчети)
payments made by DSKиздадени преводи от ДСК
payrollсчетоводна ведомост
payroll costsразходи за заплати на персонала
PC desktopнастолни компютри
penalties receivedприходи от неустойки
penaltyнеустойка
penalty interestнаказателна лихва
pending amountнеизплатена/дължима сума
pending claimsвисящи производства
pending litigationнеприключили съдебни дела
pending paymentбъдещи плащания
pension fund balancesостатъци на пенсионни фондове/пенсионни остатъци
pension reservesпенсионни резерви
performanceизпълнение
performance bondsгаранции за изпълнение
performing loansобслужвани кредити
performing principleредовен дълг
period of delayсрок на забава
period of intended relianceизпитателен срок
permanent differencesпостоянни разлики
permanent diminution of the value of each investmentтрайно обезценяване на стойността на инвестициите
permanent fall in valueпостоянно намаляване на стойностите
permanent funds of State Budget financed enterprisesкапитал в бюджетните предприятия
personal income taxesразчети за данъци върху доходи на физически лица
personnel costsзаплати
pervasive loss of audit trailзначително затрудняване на/при документирането на одита
petitionзаявление
petitionerмолител
petty cash advancesналичности в подотчетните лица
petty cash advancesподотчетни лица
physical volume and valueнатурални и стойностни измерители
place of managementмясто на управление
placementsпредоставени ресурси
placements with foreign banksпласирания в чуждестранни банки
placements with, loans and advances to banksвземания от банки, предоставени ресурси и кредити на банки
plaintiffищец
plan eventsпланирам мероприятие
planned budgetплан-сметка
plant and equipmentмашини, съоръжения и оборудване
plant and machineryмашини и съоръжения
PLC /Public Limited Company/дружество с ограничена отговорност
pledgeзалог
pledge agreement on receivableспоразумение за залог относно вземане
pledged as collateralзаложени като обезпечение
policy acquisition costsаквизационни разходи по полици
policy limitлимити по полица
pooling of interestметод на обединяване на участие
position of the bankпроцесуално качество на банката (юр.при искове)
positive goodwillположителна търговска репутация
post to profit/income for the current year (reintegrate)отнасям към приход за текущата година (реинтегрирам)
postal orderпощенски запис
posting accountsразнасяне по сметки
potential losses arising from sale and purchase commitmentsпотенциални загуби от задължения, свързани с покупки и продажби
powersправомощия
practically arisenконкретно възникнали
pre-defined user profileпредварително подготвени профили за потребителя
preferred sharesпривилегировани акции
preliminary agreementподготвителен договор
premiumнадбавка
premium priceцена по-висока от номиналната
premium provisionsпремиен резерв
premium receivedинкасирани премии
premium reservesпремийни резерви
premiums writtenсключени премии
prepaid expensesРБП
prepaymentsпредоставям аванси
pre-tax profitсчетоводна печалба
prevention of damagesпредотвратяване на вреди
primary accounting documentsпървични счетоводни документи
primary marketпървичен пазар
prime cost/product cost/costсебестойност
principalглавница
prior period lossesнепокрита загуба от минали години
prior year retained lossнепокрита загуба от минали години
prior/preceding yearsпредходни години
priority of content over formпредимство на съдържанието пред формата
private notaryчастен нотариус
pro rate methodпропорционален метод
proceedindgсъдопроизводство
proceedsпостъпления
proceeds from issuance of sharesпостъпления от емисии на акции
proceeds from loan drawdawnпостъпления от заеми
processingзаготовка
procuratorпрокурист
product safetyбезопасност на стоките
production capacity (also: plant capacity, work capacity )производствена мощност
production costсебестойност
production overheadsнепреки производствени разходи
productive and draught animalsпродуктивни и работни животни
productsпродукция
products from development activitiesпродукти от развойна дейност
products in safekeepingпродукция на отговорно пазене
products in storeпродукция на склад
products on consignmentпродукция на консигнация
professional secrecyслужебна тайна
profit and loss accountотчет за приходите и разходите; сметка финансови резултати
profit and loss at insolvency and liquidationрезултат при несъстоятелност и ликвидация
profit before taxationпечалба преди данъци
profit on disposals of tangible assetsприходи от продажба на материални активи
profit on opeations (trading profit)печалба от дейноста
profit on sale of propertyпечалба от продажба на недвижими имоти
profit taxданък печалба
profit tax payableразчети за данък върху печалбата
profit/(loss) before taxationпечалба/(загуба) преди данъци
proformaпроформа
progress paymentsзадължения изплащани на етапи
promisory noteзапис на заповед
promotional goodsреклмни материали
properties held for resaleсобственост за препродажба
property companyфирма за недвижими имоти
property damageимуществени щети
protocol of findingsконстативен протокол
prototypes, models, pilot intallationsобразци, модели, опитни инсталации
provisionразпоредба, клауза
provision for incurred but not reported claimsрезерв за възникнали, но неотчетени щети
provision for loan and lossразходи за провизии за покриване на рискови експозиции
provision for urgent and incidental expensesрезерв за неотложни и непредвидени разходи
provision madeформиране на провизии
provisional / contingent billingусловно фактуриране
provisionsразпоредби
provisions accrued on receivablesначислени провизии за вземания
provisions accrued/allocatedначислени провизии
provisions for liabilities and chargesрезерв за покриване на предстоящи плащания
provisions for off-balance liabilitiesпровизии за покриване на задбалансови ангажименти
provisions for risk assetsпровизии за покриване на рискови активи
provisions for trade receivablesпровизии за вземания от продажби
prudenceпредпазливост (счетоводен принцип)
public offeringпублично предлагане
purchase costцена на придобиване; конкретно определена цена (себестойност) по доставени партиди
purchase ledger (purchases daybook)регистър “дневник на покупките” за ДДС
purchase recitesразписки за покупки
purchasesдоставки
purportпретендирам
purpose of an accounting transactionоснование за извършване на стопанска операция
pursuant toсъгласно; на основание на
qualified opinionстановище с резерви
qualify a reportзаверявам отчет в качеството на одитор
quaryсправка-декларация
quick ratioкоефициент за бърза ликвидност
quota (property)идеална част (недвижимо имущество)
raise up fundsнабирам (капитал)
rationaleобосновка
ratios for asstes turnoverпоказатели за обръщаемост на активите
ratios for dynamicsпоказатели за динамика
ratios for efficiencyпоказатели за ефективност
ratios for financial and accounting analysisпоказатели за финансово-счетоводен анализ
ratios for financial independenceпоказатели за финансова автономност
ratios for liquidityпоказатели за ликвидност
ratios for profitabilityпоказатели за рентабилност
ratios for receivables and payablesпоказатели за вземанията и задълженията
ratios for structureпоказатели за структура
ratios for turnover of stocksпоказатели за обръщаемост на материалните запаси
raw materialsматериали, продукция и стоки
raw materials and suppliesсуровини и материали
raw materials; stocksматериали
raw, direct and indirect material inputs (after deducting recyclable waste) and finished componentsотпуснати за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след приспадане на използваемите отпадъци) и готови изделия за комплектуване
real assetsреални активи
real rateдействителна лихва
realize investment/profitреализирам инвестиция/печалба
realize profitреализирам печалба
realized revaluation reserve of fixed assetsреализиран преоценъчен резерв от отписване на ДМА
realized upon sale of securitiesреализирани от продажба на ценни книжа
reasonable assuranceдостатъчна увереност
reasonablenessприемливост
rebatesрабати
receiptsполучени преводи (с-ки разчети)
receipts in DSKполучени преводи в ДСК
receivable on litigationсъдебно вземане
receivables from banksвземания от банки
receivables from employees related to mark-up of the cost of shortagesвземания, свързани с ценови разлики от липси и начети
receivables from litigationвземания по съдебни спорове
receivables on investments in other businessesвземания, свързани с участия
receivables on subscribed sharesвземания по записани дялови вноски
receiver; trusteeсиндик
recevables from participating interestsвземания от съучастия
reclassificationпрекласификация
reclassifyрекласифицирам
recognitionпризнаване
recognizeотчитам сума
recognize liabilityпризнавам задължението
recognize the substance of transactionsотразяване съдържанието на стопанските операции
recognized on an accrual basisпризнават се на принципа на начисляването
recomputeпреизчислявам
reconcile the accountравнявам сметка
reconciliationравнение
recordотчитам
record the paymentотчитане на плащането
recourse actionобратен иск
recoverable amountвъзстановима стойност
recoverable timing differencesвъзстановими данъчни временни разлики
recovered capitalоткупуващи се капиталовложения
recoveryсъбираемост
redemption of loansпогасяване на заеми
redemption of share capitalправо на изкупуване на акционерен капитал
redemption of sharesобратно изкупуване на акции
redundancesизлишъци
redundant capitalизлишен капитал
refer back a caseвръщам дело
referenceпрепращане
reference (information)справка-декларация
refinancingрефинансиране
refund of excise dutiesвъзстановяване на акциз
refundable taxesданъци за възстановяване
refuteопровергавам
registered capitalосновен капитал
registered officeадрес (на търговеца, фирмата, на управлението)
registered personsрегистрирани лица
Registered Pledges ActЗакон за особените залози
registered shareпоименна акция
registersрегистри
registrationвписване
regular loanобикновен кредит
regulationнаредба; правилник; постановление
regulationsправилник за работа
regulative/statutory interestзаконова лихва
regulatory baseнормативна база
regulatory documentsнормативни документи
reinsurance agentsразчети с презастрахователи
reinsurance recoverable losses paidвъзстановяеми презастрахователни щети
reintegrated provisions on currency cash and nostroреинтегрирани провизии по парични средства и ностро сметки във валута
reintegration of provisions into the profitотнасяне на провизии към печалбата
related partiesсвързани лица
related parties disclosuresоповестяване на свързани лица
related parties trade receivablesразчети със свързани лица по продажби
related parties transactionsсделки между свързани лица
related to assets/incomeобвързани с активите/ с приходите
relative shareотносителен дял
releasedреинтегрирани
released loan loss provisionsосвободени провизии за загуби по кредити
released reservesосвободени резерви
reliabilityдостоверност
remedialизравнителна, изправителна (опреация; действие)
remittanceпревод на пари, вноска, преведена сума
remittance adviceавизо за банков превод
render an opinion on the FSизразява мнение относно счетоводния отчет
renegotiatedпредоговорен
renewal premiumподновени премии
reorganization planплан за оздравяване
repayпогасявам
repayment scheduleпогасителен план
repealed regulationотменен правилник
replacement costцена на заменяемите стоки; разходите за подмяна
replacement priceцена на заменими стоки
report as liabilitiesотчитам в пасива
Report on factual findingsДоклад за констатации
report/stateотчитам
report; reportedпосочвам; посочени
reported dateдата на счетоводния отчет
reported itemотчетен обект
reporting currencyотчетна валута
representation letterпредставително писмо
representative expensesпредставителни разходи
representatives storesфирмени магазини
repurchase agreementдоговор за обратно изкупуване
request for proposalзаявка за подаване на оферти
required provisionsнеобходимите провизии
requirementsреквизити (счетоводни и данъчни)
requisite of an accounting documentреквизит на счетоводен документ
resale of agricultural productsприходи от продажби на изкупени селскостопански произведения
resale of goods for resaleприходи от продажби на стоки
research and development costsпродукти на развойна дейност
reselling in short-termкраткосрочна продажба
reserve fundрезервен/запасен фонд
reservesрезерви
residual valueостатъчна стойност
responsible to …отговорен пред …
restateпреизчислявам
restated for any permanent diminution of the value of each investmentкоригирани с всяко трайно обезценяване на стойностт на инвестициите
restated for the effects of hyperinflationпреизчисления за ефекта от свръхинфлация
restatement of valueпреоценка
restricted cashблокирани парични средства
restrictions: statutory, contractual, exchange controlограничения: законови, договорни, валутни
restructuredпреструктурирана
restructuring of the loan by discounts with respect to the common conditions for extending loansпреоформяне на кредита с отстъпки от обичайните условия на кредитиране
restructuring, reduction, capitalizationпреструктуриране, редуциране, капитализиране
results from joint operationsрезултати от съвместна дейност
results of operationsрезултати от дейността
retail salesприходи от продажби на стоки на дребно
retail tradeтърговия на дребно
retained earnings/profitнеразпределена печалба
retained profit / lossнеразпределена печалба/загуба
retained reinsurance amountsзадържани резерви на презастрахователи
retention of documentsсъхраняване на документи
retroactivelyвлиза в сила със задна дата
revaluation diffrences arising as a result of stolen propertyценови разлики по липси и начети
revaluation reserveпреоценъчен резерв
revaluation surplusизлишъци от преоценка
revaluation upliftзавишаване от преоценка
revenue (income) accountsсметки за приходи; приходи от продажби
revenue from direct insuranceприходи по пряко застраховане
revenue from insurance commissionsand feesприходи от застрахователни комисиони и такси
revenue from insurance of previous yearsприходи по застраховане от минали години
revenue from insurance premiumsприходи от застрахователни премии
revenue from regressesприходи от регреси
revenue from releases insurance reservesприходи от освободени застрахователни резерви
revenue grantsфинансиране на текущата дейност
revenue recognitionпризнаване на приходи
reversalсторниране; сторно
reverseсторнирам
reverse paymentсторно изплащане
revocation of NASотмяна на НСС
revoke Bank’s licenseотнемане на банков лиценз
revolving loansвъзобновяеми кредити
revolving underwriting facilitiesнеусвоени и револвиращи кредити
right of claimисково право
right of useправо на ползване
right to buy offправо на откупуване
risk (also: venture) capitalрисков капитал
risk exposuresрискови експозиции
risk-free collateralбезрискови обезпечения
risks excluded (insurance)изключени рискове (застраховане)
roll-down and forwardс по-ниска цена
roll-up and forwardс по-висока цена
royaltiesавторски и лицензионни възнаграждения
run on a midrange serverработи на сървър-минимашина
safe custodyотговорно пазене
safeguardгаранция, защита, предпазна мярка; опазвам
safety locking devicesсекретно заключващо устройство
safety vaultтрезор
salableпродаваеми
salaries and wagesразходи за заплати
salaries, wages and other remunerationразходи за заплати и други възнаграждения
sale and repurchase agreementспоразумения за продажба с клауза за обратно изкупуване
sale at public auction with open biddingпродажба на публичен търг с явно наддаване
sale of finished productsприходи от продажби на продукция
sale of servicesприходи от продажби на услуги
sale on lossпродажба на загуба
salesприходи от продажби
sales of agricultural productsприходи от продажби на селкостопанска продукция
sales of construction productsприходи от продажби на строителна продукция
sales of imported goodsприходи от продажби на стоки от внос
sales of manufacturing productsприходи от продажби на промишлена продукция
sales of merchandiseпродажба на стоки
sales of transport servicesприходи от транспортни услуги
sales register (sales daybook)регистър “Дневник за продажбите” за ДДС
sales representativeтърговски пълномощник
sales revenueпечалба/приходи от продажба
scope of activityпредмет на дейност
scope of workобхват на дейност
seatседалище
secondary accounting documentsвторични счетоводни документи
securitiesценни книжа
securities held for dealing purposesценни книжа в оборотен портфейл
security measuresобезпечителна мярка
self-employment insuranceсамоосигуряване
self-produced materialsматериали собствено производство
selling and distribution expensesразходи за продажба на продукция
semi-finished productsполуфабрикати
semi-finished products manufactured by the enterpriseполуфабрикати собствено производство
Senior Deputy Executive Managing DirectorЗаместник главен изпълнителен директор
separate detailed accountsотделно аналитично отчитане
separationотделяне
separation protocolпротокол за разделяне (на активи и пасиви)
sequentialпоследователен
serviceabilityгодност за експлоатация
set asideзаделям
set aside provisions; determine provisionsзаделям провизии
set forthзаявявам, съобщавам, излагам, тълкувам
set offкомпенсиране, прихващане
set up a claim againstзавеждам иск
settlementспогодба
settlement accountсетълмент сметка
settlement timing delayзакъснение дължащо се на времето за извършване на банкова транзакция
settlements falling due under contractsплащания настъпващи по/в съответствие с договорите
set-upнастройка
share (also: stock, subscribed) capitalакционерен капитал на фирма
share capital paid inвнесен основен капитал
share capital subscribed receivableвземания по записани дялови вноски
share discount accountотбиви, свързани с дружествен капитал
share premiumпремиен резерв
share premium accountпремии, свързани с дружествен капитал
shareholder’s equity; own capital; shareholders’ fundsсобствен капитал
sharesакции
shipment confirmationпотвърждение на експедиция
shop floorцех
short-term foreign currency loans to enterprisesпредоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
short-term investments in securitiesкраткосрочни инвестиции в ценни книжа
short-term loansкраткосрочни заеми
short-term loansполучени краткосрочни заеми
short-term loans to enterprisesпредоставени краткосрочни заеми на предприятия
short-term marketable securitiesкраткосрочни пазарни ценни книги
short-term receivablesкраткосрочни вземания
sickness insuranceзастраховка заболяване
signatory statesподписаните държави
significantзначими
significant adjustmentsсъществени преизчисления
significant deviationsсъществени отклонения
significant influenceзначително влияние
significant interestзначително участие
significantly obsoleteзначително морално остарели
single entry accountingедностранно счетоводно записване
single premiumеднократна премия
single trade joint-stock companyЕАД
slow-moving stockзастояла стока
social securityразчети по социалното осигуряване
social security and welfareразходи за социални осигуровки и надбавки
social security and welfare allowance expensesразходи за социални осигуровки и надбавки
social security payableзадължения по социалното осигуряване
softwareпрограмни продукти
sole proprietor; sole trader; self-employed entrepreneurЕТ
sole signing authority on behalf ofсамостоятелно право на подпис от името на
solvencyплатежоспособност
solventплатежоспособен
source documentsпървични счетоводни отчетни доументи
special provisionособена разпоредба
specific provisionsспецифични провизии
stable deposit baseстабилна депозитна база
stake (on)залагам
standard exposuresредовни експозиции
standard loansредовни кредити
standard routingsстандартни технологии
stand-by letters of creditстенд-бай акредитив
state and other public utilitiesдържавни и други комунални услуги
State Budget and extra budget revenueбюджетни и извънбюджетни приходи
State Budget expensesразходи на държавния бюджет
State Budget revenueбюджетни приходи
State Budget revenue for distributionбюджетни приходи за разпределение
state participationдържавно участие
State Savings BankДСК
stated at costотчита се по цена на придобиване
stated under equity methodпредставени по метода на собствения капитал
statement expenditureсправка за разходи
statement of accountизвлечение по смекта
statement of claimискова молба
statement of operationsотчет за приходи и разходи
statute of limitation of tax liabilitiesдавностен срок (данъчен)
statutory accountsсчетоводен отчет по национални стандарти
statutory auditодит по националните счетоводни стандарти
statutory requirementsизисквания на бълг. законодателство
statutory reservesобщи резерви
Steering Committeeконсултативен съвет
stipulateопределям, уреждам (в договор, нормативен документ)
stock of goods for resaleстоки на склад за препродажба
stock priceкурс на акциите
stock stands highкотира се добре
stock-in-tradeналичност от стоки
stocksакции; материали; стокови наличности
stocks, sharesакции
stocktakingинвентаризация
stop-loss treatyстоплос договор
straight line amortizationлинеен метод на амортизация
straight-line basisлинеен принцип
straight-line depreciation methodлинеен метод на амортизация
strive to participateстреми се да участва
stеady buildingsмасивни сгради
subdelegated legislationподзаконови нормативни актове
sub-headingподзаглавие
submission of bid/offerотправяне на предложение
submit a case to court; initiate proceedings against s.o.; sue s.o.завеждам дело
subparaточка
subrogationприходи от регресионни искове
subrogation into the rights of the assuredвстъпване в правата на застрахования
subscription insuranceабонаментна застраховка
subsequentслед събитието
subsides and grantsприходи от финансирания
subsidiariesдъщерни фирми; подразделения; филиали
subsidiesприходи от финансиране за дълготрайни активи
substance over formпредимство на съдържанието пред формата
substandard exposuresнередовни експозиции
substantiveсамостоятелен, независим; съществен, важен
substantiveматериалноправен
sub-totalмеждинен сбор
success feeтакса за успешна сделка
succession in titleправоприемство
successor in titleправоприемник
sum insuredзастрахователна сума
summarized accountсинтетична сметка
sundry debtors and creditorsразни дебитори и кредитори
sundry off-balance sheet asset accountsразни активни задбалансови сметки
sundry off-balance sheet liability accountsразни пасивни задбалансови сметки
supervisorнадзорник
supplementary informationдопълнителна информация
supplier accounts and related accountsдоставчици и свързани с тях сметки
suppliers of goods without a purchase invoiceдоставчици по нефактурирани доставки
suppliers under special termsдоставчици по доставки при определени условия
suppliers under trade credit termsдоставчици по търговски кредити
supplies from related partiesразчети със свързани лица по доставки
supply capitalпопълвам регистриран капитал
supporting source documentsвторични документи
suretyship insuranceзастраховка на гаранции
surplaces of other valuablesизлишъци на други ценности
surplaces of tangible fixed assetsизлишъци от дълготрайни активи
surplusпревишение (излишък)
surplus chargeнадценка
surpluses of inventoriesизлишъци от материални запаси
surpluses of inventories and other valuablesизлишъци на активи
surrender value (insurance)откупна стойност
surrendersоткупени премии
suspense accountтранзитна/временна сметка
suspense itemsпреводи за изпълнение (временна сметка)
suspension of interest accrualпреустановяване начисляването на лихви
syllabusконспект, план, учебна програма
synergiesсъгласуване; съвместна, колективна работа
system controlsконтролни системи
system modulesсистемни модули
take overвливане (поглъщане)
take stock ofправя инвентаризация
tangible and intangible fixed assets not owned by the enterpriseчужди дълготрайни материални и нематериални активи
tangible fixed assetsдълготрайни материални активи
tangible fixed assets in progressразходи за придобиване на дълготрайни материални активи
targetingплан
targetingнабелязвам
tax administrationданъчна администрация
tax and accounting legislationданъчни и счетовдни актове
tax assessment actданъчно облагателен акт
tax auditданъчна ревизия
tax baseданъчна основа
tax concessionданъчна отстъпка; отстъпен данък
tax creditданъчен кредит
tax depreciation rateданъчна амортизационна норма
tax division (tax office)данъчно подразделение
tax effectданъчен ефект (данъчна временна разлика)
tax expensesразходи за данък
tax liabilitiesданъчни пасиви
tax liable personsданъчно задължени лица
tax on profits/profits taxданък върху печалбата
tax payerданъчно задължено лице
tax registrationданъчна регистрация
tax relating to extraordinary itemsданък върху извънредни доходи
tax releaseосвобождаване от данъци
tax reliefданъчно облекчение
tax returnданъчна справка декларация
tax savingsикономия от данък
tax subjectsданъчни субекти
taxable profitоблагаема печалба/данъчна основа
taxable suppliersоблагаеми доставки
taxation (charge)/releaseданъчен приход/(разход)
technical inspectionинвентаризация на ДМА
temporary differencesвременни разлики
temporary tax differencesразчети по данъчни временни разлики
tenderконкурс
termсрок
term depositсрочен депозит
terminal usageизползване на терминали
terms of referenceзадание
territorial tax directorateданъчна териториална дирекция
The bank has satisfactory title to all assetsбанката има права на собственост върху активите
The Company complies with all contractual agreements that could have material effect on the financial statements in the event of non-complianceДружеството се е съобразило с всички аспекти на договорите, неспазването на които би се отразило съществено върху счетоводния отчет
The company does not perform any research and development activitiesДружеството не извършва научна и развойна дейност
the overall gross margin to sales ratioкоефициент на брутната печалба към приходи от продажби
theft and other losses of assetsлипси на активи
there are no liens or encumbrances on the assetsвърху активите няма тежести
thin capitalizationниска капитализация
third parties accountsсметки за разчети
third parties financial assetsчужди финансови активи
third parties inventoriesчужди материални запаси
third party liability insuranceзастраховка “Гражданска отговорност”
threshhold amountпределна сума
through a permanent establishmentчрез място на стопанска дейност
time of paymentвреме на плащане
timing differencesвременни разлики
to the extent they are deemed collectableдо размера на тяхната събираемост
toll treatmentишлеме
tolling agreementдоговор за ишлеме
tortправонарушение
total build-up areaразгърната застроена площ
total carrying amountобща отчетна стойност
total equityобщо капитал
total generated by operationsвсички средства в резултат от дейността
trade creditorsзадължения към доставчици
trade debtors/receivablesвземания по продажби
Trade investments are held to protect, facilitate or further support existing business or trading relationsИнвестициите се притежават с цел предпазване, улесняване или задълбочаване на съществуващи стопански или търговски взаимоотношения
trade nameтърговска фирма (име)
trade representative officeтърговско представителство
trade rivalтърговска конкуренция
trading time stampsзаписи за регистриране на сделката при брокера
transactionстопанска операция
transaction teamекип по сделката
transactions with currency valuablesсделки с валутни ценности
transcript (of the minutes)препис извлечение (от протокол)
transcriptsпреписи
transferпревеждам
transfer from reservesпренесено от резерва
transfer of profitsразпределение на приходите
transfer of rightsпрехвърляне на права
transformation of enterprisesпреобразуване на предприятия
transformation of the financial statementsтрансформиране на счетоводния отчет
transitional and final provisionsпреходни и заключителни разпоредби
translateпреизчислявам
translate in accordance with IASпривеждам в съответствие с МСС
translation gainsположителни разлики от преизчисляване
transport and communicationsтранспорт и съобщения
travel assistanceпомощ при пътуване
travel expensesпътни пари
Treasuryотдел “Ликвидност” (в банка)
treasury bondsдържавни ценни книжа
treasury stockизкупени собствени акции
treatement of financial statementsобсъждане на счетоводен отчет
trial balanceоборотна ведомост (също така: ведомост; мемориален ордер; касов ордер)
tripartiteтристранен договор
true and fair pictureвярно и честно представяне
trustees; suppliers under commissioned  or consignment saleдоверители
truthfulnessдостоверност
try a caseгледам дело
turnoverобръщаемост
twinning (agreement)разпределение по равно
two-tierдвустепенна форма на управление
types of taxesвидове данъци
ultimatelyв крйна сметка
unacceptableнеприемливо
unamortized sumнеамортизирана сума
unappropriated profitнеразпределена печалба
uncalled capitalнеизплатена част от акционерен капитал
unchallengeable receivablesнеоспоримо вземане
uncollectable claimнесъбираемо вземане
uncondtional claimбезусловно вземане
unconsolidated subsidiariesнеконсолидирани дъщерни дружества
under articleпо член…
under equity methodпо метода на собствения капитал
under receivershipпод особен надзор
under the purchase methodпо метода на покупко-продажбата
under toll agreementна ишлиме
underinsuranceподзастраховане
underlyingосновни, съществени, залегнали в основата на
undertakingмероприятие
underwriting expensesзастрахователни разходи
undistributed prior (year) period profitнеразпеделена печалба от минали години
undistributed profitнеразпределена печалба
unearned premium provisionпренос-премиен резерв
unemployment fundфонд професионална квалификация и безработица
unified registration numberЕГН
unincorporated partnershipsнеперсонифицирани дружества
unit of productionпроизводствена единица
unmatched maturitiesнесъвпадение на падежите
unmerited gainнеоснователно забогатяване
unqualified opinionодиторско мнение без квалификации
unquoted securitiesнекотирани ценни книжа
unreconciled itemsнеизравнени и неуточнени суми по преводи
unrecoverability of loansневъзвращаемост на кредити
unrecoverable loansнесъбираеми заеми
unregistered personsнерегистрирани лица
unremitted part of those earningsнепреведена част от тази печалба
unrevocable VATДДС без право на данъчен кредит
unserviced loansнеобслужвани кредити
unutilized part of the loanнеусвоена част от кредита
upgrade of assetsобновяване на активите
upon receiptпри получаване
USAIDАгенция на САЩ за международно развитие
valid insuranceдействаща застраховка
value added taxразчети за данък върху добавената стойност
value dateвальор
valuerоценител
VAT recoverableДДС за възстановяване
vehiclesтранспортни средства
vendorдоставчик
verifyingпреглед
versus partyнасрещна страна
vest (to vest rights in sb, to vest sb with rights)давам, възлагам (права на)
viabilityжизнеспособност
viableобещаващ (план)
voidability of incorporated companyнедействителност на учредено дружество
wages and salariesзаплати и възнаграждения
wages and salaries payableзадължения към персонала
WANмрежа
warehouse warrantскладов запис
warehousingстокови запаси
warrantiesваранти
watchсистема за наблюдение на пазара (борса)
watch exposuresекспозиции под наблюдение
weight factorтегловен коефицент
weighted averageсредна претеглена
weighted average cost for the reported periodсредна претеглена цена (себестойност) за отчетния период
well performing loansредовни кредити
wholesaleприходи от продажби на стоки на едро
wholesale tradeтърговия на едро
whole-sale warehousesскладове на едро
wire paymentбезкасово плащане
wire transfersтелеграфни преводи
withholding taxданък за удържане
within the meaning of this regulation/lawпо смисъла на тази наредба/закон
without prejudiceбез ущърб на правата или исканията на някого
without prejudice to the solution of the questionбез да се предрешава въпросът, без това да влияе на разрешаването на въпроса
without qualified opinionбез резерви
work in progressнезавършено производство
work paperработни документи
working (also:current, circulating, floating, fluid, productive, rolling  ) capitalоборотен капитал
working capitalоборотни средства; оборотен капитал
workstationработна станция
writ of executionизпълнителен лист
write down of investmentsобезценка на инвестиции
write-offs for bad debtsотписване на несъбираеми вземания
writsприсъдени вземания
written insuranceсключени застраховки
written proceduresписмени процедури
year end monetary ratesпарични курсове в края на годината
youg and fattening live stockмлади животни и животни за угояване

 

Вашият коментар