Публикувано на 2 Коментари

Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по безопасност и здраве при работа

Задължение на работодателя за определяне/назначаване на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Работодателя организира изпълнението на дейности, свързани със защитата и превенция от професионалните рискове като назначи или определя длъжностно лице с подходящо образование и квалификация.

Изискване е на чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (загл. Изм. – дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

С тази наредба се определят функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, наричани “органи за безопасност и здраве при работа” (ОБЗР).

По Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. – Орган по безопасност и здраве при работа и съгласно чл. 24 ЗЗБУТ – длъжностно лице по безопасност и здраве – определят се като едни и също!

Много често в юридически лица може да се срещат и като „Отговорник по ЗБУТ“, „Отговорник по безопасност и здраве“, „Експерт ЗБУТ“ , „Експерт охрана на труда“ и много други, но това са все различни понятия, с които обозначаваме лицето, което има за задача да организира дейността по здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно чл. 4. (1) на Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. е важно да се отбележи, че:

 • „Работодателят пряко ръководи и контролира дейността на органите за безопасност и здраве при работа, осигурява необходимата информация и условия за ефективното изпълнение на задачите им”
 • „Отговорник по безопасност и здраве“ – ОБЗР трябва да бъде с подходящо образование и квалификация.

В Закона за здравословни и безопасни условия липсват повече указания – какво означава „подходящо образование и квалификация”. Практиката от проверките на инспекция по труда е показала, че под това най-често се разбира образование или квалификация, които са близки до дейността или основните рискове в предприятието.

Достъп на „Отговорник по безопасност и здраве“ – ОБЗР до информация. Работодателят е длъжен да осигури достъп на органа за безопасност и здраве / ОБЗР / при работа до:

 • оценката на риска както и планираните и прилагани мерки за защита на рисковете;
 • данните от разследването на трудови злополуки и професионални заболявания ако има такива;
 • получена информацията в резултат на осъществяване на мерки за защита и превенция;
 • предписанията и констатациите на контролните органи в областта на безопасността и здравето при работа.

Как може да се изпълни задължението за определяне/назначаване/ на лице за „Отговорник по безопасност и здраве“ – ОБЗР

Нормативните изисквания определят няколко възможности за изпълнение на задължението за назначаване или определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, като изборът е оставен на работодателя.

Трябва да се отбележи, че функциите на „орган за безопасност и здраве при работа“ – ОБЗР могат да се изпълняват само от един човек но може и от няколко лица, т.е. може да бъде създадена и специална група от няколко човека.

Първи вариант: Да назначи лице по трудов договор за изпълнение на функциите на „Орган за безопасност и здраве при работа“ – ОБЗР.
В Националната класификация на професиите и длъжностите съществуват възможни позиции, свързани с изпълнение на дейности по здравословни и безопасни условия на труд:

Втори вариант: Работодателя може да възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на определено лице.

Възможността е посочена в чл. 2, ал. 3 на Наредба № 3 от 1998 г.. Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.

Няма уточнение как да се случи това като единствено изискване е да се определи минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.

Възлагането на допълнително задължение се извършва единствено чрез заповед.

Трети вариант: Работодателя може да сключи договор с юридическо лице или физическо лице

Работодателя могат да се възлагат с договор на други юридически и физически лица изпълнение на тези дейности. В договора се определя обхватът на задачите и функциите, които ще бъдат изпълнявани.

Работодателя трябва да предостави на с юридическо лице или физическо лице „информация за рисковете за здравето и безопасността, информация за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове“ – изискване на (чл. 24, ал. 4 ЗЗБУТ).

Четвърти вариант: Функциите на „Орган за безопасност и здраве при работа“ – ОБЗР , да се извършват от работодателя
Това е най-често срещаният вариант като се определя със заповед.

Какви задълженията има Орган за безопасност и здраве при работа“ – ОБЗР?

Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

 • Да участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред в частта за задълженията на управителя и работещите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл.188 от Кодекса на труда.
 • Да координира работата на управителя при реализиране на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Да организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове, като член на координиращата работна група.
 • Да организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците.
 • Да извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.) и при необходимост подготвя предложения за сключване на договори.
 • Да сътрудничи и подпомага службата по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите й.
 • Да организира и участва в разработването на фирмените правила и инструкции за безопасност и здраве при работа.
 • Да организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации.
 • Да организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм.
 • Да организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работещите, относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве.
 • Да консултира работещите по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.
 • Да организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на работещите.
 • Да организира поддържането и правилното оформяне на регламентираната от нормативните актове документация.
 • Да осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита и Дирекция “Областна инспекции по труда”.

Задължение за изготвяне на анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Съгласно чл. 10 на Наредба №3/1998 г.- Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ……………………………………………………………….
за периода …………. ÷ ……………. г.
/изготвен съгласно изискванията на чл. 10 от Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове/

2 коментари за “Орган по безопасност и здраве при работа

 1. Здравейте,
  Въпросът ми е трябва ли Координатор по безопасност и здраве да преминава периодично обучение веднъж в годината за Координатор по безопасност и здраве.

  1. Да, прилагам отговор от:
   Васка Семерджиева – експерт ТПООУТ в МТСП

   Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията.

   Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.102 от 2009 г.).

   Минималните изисквания за периодичност на обученията по БЗР, съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2, са както следва:
   – за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
   – за длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на ЗЗБУТ и за лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
   – за членовете на комитета/групата по условия на труд – съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (ДВ, бр. 133 от 1998 г.);
   – за работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за тези, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот – съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

   Видно от посочените изисквания на Наредба № РД-07-2, няма изрична разпоредба за периодиката на обучение по БЗР на координаторите за безопасност и здраве в строителството. Тъй като Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи изисква координаторите за безопасност и здраве да притежават квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, считаме, че е необходимо те да поддържат нивото на знания и умения в областта на БЗР чрез периодично обучение. В тази връзка, периодиката на тяхното обучение може да бъде съобразена с периодите, определени в Наредба № РД-07-216.12.2009 г. (ВС)

Вашият коментар