Публикувано на 2 Коментари

Счита ли се за осигурителен стаж времето в казармата

Счита ли се за осигурителен стаж времето в казармата

НОИ отказва да бъде признато времето на наборна военна служба като действителен осигурителен стаж.

Това се оказва изключително важен момент, защото това става причина за отказ за отпускане на пенсия в края на активния трудов живот. С подобен проблем се сблъскват както гражданите, отбивали военна служба в България, така и тези, отбивали службата в чужбина.

Какво означава действителен осигурителен стаж, считали се за такъв времето на отбиване на военна служба и за коя категория труд би могло да се води.

Действителен стаж” е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е гледала дете до 3-годишна възраст. За тези периоди се внасят осигурителни вноски в размера за фонд “Пенсии” за сметка на държавния бюджет върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията.

От всичко описано по-горе следва, че трудовият стаж, положен в изпълнение на задълженията за отбиване на наборна военна служба се зачита за действителен осигурителен стаж по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на наборна военна служба и времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски съгласно действащото законодателство, независимо кога са положени. За този стаж се дължат осигурителни вноски от републиканския бюджет. Когато по време на обучението се промени срокът на наборната военна служба, за осигурителен стаж се зачита определеният срок към датата на започване на обучението, а за ненавършилите пълнолетие – към датата на навършване на пълнолетието им.

Ако ви бъде отказана пенсия по условията на КСО с мотивацията, че времето на военната наборна служба не се признава за действителен осигурителен стаж, то ви съветвам да обжалвате това разпореждане, защото съгласно закона имате право да го направите и вероятността да спечелите спора е голяма.

Справка:
чл. 44 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
чл.9 ал.7 от КСО
§ 1, ал. 1, т. 12 от ДР на Кодекса за социално осигуряване

2 коментари за “Счита ли се за осигурителен стаж времето в казармата

  1. BEZ USLOVNO DASE PRİZNAE ZA STAJ ,NQKOİSA TRUDOVACİ ,İREDOVNİ VOİSKİ PO GRANİCİTE NE BEHSE LESNO

  2. Имам18 г.1 кат в ГДО плюс 8 г.и 29 дни като военен плюс 1 г.3 кат.плюс 1.6 м. Трета в СОД плюс 2 казарма аз съм на 54 колко точки събирам и мога ли да се пенсионирам

Вашият коментар