Публикувано на Оставете коментар

Превенцията на недекларирания труд е във фокуса на дейността на ИА ГИТ и през 2023 г.

Превенцията на недекларирания труд е във фокуса на дейността на ИА ГИТ и през 2023 г.

Борбата с недекларирания труд във всичките му проявления – като работно време, заплащане на труда и възникване на трудовото правоотношение,  остава акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2023 г., видно от мерките, предвидени в Плана за дейността на Агенцията. През годината ще продължи засиленият контрол на работодатели, при които през предходните години са установени работници да полагат труд без трудови договори. Предвижда се провеждане и на инспекционна кампания, свързана със спазване на законовите изисквания по възникване и осъществяване на трудовите правоотношения и по осигуряване на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа в хотели, ресторанти и питейни заведения, включително в летните и зимните курорти в страната.

В Годишния план на Агенцията отново е залегнала специална мярка, насочена към превенция на недекларирания труд във всички икономически дейности. Планирани са и мерки, гарантиращи засилен контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като високорискови по отношение работата на черно и осигуряването на безопасност и здраве при работа. За по-голяма ефективност на действията за ограничаване на „сивата“ икономика ще продължи засиленото сътрудничеството и съвместния контрол с Националната агенция за приходите (НАП). В допълнение, в рамките на всяка проверка, независимо от нейната тематика, ще продължи задължително да се следи дали всички заварени на работните им места работници и служители имат регистриран в НАП трудов договор.

Нова мярка в План на Инспекцията по труда за 2023 г.. ще насочи усилията на контролните органи към идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние с цел осъществяване на контрол за защита на трудовите права на работещите дистанционно. Проверките по нея целят да се изяснят специфичните характеристики като начина на възлагане на работата, отчитането на работното време и заплащането на труда. Разпоредбите за тази форма на полагане на труда са разписани в българското законодателство още през 2012 г., но тя стана популярна, след като беше препоръчана като противоепидемична мярка по време на пандемията от Ковид-19. Планирането на мярката, въпреки затрудненото идентифициране на работодатели, въвели работа от разстояние, поради липсата на база данни за това, е доказателство за усилията на Инспекцията по труда да гарантира в най-пълна степен трудовите права на всички работещи в България.

ИА ГИТ ще продължи през 2023 г. активното международно сътрудничество, обмяната на опит и информация с инспекциите по труда от Европейския съюз и региона, както и с международни организации и институции. Съвместните трансгранични дейности и събития представляват важен ресурс за повишаване ефективността на контрола на труда в условията на все по-активна мобилност на работната сила. Те имат важна роля за превенция на недекларирания труд и подобряване на условията на труд на мобилните работници.

Представители на ИА ГИТ ще вземат участие в „седмици на действието“, организирани от Европейския орган по труда в строителството и транспорта.

План на Инспекцията по труда за 2023 г.

Вашият коментар