Публикувано на Оставете коментар

За какво да внимаваме при подписването на трудов договор

За какво да внимаваме при подписването на трудов договор

Трудовия договор се сключва задължително в писмена форма, като работника и работодателя получават по един екземпляр от него.

Законът е уточнил кои са задължителните клаузи в него, като всички други уговорки там са оборими в полза на работника спрямо действащото законодателство в България.

Минималните реквизити, които трябва да бъдат уредени с трудовия договор са: 

 • Номер на трудовия договор
 • Дата на сключване на трудовия договор
 • Основание за сключване на договора (чл. 67 – чл. 70, чл. 230 или чл. 235 от кодекса на труда)
 • Наименование на фирмата, седалище и адрес на управление
 • Идентификационен код на фирмата (по БУЛСТАТ или по ЗДДС)
 • Трите имена на управителя на фирмата, постоянен адрес и ЕГН
 • Трите имена на работника, постоянен адрес и ЕГН (не е задължително и правилно да се пише друга информация от личната карта на работника)
 • Вид и степен на образование на работника (ако се изисква за длъжността)
 • Наименование на длъжността (от изброените в Националната класификация на професиите и длъжностите)
 • Код по националната класификация на икономическите дейности
 • Място на работа (града, в който ще се изпълнява трудовата дейност)
 • Продължителност на работния ден или седмица
 • Времетраене на договора (ако не е уговорено друго, се смята за сключен за неопределено време, недействително е да се сключи срочен трудов договор за повече от 3 години, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго)
 • Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителни платени годишни отпуски (минималния платен годишен отпуск е 20 работни дни)
 • Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер (основното трудово възнаграждение не може да е по-малко от минималната работна заплата при пълно работно време 8 часа на ден; съгласно кодекса на труда за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност задължително се полага минимум 0,6% надбавка за стаж към основното трудово възнаграждение, ако друго не е уговорено се счита, че допълнителното трудово възнаграждение е 0,6% за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност; задължително се изплащат допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд съгласно наредбата за структурата и организацията на работната заплата)
  Периодичност на изплащане на трудовите възнаграждения (ако не се договори друго съгласно кодекса на труда, възнаграждението на работника се изплаща всеки месец на два пъти – авансово и окончателно)
  Задължение на страните (в глава шеста от кодекса на труда са разписани стандартните задължения на страните, конкретните задължения на работника се посочват в длъжностната характеристика, която е приложение към договора и му се връчва задължително при постъпване на работа)
 • Еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор (не повече от 3 месеца, всякакви други договорки са недействителни, ако не е уговорено, се счита, че е 30 дни; ако е срочен трудов договор не повече от остатъка до края на договора). Начало на изпълнение на трудовия договор – (до 3 дни след сключването на трудовия договор, трябва да му се направи регистрация в НАП съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда; работника не може да постъпи на работа преди да получи копие от документите за регистрация на договора, в противен случай на работодателя се налага глоба, а работника не може да е сигурен, че действително е назначен на работа и не трябва да започва трудова дейност)
 • Подписи на двете страни по договора . В трудовия договор могат да се уреждат и други условия, които не могат да са по-неблагоприятни за работника от установените в закона или с колективен трудов договор.

Осигуряване при еднодневен трудов договор

Кога можем да загубим работата си по време на болничен

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *