Публикувано на Оставете коментар

За какво да внимаваме при подписването на трудов договор

За какво да внимаваме при подписването на трудов договор

Трудовия договор се сключва задължително в писмена форма, като работника и работодателя получават по един екземпляр от него.

Законът е уточнил кои са задължителните клаузи в него, като всички други уговорки там са оборими в полза на работника спрямо действащото законодателство в България.

Минималните реквизити, които трябва да бъдат уредени с трудовия договор са: 

 • Номер на трудовия договор
 • Дата на сключване на трудовия договор
 • Основание за сключване на договора (чл. 67 – чл. 70, чл. 230 или чл. 235 от кодекса на труда)
 • Наименование на фирмата, седалище и адрес на управление
 • Идентификационен код на фирмата (по БУЛСТАТ или по ЗДДС)
 • Трите имена на управителя на фирмата, постоянен адрес и ЕГН
 • Трите имена на работника, постоянен адрес и ЕГН (не е задължително и правилно да се пише друга информация от личната карта на работника)
 • Вид и степен на образование на работника (ако се изисква за длъжността)
 • Наименование на длъжността (от изброените в Националната класификация на професиите и длъжностите)
 • Код по националната класификация на икономическите дейности
 • Място на работа (града, в който ще се изпълнява трудовата дейност)
 • Продължителност на работния ден или седмица
 • Времетраене на договора (ако не е уговорено друго, се смята за сключен за неопределено време, недействително е да се сключи срочен трудов договор за повече от 3 години, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго)
 • Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителни платени годишни отпуски (минималния платен годишен отпуск е 20 работни дни)
 • Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер (основното трудово възнаграждение не може да е по-малко от минималната работна заплата при пълно работно време 8 часа на ден; съгласно кодекса на труда за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност задължително се полага минимум 0,6% надбавка за стаж към основното трудово възнаграждение, ако друго не е уговорено се счита, че допълнителното трудово възнаграждение е 0,6% за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност; задължително се изплащат допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд съгласно наредбата за структурата и организацията на работната заплата)
  Периодичност на изплащане на трудовите възнаграждения (ако не се договори друго съгласно кодекса на труда, възнаграждението на работника се изплаща всеки месец на два пъти – авансово и окончателно)
  Задължение на страните (в глава шеста от кодекса на труда са разписани стандартните задължения на страните, конкретните задължения на работника се посочват в длъжностната характеристика, която е приложение към договора и му се връчва задължително при постъпване на работа)
 • Еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор (не повече от 3 месеца, всякакви други договорки са недействителни, ако не е уговорено, се счита, че е 30 дни; ако е срочен трудов договор не повече от остатъка до края на договора). Начало на изпълнение на трудовия договор – (до 3 дни след сключването на трудовия договор, трябва да му се направи регистрация в НАП съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от кодекса на труда; работника не може да постъпи на работа преди да получи копие от документите за регистрация на договора, в противен случай на работодателя се налага глоба, а работника не може да е сигурен, че действително е назначен на работа и не трябва да започва трудова дейност)
 • Подписи на двете страни по договора . В трудовия договор могат да се уреждат и други условия, които не могат да са по-неблагоприятни за работника от установените в закона или с колективен трудов договор.

Осигуряване при еднодневен трудов договор

Кога можем да загубим работата си по време на болничен

Вашият коментар