Публикувано на Оставете коментар

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определянекоефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. 

Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се осъществява застраховането, са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” (приета с ПМС № 24 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г., изм. бр. 46 от 2007 г., посл. изм. бр. 5 от 2010 г.).

Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане, са тези, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Определянето им по работни места и длъжности се извършва с писмена заповед на работодателя, като се отчитат резултатите от оценката на риска. С оглед създаване на условия за прозрачност и справедливост при определяне на работниците и служителите, които ще бъдат застраховани, преди издаването на заповедта работодателят трябва да проведе консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд в предприятието.

При доказана необходимост, съгласно оценката на риска или реализиран риск (допусната трудова злополука или инцидент, който би могъл да доведе до трудова злополука), могат да се определят и други работници и служители, които да бъдат застраховани за риска „трудова злополука”. Тази възможност може да се реализира само когато икономическата дейност, към която принадлежи предприятието, е включена в заповедта на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм или когато в предприятието има подписан колективен трудов договор, в който е договорено за кои работни места и дейности в предприятието работещите ще бъдат допълнително включени в кръга на застрахованите лица. В тези случай, разходите за застраховане на допълнително определените работници и служители са за сметка на работодателя и се считат разход за дейността на предприятието.

Задължителната застраховка „трудова злополука” покрива следните рискове:

 • смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука;
 • трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
 • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като минималният й размер не може да бъде по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

На основата на определения размер на застрахователната сума застрахователите изплащат различни обезщетения:

 • при смърт на застраховано лице – в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена при сключване на застрахователния договор, но не по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на работника или служителя;
 • при трайно намалена работоспособност – процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността;
 • при временна неработоспособност – процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност, както следва:

– над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто;

– над 30 до 60 календарни дни включително – 5 на сто;

– над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;

– над 121 календарни дни – 10 на сто.

За изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение работодателят трябва да представи на застрахователя следните документи:

 • писмено искане;
 • копие от застрахователния договор;
 • препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
 • копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
 • разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
 • други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение.

Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплаща на застрахованото лице, а в случаите на смърт, на законните му наследници в 15-дневен срок след представянето на всички, посочени в договора, документи.
Правата на страните по договора за задължителната застраховка „трудова злополука” се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Договорът за задължителната застраховка „трудова злополука” се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец, като се сключва само със застрахователи, които притежават разрешение за извършване на дейност по т. 1 от раздел II на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Злополука (включително трудова злополука и професионални заболявания)”.

Максималният срок на договора е ограничен до една календарна година, с оглед на това, че министърът на труда и социалната политика ежегодно определя коефициента на трудов травматизъм (Ктт), който ще се прилага през следващата календарна година. (Вж. по-долу Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.)

В тази връзка, работодателите не трябва да изчисляват коефициента на трудов травматизъм за своето предприятие, а да следят за това, дали тяхното предприятие, с принадлежността си към определена икономическа дейност, попада в някоя от икономическите дейности, включени в заповедта на министъра на труда и социалната политика.

ИЗТЕГЛИ – Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. за определянекоефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Заповед № РД-06-44 от 22 ноември 2022 г. – ДВ, бр. 96 от 02.12.2022

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед

Министър:
Л. Лазаров

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2023 г.

№ по редИкономическа дейност (раздели на КИД – 2008)Код по КИД – 2008Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2018 – 2019 – 2022)
1.Добив на метални руди078.82
2.Воден транспорт502.84
3.Производство на основни метали242.80
4.Добив на въглища052.07
5.Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали381.89
6.Строителство на съоръжения421.77
7.Горско стопанство021.69
8.Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама иматериали за плетене161.67
9.Ремонт и инсталиране на машини и оборудване331.65
10.Сухопътен транспорт491.57
11.Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло131.52
12.Строителство на сгради411.48
13.Производство на изделия от други неметални минерални суровини231.42
14.Добив на неметални материали и суровини081.34
15.Пощенски и куриерски дейности531.26
16.Производство и разпределение на електрическа и топлиннаенергия и на газообразни горива351.25
17.Производство на превозни средства, без автомобили301.20
18.Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта521.19
19.Събиране, пречистване и доставяне на води361.16
20.Специализирани строителни дейности431.15
21.Производство на мебели311.11
22.Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци391.04
23.Производство на метални изделия, без машини и оборудване251.01
24.Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение280.96
25.Спомагателни дейности в добива090.92
26.Производство на химични продукти200.88
27.Производство на изделия от каучук и пластмаси220.86
28.Артистична и творческа дейност900.84
29.Производство на тютюневи изделия120.83
30.Производство, некласифицирано другаде320.83
31.Производство на лекарствени вещества и продукти210.75
32.Производство на напитки110.73
33.Далекосъобщения610.72
34.Дейности по обслужване на сгради и озеленяване810.72
35.Производство на електрически съоръжения270.71
36.Производство на хранителни продукти100.67

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64

Труд, Право, Издателство, Списание, Книга,Правноинформационен Продукт, Семинар, Счетоводство, Данъци, Финанси, ТрудовиОтношения, Социално Осигуряване, Епи, Кепси, Обучение, Дайджест, Годишник,Консултация, Коментар, Нормативен Акт, Процедури, Съдебна Практика,Административна Практика, Публикация, Нормативни Актове, Авторско Право,Заплати, Осигуровки, Пенсии, Данък, Пазар, Митници, Застраховане, ФинансовоУправление, Фактология, Конкуренция, Вещно Право, Облигационно Право, ТърговскоПраво, Здравно Осигуряване, Бланки, Формуляри, Образец, Автор, Казус, Решение,Съдебен Иск

Коефициент на трудов травматизъм
2021
Риск „трудова злополука”
Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. – Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. – Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г.
Трудов травматизъм за прилагане през 2021 г.
Задължително застраховане трудова злополука 2021
Трудова злополука
Задължително застраховане
Задължително застраховане за риска – трудова злополука

Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2021 г.

#Заповед № РД-01-289 от 25 октомври 2021 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2022 г.

ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения

Вашият коментар