Публикувано на Оставете коментар

Безопасна работа на открито при високи температури

Безопасна работа на открито при високи температури

Безопасна работа при високи температури

Очакваните по-високи температури, свързани с летния сезон, е добре да напомним на работниците и служителите, които работят навън, препоръките и инструкциите за безопасна работа на открито при високи температури.

Най-често тези работници са строителни и селскостопански работници, обикновено работата на открито при високи температури се забранява поради технологични причини, свързани с температурно увреждане на влаганите материали. Освен нарушаването на качеството на материалите, увреждането на материалите би могло да доведе и до наранявания на работещите, поради което е задължително спазването на препоръките на производителите и проектно заложената технология за окабеляване и монтаж на пожароизвестителната система.

Какви допълнителни мерки за безопасност да предприемем като работодатели на работещи на открито при високи температури?

Да се промени работния график

 • При възможност, започването на смяната да се премести от 7.00 или 8.00 часа, с цел използване на сутрешните часове с по-ниски температури.
 • При повишаването на външните температури над 30 градуса по скалата на Целзий – със заповед на работодателя да се намали продължителността на работното време за работещите навън до 6 часа.
 • Продължителността на обедната почивка да се увеличи до 1,5 – 2 часа, с цел да се избегне работата навън през най-горещите часове от денонощието /между 12.00 и 14.00 часа/. При такава организация работният ден се разбива на две части.
 • Да се увеличи броят на регламентираните почивки, като при температурите в интервала от + 25 до + 28 градуса почивките да се правят на всеки 1.5 часа с продължителност не по-малка от 10 мин., а в случай на по-високи температури – да се правят на всеки час. Не се препоръчва работа навън при температури по-високи от +30 градуса. За почивките да се осигури засенчено помещение с комфортна температура /+ 18 до + 22 градуса/.

Да се предвиди подходящо работно облекло

За работещите навън през топлия период трябва да бъдат осигурени подходящи дрехи от естествени платове с висока хигроскопичност, за да не пречат на топлоотдаването. Задължително се ползват шапки с козирка.

Да се осигурят разхлаждащи и тонизиращи напитки

В помещението за почивка на работещите при високи температури трябва да бъдат осигурени разхлаждащи и тонизиращи напитки – вода, чай, кафе. При външни температури над + 25 градуса работодателят е длъжен да осигури вода за пиене на работещите в количество не по-малко от 1,5 литра на ден за 1 човек.

Да не се допускат до работа работещи с влошено здравословно състояние и непълнолетни лица

 • не трябва да се допускат на работа при високи външни температури хора, имащи хронични заболявания на сърдечно-съдовата система /исхемична болест на сърцето, стенокардия, мозъчно-съдова болест и др./, инсулинозависим захарен диабет и хора с психо – неврологични заболявания.
 • не трябва да се допускат на работа навън при температури над + 30 градуса непълнолетни лица.

Правила за безопасност и здраве при изпълнение на СМР на високи температури

Цел на правилата:
Настоящите правила се отнасят до задължителните мероприятия, необходими да бъдат предприети преди извършване на неотложни монтажни дейности на обекта при влошени климатични условия на територията на Р. България, на основание чл. 72 от Наредба №7 от 1999г. за минималните изисквания за ЗБУТ при използване на работното оборудване и за предотвратяване увреждането на здравето на работещите от високи температури.

Изисквания към работещите:

 • Да се явяват на работа без да са употребявали алкохол или други упойващи лекарствени вещества, отпочинали и бодри.
 • Да бъдат ежедневно инструктирани от техническия / зам. техническия ръководител за пожаробезопасност, ежедневните задания, разстояние до близкия изход, ползвани инструменти, състояние на електрооборудването и др.
 • Да бъдат обучени за правилното използване, съхранение и проверка на изправността на личните предпазни средства.
 • Да носят задължително личните предпазни средства срещу влиянието на микроклимата.

Работен време

 • При възможност, започването на смяната да се премести на 7.00 или 8.00 часа, с цел използване на сутрешните часове с по-ниски температури. При повишаването на външните температури над 30 градуса по скалата на Целзий – със заповед на работодателя да се намали продължителността на работното време за работещите навън до 6 часа.
 • Продължителността на обедната почивка да се увеличи до 1,5 – 2 часа, с цел да се избегне работата навън през най-горещите часове от денонощието /между 12.00 и 14.00 часа/. При такава организация работният ден се разбива на две части.
 • Да се увеличи броят на регламентираните почивки, като при температурите в интервала от + 25 до + 28 градуса почивките да се правят на всеки 1.5 часа с продължителност не по-малка от 10 мин., а в случай на по-високи температури – да се правят на всеки час. Не се препоръчва работа навън при температури по-високи от +30 градуса. За почивките да се осигури засенчено помещение с комфортна температура /+ 18 до + 22 градуса/.

Работното облекло – за работещите навън през топлия период трябва да бъдат осигурени подходящи дрехи от естествени платове с висока хигроскопичност, за да не пречат на топлоотдаването. Задължително се ползват шапки с козирка.

Напитки – в помещението за почивка на работещите при високи температури трябва да бъдат осигурени разхлаждащи и тонизиращи напитки – вода, чай, кафе. При външни температури над + 25 градуса работодателят е длъжен да осигури вода за пиене на работещите в количество не по-малко от 1,5 литра на ден за 1 човек.

Здравословно състояние на работещите – не се допускат на работа при високи външни температури хора, имащи хронични заболявания на сърдечно-съдовата система /исхемична болест на сърцето, стенокардия, мозъчно-съдова болест и др./, инсулинозависим захарен диабет и хора с психо – неврологични заболявания.

Възраст – не се допускат на работа навън при температури над + 30 градуса на непълнолетни лица.

Работата на открито при високи температури се забранява и поради технологични причини, свързани с температурно увреждане на влаганите материали, които биха довели до наранявания на работещите. Задължително е спазването на препоръките на производителите и проектно заложената технология за окабеляване и монтаж на пожароизвестителната система.

Правила за действие при трудова злополука – съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (обн. ДВ, бр. 6 от 2000 г.,и посл.изм доп.)

Вашият коментар