Публикувано на 1 коментар

Информация за правата и задълженията на работодатели и работещи при работа от разстояние

Информация за правата и задълженията на работодатели и работещи при работа от разстояние

Какви права и задължения имат работещите и работодателите при работа от разстояние/надомна работа?

В Кодекса на труда са регламентирани редът и условията за извършване на надомна работа, както и работата от разстояние. Задължително изискване за извършване на надомна работа и работа от разстояние е сключването на трудов договор с работника или служителя.
Надомната работа е изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя.

В трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.

С трудовия договор се определят и:

 • местонахождението на работното място; трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащане и други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа.

Работодателят е длъжен изцяло за своя сметка да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа:

 • условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
 • заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и служителите, които работят в предприятието;
 • здравословни и безопасни условия на труд; квалификация, преквалификация и обучение;
 • социално и здравно осигуряване при условия и по ред, определени в закон; възможност за синдикално сдружаване, участие в
 • общото събрание на работниците и служителите в предприятието, информиране и консултиране и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието; социално-битово и културно обслужване.

Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

В индивидуалния трудов договор се уговарят конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата от разстояние и осъществяването й.

С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят:

 • смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане; възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя;
 • редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние; съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други
 • характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Работодателят следва да осигури:

 • необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
 • програмно (софтуер) осигуряване;
 • техническа профилактика и поддържане;
 • устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;
 • защита на данните; информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите
 • изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;
 • система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това;
 • в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
 • други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това.

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Необходимо е работодателят да оцени всички рискове на работното място, като обхване и организацията на работата и използваното работно оборудване и да предприеме необходимите мерки за избягване или намаляване на идентифицираните рискове.

Работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните актове по прилагането му.

Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние/надомна работа?

ИА ГИТ разполага с контролни правомощия по отношение на извършването надомна работа и работа от разстояние. Контролната дейност на ИА ГИТ обхваща всички трудово правни аспекти на извършваната от работниците или служителите работа (в т.ч. спазване на разпоредбите, регламентиращи работното време и почивките на работниците или служителите; спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; заплащане на положения от работниците или служителите труд и т.н).

Особеностите в прилаганата методика на инспектиране в сектора произтичат от спецификите на извършваната работа. Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява както по инициатива на дистанционните и надомните работници и служители, така и по инициатива на техните работодатели или на контролните органи. Работниците и служителите, които извършват надомна работа и работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място, като подадат сигнал за нарушение на трудовото законодателство до съответната дирекция Инспекция по труда.

Контролните органи имат право да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност.

В случаите, в които се установят данни, съдържащи информация за евентуални нарушения на трудовото законодателство – например:

 • полагане на труд от разстояние без трудов договор;
 • полагане на извънреден труд, който не е заплатен и др.,
  Контролните органи могат да извършват посещения на работните места по местополагане на труда по реда на чл. 107д, т. 2 и чл. 107к, ал. 5 и ал. 6 от Кодекса на труда.
 • Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомна работа, която при поискване предоставят на контролните органи на ИА ГИТ.

В обобщение:

И до момента, в рамките на общия контрол, когато се установи, че работодателите са възложили работа от разстояние на свои работници и служители, Инспекцията по труда е проверявала дали се спазват и техните права, като е проверявала документи на работодателите, относими към условията им на труд.

Разпоредбите, регламентиращи работата от разстояние са отдавна разписани в българското законодателство и според тях работодателят е задължен да осигури еднакви условия на труд за всички свои работници и служители, независимо дали работното им място е вкъщи или в помещение на предприятието. Работещите от своя страна имат същите права и задължения като колегите си, които полагат труд в самото предприятие. Условията, свързани с осигуряването на работното, техническото и друг вид оборудване на работното място, задълженията и разходите по поддръжката му и др., могат да се уговарят в индивидуалния трудов договор за работа от разстояние, споразумение към трудов договор или в колективен трудов договор.

При сигнали от работещи контролните органи на Агенцията имат готовност да извършват и проверки по работни места. Съгласно законодателството те трябва да уговорят предварително с работещите времето на посещението.
Различното в момента е, че пандемията изведе на дневен ред работата от разстояние като една от противоепидемичните мерки и се повдигнаха въпросите за условията на труд на работещите вкъщи.

За да отговори на обществените очаквания, Инспекцията по труда планира да включи и работодатели, въвели работа от разстояние, в кръга на тези, които ще бъдат проверени чрез разработения от Агенцията иновативен начин на контрол – чрез въпросници за самоконтрол. При него се залага на принципа на превенцията, като се цели подобряване условията на труд без да се налага извършване на проверка на работодателя и на работното място, което в случая е в дома на работещите.

За целта на работодателите се изпращат въпросници за самоконтрол съобразно тематиката на проверката, като ще бъде генериран и въпросник, касаещ трудовото законодателство, регламентиращо работата от разстояние. При попълване на въпросника те могат да установят сами има ли несъответствия по отношение на трудовото законодателство в предприятията им и да ги отстранят преди евентуално извършване на физическа проверка.

Работодателите ще имат най-малко месец, за да отстранят несъответствията без риск за налагане на санкции. Целта е да бъдат подобрени условията на труд в много повече предприятия, отколкото могат да бъдат обхванати от контрола.
Проверки ще се извършват само на работодатели, за които анализът на отговорите, направен чрез специален софтуер, покаже, че съществува висок риск от нарушения. При работата от разстояние голяма част от обхвата на проверката може да бъде извършена в офиса на работодателя. Посещения по работни места от разстояние ще се извършват при сигнали от самите работещи и след предварителна уговорка с тях.

Иновативния метод е разработен по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Източник: ИА ГИТ

Още по темата:

1 коментар за “Информация за правата и задълженията на работодатели и работещи при работа от разстояние

 1. […] се в трудовия договор да бъде определено мястото на работа от разстояние. По този начин се обезпечава сигурността за страните […]

Вашият коментар