Публикувано на Оставете коментар

Инструкция за периодичен контрол на факторите на работната среда

Инструкция за периодичен контрол на факторите на работната среда

1. Контрол на мълниезащитна заземителна уредба

За всяка мълниезащитна уредба в експлоатация да се извърши периодична проверка за установяване на техническото й състояние.
Сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия. Те не могат да бъдат по-дълги от:
1. една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
2. две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
3. три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).

2. Контрол на заземителни уредби

Техническото състояние на заземителната уредба да се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика.
Измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя – сроковете за това измерване да са съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не по-дълги от една година.

3. Импеданс на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN”

За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN” да се измерва и оценява с периодичност, определена от енергетиката – но най-малко веднъж на пет години.

4. Защитни прекъсвачи – ДТЗ

Диференциалнотоковата защита, защитен прекъсвач или прекъсвач за остатъчен ток, е електрически апарат който се поставя в електрическите табла на апартаменти и сгради. Основното му предназначение е да намали риска от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек).
Казано на разбираем език ДТЗ, се нарича в нашето битие дефектнотокова защита. Целта и е да изключи веригата за по-малко време от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека. Контрол се извършва непосредствено, след изграждане на конкретното съоръжение, при получаване на АКТ-16.

5. Осветеност

Контрол на качествените показатели на осветителните уредби и устройства да се установяват с периодични измервания в процеса на експлоатацията на осветителните уредби, най-малко един път в годината, при което да се измерват степента на осветеност и нивото на общата осветеност, съгласно чл. 383 от Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането.

6. Микроклимат

Контролни измервания за проверка на параметрите на производствения микроклимат (спрямо установените норми за температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха), се извършва при въвеждане в експлоатация на нови производствени помещения, след ремонт или реконструкция и в срокове, не по-дълги от пет години, съгласно определената периодичност за преразглеждане на оценката на риска.

7. Контрол нивата на шума, на които работещите са експонирани да се измерва и оценява:

– при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др., които са източник на производствен шум;
– на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, съгласно чл. 135 от Наредба 6 (обн.ДВ, бр. 70/2005 г.).от 23.09.1999 г., най-малко веднъж на пет години, при което се извършват проверки и се предприемат защитни мероприятия, но само ако съответства на максималните гранични стойности. В случай, че не съответства, контролата се провежда веднъж в годината.

8. Контрол за съдържанието на химични агенти във въздуха на работните места, се извършва първоначално в рамките на 16 седмици, след като оценката та професионалната експозиция е показала, че са необходими измервания.

• Максималният интервал от време до следващото измерване зависи от резултата от предишното, при което се спазват сроковете регламентирани с БДС EN 689:2001:
• 46 седмици, в случай че концентрациите на професионална експозиция (КПЕ) не превишава ¼ от граничните стойности;
• 32 седмици, в случай че концентрациите на професионална експозиция (КПЕ) превишава ¼ от граничните стойности, но не превишава ½ от граничната стойност;
• 16 седмици, в случай че концентрациите на професионална експозиция (КПЕ) превишава ½ от граничните стойности, но не превишава граничната стойност.
Контрола включва:
• концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда;
• съдържанието на вредни вещества в биологичните течности на работещите и на специфичните показатели за тяхното въздействие.

9. Шум

Контрол на шум в жилищни и обществени сгради, се извърша за придобиване право да се работи с удължено работно време след 23:00ч. вечер, като издадения протокол и сертификат с оценка от съответствието се внася в конкретния клон на РЗИ и те ви разрешават да работите с удължено работно време. Периодичността на измерването е не по-дълго от една година.
10. Контрол на вентилационни инсталации, се извършва непосредствено след изграждане на конкретното съоръжение, при получаване на АКТ-16.

Вашият коментар