Публикувано на Оставете коментар

Промени в Наредби – юли 2021

Изменения и допълнения на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Основните допълнения и изменения са следните:

  • Изменено е определението за „гранична стойност на професионална експозиция
  • Изменени са гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 и Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект в Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 4
  • Изрично установено е, че при мониторинга на експозицията следва да се вземат под внимание съответните методи за биологичен мониторинг на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция (SCOEL – НКГСПЕ) съгласно приложение № 2.

Изменения и допълнения на Наредба8121з-647/1.10.2014 г. за пожарната безопасност

Основните изменения и допълнения са следните:

  • Въвежда се нов член 23а, в който изрично е установено, че не се разрешава ползването на пожарогасители, пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за гласово уведомяване и системи за управление на дим и топлина, които не са технически обслужени, поддържани и изпитани съгласно нормативните изисквания, определени в Наредбата.
  • Чл. 34е допълнен с алинеи, с които при определени условия се разрешава поставяне и ползване на допълнителни шкафчета, монтирани в евакуационни коридори и/или фоайета в детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.
  • В чл. 38 е допълнен като са добавени шахтите и въздухопроводите за скари, фритюрници и други подобни към уредите и съоръженията, които трябва да се проверяват и ремонтират преди настъпване на есенно-зимния период.
  • В чл. 74 е уточнено, че заваръчните дейности се извършват от правоспособни лица, съгласно Наредба № 7 от 2002 г. на Министерството на образованието и науката за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
Вашият коментар