Публикувано на Оставете коментар

Труд и почивка на шофьорите

Труд и почивка на шофьорите

Инструкция за водачите за спазване на регламент /ЕО/561/2006, регламент (ЕС) № 165/2014 и регламент (ЕИО) 3821/85

Основание: Чл. 69, т. 9 на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Настоящата инструкция е предназначена за провеждане на инструктаж на водачите на автомобили за обществен превоз на пътници и/или товари. Проведеният инструктаж да се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.

Време на управление, почивки по време на работа и почивки

Изисквания към водачите в Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

1. Минималната възраст за водачите е 18 години.

2. Дневното време за управление не следва да надхвърля девет часа. Независимо от това дневното време за управление може да бъде удължено до максимум 10 часа не повече от два пъти седмично.

3. Седмичното време на управление не трябва да надвишава 56 часа и не трябва да води до надвишаване на максималната продължителност на работната седмица.

4. Общото време на управление през всеки две последователни седмици не трябва да надвишава 90 часа.

5. Дневното и седмичното време на управление включват цялото време на управление на територията на Общността или на трета страна.

6. Водачът регистрира като “друга работа” всяко време, прекарано в следните дейности:

 • товарене и разтоварване;
 • помагане на пътниците да се качат на превозното средство и да слязат от него;
 • почистване и техническа поддръжка;
 • всяка друга работа, предназначена за осигуряване безопасността на превозното средство, неговия товар и пътници или за изпълнение на законови или подзаконови задължения, пряко свързани с извършваната конкретна транспортна операция, включително наблюдение на товаренето и разтоварването, административни формалности с полиция, митници, имиграционни служби и др.,
 • периодите, през които не разполага свободно с времето си и е задължен да бъде на работното си място, и да е в готовност да започне нормална работа с някои задачи, свързани с изпълнение на дежурство, и по-специално през периодите на очакване на товарене или разтоварване, когато продължителността им не може да се предвиди предварително, т.е. преди отпътуване или точно преди действителното начало на въпросния период или съгласно общите условия, договорени между социалните партньори и/или съгласно законодателните условия в държавата-членка;
 • всяко време, прекарано за управление на превозно средство, използвано за други търговски операции и регистрира всички периоди на разположение от неговата последна дневна или седмична почивка. Тези записи се вписват ръчно на регистрационен лист, на разпечатката или като се използват устройствата за ръчно въвеждане на данни на записващото оборудване.

7. След период на управление от четири часа и половина водачът ползва непрекъсната почивка по време на работа от поне 45 минути, освен ако не ползва почивка.

Тази почивка по време на работа може да бъде заменена с почивка по време на работа от поне 15 минути, последвана от почивка по време на работа от поне 30 минути, като двете почивки са разпределени през периода по такъв начин, че разпоредбите на първи параграф да бъдат спазени.

8. Водачът ползва дневни и седмични почивки.

 • За всеки период от 24 часа след края на предходната дневна почивка или седмична почивка водачът трябва да е ползвал следващата дневна почивка.
 • Ако частта от дневната почивка, която попада в този 24-часов период, е поне девет часа, но е по-къса от 11 часа, въпросната дневна почивка се разглежда като намалена дневна почивка.
 • Дневната почивка може да бъде удължена до нормална седмична почивка или намалена седмична почивка.
 • Водачът може да има най-много три намалени дневни почивки между всеки две седмични почивки.

9. В рамките на 30 часа след края на дневната или седмичната почивка водач, извършващ екипно управление, трябва да ползва нова дневна почивка от поне девет часа.

10. През всеки две последователни седмици водачът ползва поне:

 • две нормални седмични почивки, или
 • една нормална седмична почивка и една намалена седмична почивка от поне 24 часа. Намалението се компенсира с равностоен период на почивка, ползван без прекъсване преди края на третата седмица след въпросната седмица.

11. Седмичната почивка започва не по-късно от края на шест 24-часови периода от края на предишната седмична почивка.

12. Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, се включва към друга почивка от поне девет часа.

13. По желание на водача дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата могат да бъдат ползвани в превозното средство, доколкото то разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и превозното средство е неподвижно.

14. Седмична почивка, която попада в две седмици, може да бъде отчетена през всяка една от седмиците, но не и в двете.

15. Когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на такава дневна почивка водачът следва да има достъп до койка или кушетка.

16. Всяко време, прекарано в пътуване до мястото на поемане на управлението на превозното средство, попадащо в обхвата на настоящия регламент, или при завръщане от такова място, когато превозното средство не се намира в дома на водача, нито в оперативната централа на работодателя, където водачът нормално е базиран, не се отчита за почивка или почивка в работно време, освен ако водачът не е на ферибот или влак и има достъп до койка или кушетка.

17. Всяко време, прекарано от водача в управление на превозното средство, което попада извън обхвата на настоящия регламент, до или от превозно средство, което попада в обхвата на настоящия регламент и което не се намира нито в дома на водача, нито в оперативната централа на работодателя, където водачът нормално е базиран, се счита за друга работа.

18. Водачът съхранява всяко доказателство, предоставено от държава-членка относно наложена санкция или образуване на производство, до момента, в който същото нарушение не може да породи второ производство или санкция по силата на Регламент (ЕО) № 561/2006. При поискване той представя доказателството.

19. Водач, който е нает от или е на разположение на повече от едно транспортно предприятие, предоставя достатъчна информация на всяко предприятие, която да му позволи да спази изискванията, свързани с работното време и почивките при работа.

Задължения на водачите при използване на тахографи

Изисквания на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕС) № 165/2014 на ЕП и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006.

1. Тахографите се монтират и използват в превозни средства, регистрирани в държава-членка, които се използват за автомобилен превоз на пътници или товари и за които се прилага Регламент (ЕО) № 561/2006. Тахографите могат да бъдат монтирани или ремонтирани само от одобрени за целта от монтьори, сервизи или производители на превозни средства.

 • Аналогов тахограф“ означава тахограф, който използва тахографски лист.
 • Дигитален тахограф“ означава тахограф, който използва карта за тахограф.

2. Информацията, съдържаща се в дигиталните тахографи и картите за тахограф, свързани с дейностите на превозното средство и с водача и помощник-водача, е следната”
а) време;
б) режим на работа;
в) дейност на водача:
— ако неговата дейност в момента е управление — времето на непрекъснато управление и общото време на почивка по време на работа на водача,
— ако неговата дейност в момента е на разположение /друга работа/ почивка или почивка по време на работа — продължителността на осъществяваната в момента дейност (от момента на нейното избиране) и общото време на почивка по време на работа;
г) данни относно предупрежденията;
д) данни относно достъпа до менютата.

Дигиталните тахографи предупреждават водачите при откриване на събитие и/или неизправност, както и преди да бъде надхвърлено максимално допустимото време за управление и в момента, в който то бъде надхвърлено, за да се улесни спазването на съответното законодателство.

Предупрежденията са визуални, а може да бъдат и звукови. Предупрежденията продължават най-малко 30 секунди, освен ако потребителят удостовери възприемането им чрез натискане на който и да е бутон на тахографа. Причината за съобщението се показва на тахографа и остава видима, докато потребителят удостовери възприемането ѝ с помощта на специален бутон или команда на тахографа.

Карта на водача

3. „Карта на водача“ означава карта за тахограф, издадена от органите на държава-членка на конкретен водач, която идентифицира водача и служи за съхраняване на данни за дейността на водача. Картата на водача е валидна за не повече от пет години.

4. Картата на водача е лична. Даден водач може да е титуляр на не повече от една валидна карта на водача и има право да използва само своята собствена персонализирана карта на водача. Водачът не може да използва карта на водача, която е повредена или е с изтекъл срок.

5. Ако картата на водача е повредена или неизправна, водачът я връща на компетентния орган в държавата-членка, в която е мястото на обичайното му пребиваване. В случай на кражба на картата на водача той трябва да я декларира официално пред компетентните органи на държавата, в която е станала кражбата.

6. Всеки случай на изгубена карта на водача се докладва чрез подаване на официална декларация до компетентните органи на държавата-членка, която е издала картата, и до компетентните органи на държавата-членка, в която е мястото на обичайното пребиваване на водача, когато тя е различна.

7. Когато карта на водача е повредена, неизправна, изгубена или открадната, водачът подава в срок от седем календарни дни заявление за нейната замяна до компетентните органи на държавата-членка, в която е мястото на обичайното му пребиваване. При тези обстоятелства, водачът може да продължи да управлява превозното средство без карта на водача за максимален период от 15 календарни дни или за по-дълъг период, ако това се налага за връщането на превозното средство в неговия гараж, при условие че водачът може да докаже, че е невъзможно да представи или използва картата през този период.

8. Когато титулярят на валидна карта на водач, издадена от държава-членка, е установил своето обичайно местопребиваване в друга държава-членка, той може да поиска картата му да бъде сменена с еквивалентна карта на водач. Задължение на държавата-членка, която извършва смяната, е да провери дали представената карта все още е валидна.

Правилно използване на тахографите

9. Водачите осигуряват правилното функциониране и използване на дигиталните тахографи и на картите на водача. Когато се използват аналогови тахографи, те осигуряват правилното им функциониране и правилното използване на тахографските листове.

10. Дигиталните тахографи не се настройват така, че автоматично да превключват на определена категория дейност, когато двигателят е изключен или запалването на двигателя на превозното средство е изключено, освен в случаите, когато водачът продължава да е в състояние ръчно да избере подходящата категория дейност.

11. Забранява се подправянето, прикриването, укриването или унищожаването на данни, регистрирани върху тахографския лист или съхранени в тахографа или върху картата на водача, или на разпечатки от тахографа. Забранява се и всякакво манипулиране на тахографа, тахографския лист или картата на водача, което може да доведе до подправяне, укриване или унищожаване на данни и/или разпечатана информация. Забранява се в превозното средство да се намира каквото и да е устройство, което може да се използва за тази цел.

12. Превозното средство не може да е оборудвано с повече от един тахограф.

13. В случай на повреда или неправилно функциониране на тахографа транспортното предприятие го дава за ремонт от одобрен монтьор или сервиз веднага щом обстоятелствата позволят това. Докато тахографът не е годен за експлоатация или е неизправен, водачът отбелязва данните, позволяващи той да бъде идентифициран (име, номер на картата на водача или номер на свидетелството за управление на МПС), включително подпис, както и информация за различните периоди от време, които не се регистрират от тахографа или за които от тахографа не са правени разпечатки по правилен начин:
– върху тахографския лист или листове; или
– върху временен лист, който се прикрепва към тахографския лист или се съхранява заедно с картата на водача.

Използване на карти на водача и тахографски листове

13. Водачите използват тахографски листове или карти на водача всеки ден, през който управляват превозно средство, считано от момента на поемането му. Тахографският лист или картата на водача не могат да бъдат изваждани преди края на дневното работно време, освен ако има специално разрешение за това. Тахографският лист или картата на водача не могат да бъдат използвани за по-дълъг период от време от този, за който са предназначени.

14. Водачите пазят по подходящ начин тахографските листове и картите на водача и не могат да използват замърсени или повредени тахографски листове или карти на водача.

15. Когато в резултат на отсъствие от превозното средство водачът не е в състояние да използва тахографа, с който превозното средство е оборудвано, той вписва периодите на „друга работа“, „период на разположение“ и почивки по време на работа или почивки в тахографския лист ръчно, чрез автоматично регистриране или по друг начин, четливо и без зацапване на тахографския лист, ако превозното средство е оборудвано с аналогов тахограф; или
се вписват в картата на водача, като се използва приспособлението за ръчно въвеждане на данни, осигурено за тахографа, ако превозното средство е оборудвано с дигитален тахограф.

16. Когато на борда на превозното средство, оборудвано с тахограф, има повече от един водач, всеки водач осигурява поставянето на неговата карта на водача в правилния вход на тахографа.

Когато на борда на превозното средство, оборудвано с аналогов тахограф, има повече от един водач, водачите нанасят необходимите изменения в тахографските листове, така че съответната информация да бъде регистрирана в тахографския лист на водача, който действително управлява превозното средство.

17. Водачите:
а) осигуряват съответствието на часовото време, регистрирано върху тахографския лист, с официалното време в държавата на регистрация на превозното средство;
б) задействат превключвателните механизми, които позволяват да се регистрират отделно и различимо следните периоди от време:
– време на управление на превозното средство;
– „друга работа“;
– „период на разположение“;
– почивки по време на работа или почивки.

18. Всеки водач на превозно средство, оборудвано с аналогов тахограф, въвежда следните данни върху своя тахографски лист:
а) в началото на използването на тахографския лист — своето фамилно и собствено име;
б) датата и мястото, където започва използването на тахографския лист, и датата и мястото, където приключва използването;
в) регистрационния номер на всяко превозно средство, което е определено за водача, както в началото на първото пътуване, регистрирано върху тахографския лист, така и впоследствие в случай на смяна на превозното средство по време на използването на тахографския лист;
г) показанието на сумиращия брояч за изминатото разстояние:
– в началото на първото пътуване, регистрирано върху тахографския лист;
– в края на последното пътуване, регистрирано върху тахографския лист;
– в случай на смяна на превозното средство по време на работния ден — показанието на брояча на първото определено за водача превозно средство и показанието на следващото превозно средство;
д) часът на всяка смяна на превозно средство.

19. Водачът въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период. Не е необходимо водачите да въвеждат информацията, ако тахографът автоматично регистрира данните за местоположението.

Повредени карти на водача и тахографски листове

20. При повреждане на тахографски лист с регистрирани данни или на карта на водача съответният водач прикрепва повредения тахографски лист или повредената карта на водача към всеки резервен тахографски лист, използван за замяна.

21. Когато картата на водача е повредена, неизправна, изгубена или открадната, водачът:
– в началото на пътуването си разпечатва характеристиките на превозното средство, което управлява, и въвежда в тази разпечатка данни, които позволяват идентифицирането на водача (име, номер на картата на водача или на свидетелството за управление на МПС), включително неговия подпис и периодите на работа и почивки.
– в края на пътуването разпечатва информацията, свързана с периодите, регистрирани от тахографа, регистрира всички периоди на друга работа, периоди на разположение или почивка след момента на разпечатването в началото на пътуването, ако това не е регистрирано от тахографа, и отбелязва на този документ данните, които позволяват идентифицирането на водача (име, номер на картата на водача или на неговото свидетелство за управление на МПС), включително подписа му.

Записи, извършвани от водача

22. Когато водачът управлява превозно средство, на което е монтиран аналогов тахограф, водачът трябва да е в състояние да представи по искане на оправомощен служител на контролен орган:
– тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 28 дни;
– картата на водача, ако има такава; и
– всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.

23. Когато водачът управлява превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф, той трябва да е в състояние да представи по искане на оправомощен служител на контролен орган:
– своята карта на водача;
– всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006;
– тахографските листове за същия период като посочения в подточка, през който той е управлявал превозно средство, оборудвано с аналогов тахограф.

Съхранява се в личното досие!
Приложение 1

……………………………………………………..
Предприятие

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ та……………………………………………………………………………………………………………………

на длъжност ………………………………………………………………………………………………………………………….;

работещ/а във фирма …………………………………………………………………………………………………………….;

Декларирам, че съм запознат/а/ със:

1. Инструктажа за спазване на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ, L 102 от 11 април 2006 г.), Регламент (ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ, L 370 от 31 декември 1985 г.) или съответно на AETR.

Декларатор:………………………………………………………………………
(име, фамилия, длъжност)

………………….
(подпис)

Вашият коментар