Курс за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

78,00 лв. с ДДС

Обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност през 2023 г.

Описание

Курс за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответсвие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ

Обучение за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Курс за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответсвие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ

Курс – Контрол върху качеството в строителството.

Основание на курса:
 • чл.163, ал.2 от Закона за устройството на територията;
 • чл.15, ал.1, т.4 от Закона за Камарата на Строителите;
 • чл.6, ал.1 и ал.2 от Закона за Централния професионален регистър на физическите и юридическите лица, извършващи строителство;
 • чл.1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Цели на обучението

 • Запознаване на обучаемите с основните законови и подзаконови нормативни изисквания, с контрола на влаганите в строежите, строителни продукти, в съответствие със съществените изисквания за безопастност на строежите;
 • Усвояване на правилата и мерките за контрол на влаганите в строежите, строителни продукти, в съответствие със съществените изисквания за безопастност на строежите.

Обучението е предназначено за

 • Лицата, които са определени от работодателя, по трудово правоотношение, за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
 • Ръководители на фирми;
 • Проектанти;
 • Строители;
 • Консултанти;
 • Строителен надзор;
 • Производители на строителни продукти;

Резултати от обучението
На завършилите курса ще бъдат издадени удостоверения, които се изискват при:

 • Първоначално вписване в регистъра на Камарата на строителите
 • Годишно потвърждаване на обстоятелствата;
 • Участие в обществени и държавни поръчки, търгове и конкурси;
Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
Национален номер 070020744
тел. +35924900361
e-mail: info@zbut.bg 

Нормативна уредба

 • Директиви и Регламенти на ЕС, основани на принципите на новия и глобалния подход.
 • Европейската техническа хармонизация. Европейски стандарти в областта на строителството и производството на строителни продукти.
 • Основни положения на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, въведена с НСИСОССП.
 • Основни положения на Наредба за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.
 • Основни изисквания към строежите.
 • Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти.
 • Удостоверяване на съответствието на строителни продукти, с основните изисквания към строежите.
 • Съдържание и предоставяне на декларация за експлоатационните показатели / декларация за характеристиките на строителен продукт.
 • Правила и условия за поставяне на СЕ маркировка

Онлайн

Как да се запиша за обучение в дистанционен курс Контрол върху качеството в строителството?
Прочетете информацията на сайта, за да решите дали предлаганото онлайн /дистанционно обучение ще ви е необходимо.

Регистрирайте се на сайта
Изберете под страница Регистрация – Бутон регистрация. Сами избирате Вашето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е име и фамилия, валиден адрес за електронна поща. Моля уверете се, че данните са точни!

Заявете избраният от вас курс
Към всеки курс има бутон Преглед и поръчка и Добави в кошницата, който първо изисква да въведете Вашето име и парола ако до момента не сте го направили и след това показва формуляра за кандидатстване.

Изпращането на заявка не Ви гарантира автоматично записване в дадено обучение. Всички заявки трябва да бъдат потвърдени.
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа за плащане на избраните от вас курсове. Заплащате таксата чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията.
Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.

Провеждане на онлайн обучението
На входната страница въведете Вашето потребителско име и парола. Във Вашият профил изберете под страница Обучения, ще се появи списък на обученията, за които сте записани (за които заявките Ви са одобрени). Избор на обучение от този списък Ви прехвърля в страницата на онлайн обучението. Обучения във Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от онлайн обучението.

Обучението завършва с изпитен тест
След последната тема, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към темата и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на удостоверение трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест. В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста във Вашият профил на подстраница File manager ще е налично сканирано копие на Удостоверението. Резултатът от теста е видим в подстраница Тестове във Вашият профил веднага след попълването. Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.

Издавани документи

Удостоверенията които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.

Контрол на качеството на строителните работи

Контролът на качеството е частта от управлението на качеството, която гарантира, че продуктите и услугите отговарят на изискванията. Това е метод на работа , който улеснява измерването на качествените характеристики на единица, сравнява ги с установените стандарти и анализира разликите между получените резултати и желаните резултати, за да се вземат решения, които да коригират всички различия.

Техническите спецификации определят типа управление, което трябва да се извърши, за да се гарантира, че строителните работи се извършват правилно. Те включват не само продукти и материали, но и изпълнение и завършване на работата.

Един от начините за контрол на качеството се основава на проверка или проверка на готовите продукти. Целта е да филтрирате продуктите, преди да стигнат до клиента, така че продукти, които не отговарят на изискванията, да бъдат изхвърлени или поправени. Този контрол обикновено се извършва от лица, които не са участвали в производствените дейности, което означава, че разходите могат да бъдат високи, а превантивните дейности и плановете за подобряване може да не са ефективни.

Това е краен контрол, разположен между производител и клиент, и макар че има предимството да е безпристрастен, той има голям брой недостатъци, като бавни информационни потоци и че инспекторите не са запознати с обстоятелствата на производството и не носят отговорност за качеството на продукцията.

Статистическият контрол може да се прилага за крайния продукт (контрол на приемането) или по време на производствения процес (контрол на процеса). Статистическият контрол при получаване установява планове за вземане на проби с ясно дефинирани критерии за приемане или отхвърляне, а пълните партиди се тестват чрез произволно вземане на проби. Контролът на вземане на проби може да се основава на проверка от атрибути в съответствие с ISO 2859 стандарт (процедури за вземане на проби за проверка от атрибути ), или за проверка с променливи в съответствие с ISO 3951 стандарт (процедури за вземане на проби инспекция по променливи).

Строителните компании трябва да се намалят разходите на лошо качество, колкото е възможно, и да се гарантира, че в резултат на нейните процеси да се съобрази с изискванията на клиента. Могат да се извършват както вътрешни, така и външни контроли. Например, контролът върху бетона, получен от изпълнителя, може да се извърши от независим субект; изпълнението на стоманодобивните работи може да се контролира от ръководителя на проекта (от името на клиента ) или строителната компания може да установи вътрешен контрол за изпълнението на строителните работи.

Указания относно прилагането на наредба № РД-02-20-1 – от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (НС) №305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/1 Об/ЕИО на Съвета.
Примерна декларация за съответствие на продукт, както и бланка на документа с указания за попълване. Примерна декларация и бланка за съответствие на продукт, като се попълва от отговорно лице, което гарантира за качеството и източника на продукта, както и че той отговаря на нужните изисквания. Можете да изтеглите примерен образец от ТУК

Курс за Контрол върху качеството за съответствие на влаганите строителни материали

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка

Допълнителна информация

Онлайн обучението е предназначено за:

Лицата, които са определени от работодателя, по трудово правоотношение, за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;
Ръководители на фирми;
Проектанти;
Строители;
Консултанти;
Строителен надзор;
Производители на строителни продукти;

Удостоверение

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
Ако ви трябва спешно: Моля да се свържете с нас чрез мейл info@zbut.bg или на посочените телефонни номера

Онлайн (дистанционно) обучение

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството

Продължителност

Платформата на обучението е достъпна от всеки компютър и мобилно устройство с интернет по всяко време за период от 60 календарни дни
Всяко обучение се състои от модули с учебен материал и тест

Платформи на обучението

https://zbut.bg/
https://cpomc.eu/

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Курс за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството”