Публикувано на 2 Коментари

Промяна на работното място при работа от разстояние

Промяна на работното място при работа от разстояние

Промяна на работното място при работа от разстояние

Кодексът на труда (КТ) разграничава два типа дистанционна работа: работа от разстояние и надомна работа.

В настоящия текст се визира работата от разстояние.

 • Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която и преди изнасянето е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.
 • Трудовият договор за работа от разстояние се сключва при условията и по реда на Глава пета Раздел VIII “б” от КТ – “Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние”.
 • За неуредените в този раздел въпроси, съгласно чл.107п се прилагат общите разпоредби на КТ. Това означава, че “трудовият договор за работа от разстояние” има всички основни белези и характеристики на “трудов договор“. Предвид това, съгласно чл. 66, ал. 1, т.1 от КТ страните по трудовото правоотношение уговарят в трудовия договор мястото на работа.
 • С оглед спецификите при извършване на работа от разстояние, в чл. 107и, ал. 1 от КТ е предвидено, че работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго помещение, извън предприятието, определено пространство за работно място.
 • Легална дефиниция на “работно място” при работа от разстояние е дадена в допълнителните разпоредби на Кодекса на труда: “работно място” е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.
 • С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор. (чл. 66, ал. 2 от КТ)
 • Възможно е страните да уговорят и повече от едно работно място – адреси, от които работникът или служителят да полага труд от разстояние, като в договора се конкретезира кога от кое работно място ще работи. (Отговор на МТСП от 12/08/2021г.). В такъв случай в уведомлението за регистриране на трудовия договор в НАП по чл. 62, ал. 5 КТ се попълва код по ЕКАТТЕ „00000“ (Отговор на МТСП от 22/06/2021г.);
 • Съгласно чл. 107з, ал. 6 също така е възможно с индивидуалния или с колективен трудов договор да се уговорят смесени режими на работа (работа от разстояние и работа в помещенията на работодателя), както и условията и редът за тяхното прилагане.
 • В Кодекса на труда ( чл. 118) съществува забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение, като не се смята изменение на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът на основната заплата на работника или служителя.
 • От това следва, че в случаите, когато работник или служител желае да работи от разстояние на друго работно място (друг адрес), който не е уговорен, следва за тази промяна да се подпише допълнително споразумение. Освен това, в случаите, когато до момента страните не са били уговорили повече от едно работно място и уведомлението към НАП по чл. 62, ал. 3 не е било подадено с код “00000”, следва да се изпрати уведомление за промяната до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Безопасни и здравословни условия на труд

Съгласно чл.107к от КТ, работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Това означава, че следва да се предвиди и следното:

 • създаване на инструкции за безопасна работа с компютърните системи и техника, която се използва при работата от разстояние и запознаване на служителите с тях;
 • извършване на оценка на риска на работното място, за чието изготвяне следва да се проведат и съответните измервания на факторите на работната среда и запознаване на работещите, извършващи работа от разстояние, за всяка опасност, свързана с извършваната работа и за предпазните мерки, които трябва да предприемат;
 • осигуряването и монтирането на съответни устройства за безопасност на машините, инструментите и другото оборудване, което се ползва при работата от разстояние и планиране на разумни мерки за тяхната редовна поддръжка от квалифицирано лице;
 • осъществяване на всички предвидени инструктажи съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • планиране на превантивни мерки и осигуряване на ефективен контрол за спазване на правилата по ЗБУТ;
  осигуряване на лични предпазни средства.

Задължения на служителя и работодателя при преминаване към работа от разстояние

Задължения на служителяЗадължения на работодателя
Служителят може сам да организира своето работно време, за да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка. Също така, може и сам да определи кога ще ползва почивките в работното си време, освен ако не е уговорено друго в трудовия му договор.Работното време трябва да се уговори в трудовия договор, правилника за вътрешния трудов ред или в заповед на работодателя.

При определяне на работното време следва да се спазва задължителната междудневна и седмична почивка, а освен това то трябва да съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Служителят, който работи от разстояние носи отговорност за верността на данните в отчета.Работодателя следва да утвърди документ за отчитане на работното време.
Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.Работодателят е задължен да осигури безопасни и здравословни условия на труд на определеното работно място/места, от където ще се извършва работата от разстояние. Това задължение обхваща всички мерoприятия по безопасност, които се осъществяват и в работните помещения на работодателя, включително работодателя има задължение за извършване оценка на риска на работното място/места, където се извършва работата от разстояние.
Инспекцията по труда не признава мейли и други вътрешни платформи за комуникация между служителите. Ако служителят изпраща молба за ползване на отпуск по мейл, тя трябва да е подписана с електронен подпис.На работниците и служителите, които извършват работа от разстояние следва да се осигури ползването на отпуски по ред, вид и в размер съгласно установеното в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.

Страните трябва да уговорят по какъв начин служителят ще иска отпуск и работодателят ще го разрешава.

Работодателят следва да начислва всички допълнителни трудови възнаграждения, установени в действащото законодателство, във вътрешните правила за работната заплата, в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.

Работодателя следва да осигури на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползването на общо основание социалната програма на предприятието.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин.Работодателят осигурява за своя сметка:

1. необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване и софтуерни програми

3. техническа профилактика и поддържане;

4. устройства за комуникация включително интернет свързаност;

5. защита на данните;

6. система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;

7. други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

* В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това. Работодателят може да поеме само консумативите за него (напр. хартия и тонер за принтер). Разходите за консумативи, интернет, ток и др. също може изцяло да са за сметка на служителя.

Извън пряката си работа работникът или служителят може да използва в рамките на разумното и добрите нрави предоставеното му оборудване, интернет и комуникационни връзки. В индивидуалния и/или колективен трудов договор се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на работника или служителя. Работодателят трябва да предостави информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние.
Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата.Работодателят осигурява предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор.
Служителите и работниците са длъжни да не разпространяват поверителни данни за работодателя – служебна и търговска тайна.В политиките си за защита на личните данни работодателят трябва да предвиди и правила за случаите на работа от разстояние.

Например, ако на работното място ще има система за наблюдение или софтуерна програма за следене на работните процеси, техният обхват трябва да е ограничен и да не засяга личното пространство на работещия и семейството му. Трябва да се конкретизират и техническите мерки за предаване на данни по електронен път, както и за достъп до самото оборудване, за да се избегне и случаен достъп до служебна информация и лични данни на компанията от членове на семейството на служителя.

 

2 коментари за “Промяна на работното място при работа от разстояние

 1. […] 128б от Кодекса на труда работодателят е задължен да води трудово досие на […]

 2. […] Регламентира се основание за намаляване на отговорността на работодателя при настъпване на трудова злополука, когато работещият от разстояние не е спазил правилата за безопасност и здраве при работа. […]

Вашият коментар